Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2020 määruse nr 10 muutmine
Tallinna Linnavalitsus 29.04.2020 määrus number 11 [RT IV, 02.05.2020, 20]
Jõustumine:05.05.2020
Redaktsiooni kehtivus:05.05.2020 - ... [RT IV, 02.05.2020, 20]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  29. aprill 2020 nr 11

Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2020 määruse nr 10 muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel, arvestades Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020 korraldust nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 1. aprilli 2020 istungi protokolli nr 17 päevakorrapunktiga 3, millega kiideti heaks Tallinna linna ettevõtluskeskkonna abimeetmed eriolukorraga kaasneva negatiivse mõju leevendamiseks

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2020 määruse nr 10 „Linnavara üüri ja isikliku kasutusõiguse tasu soodustused ja mittetulundustegevuse toetuse taotluste menetlemine seoses eriolukorraga“ § 1 lõiget 8 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Soodustusi kohaldatakse tagasiulatuvalt 1. aprillist kuni 30. juunini 2020 linnavara suhtes, mille kasutusse andmise taotlus on esitatud või mis on kasutusse antud enne 1. aprilli 2020, ning kaubandustegevuseks kasutusse antud linnarajatise suhtes sõltumata taotluse esitamise või pakkumise läbiviimise ajast.“.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär