Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna koolidele üleantava vara tasuta kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Toomas Sepale
Tallinna Linnavalitsus 20.04.2020 korraldus number 489
Redaktsiooni kehtivus:20.04.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. aprill

2020 nr

489-k

Tallinna linna koolidele üleantava vara tasuta kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Toomas Sepale

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 35 lg 5, ning Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 5 ja § 6 lg 1 alusel

1. Kiita heaks Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ja Tallinna linna vahelise lepingu projekt, mille alusel annab sihtasutus koolidele tasuta kasutamiseks kohtvõrgu ja kohtvõrgu seadmed (korralduse lisa).

2. Volitada linnasekretär Toomas Seppa Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule ja lepingu edaspidistele lisadele.

3. Tallinna Haridusametil ja linna infotehnoloogia teenistusel tagada punktis 1 nimetatud lepingu täitmine.

4. Lepingu alusel linnale üleantavate seadmete kui linnavara valitsejaks on Tallinna Linnakantselei.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Haridusametile ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa