Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara üüri ja isikliku kasutusõiguse tasu soodustused ja mittetulundustegevuse toetuse taotluste menetlemine seoses eriolukorraga
Tallinna Linnavalitsus 22.04.2020 määrus number 10 [RT IV, 23.04.2020, 11]
Jõustumine:26.04.2020
Redaktsiooni kehtivus:26.04.2020 - 04.05.2020 [RT IV, 23.04.2020, 11]

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  22. aprill 2020 nr 10

Linnavara üüri ja isikliku kasutusõiguse tasu soodustused ja mittetulundustegevuse toetuse taotluste menetlemine seoses eriolukorraga

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“ § 12 lg 4, 4. novembri 2010 määruse nr 51 „Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord“ § 15 lg 2, 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 10 lg 2 p 3, 19. aprilli 2018 määruse nr 9 „Välireklaami ja teabe paigaldamise kord“ § 1 lg 6, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 kinnitatud „Äriruumi üürilepingu tingimuste“ punkti 26 alusel, arvestades Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020 korraldust nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 1. aprilli 2020 istungi päevakorrapunktiga 3, millega kiideti heaks Tallinna linna ettevõtluskeskkonna abimeetmed eriolukorraga kaasneva negatiivse mõju leevendamiseks ja Euroopa Komisjoni 21. aprilli 2020 otsusega nr SA.57014 (2020/N), millega kiideti abimeetmed heaks.

§ 1.  Linnavara üüri ja isikliku kasutusõiguse tasu soodustused eriolukorra ajal

(1) Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 Linnavara kasutusse andmise kord alusel üürile antud linnavara puhul alandatakse üüri järgmiselt:

1) 100% võrra linna äriruumi üürnikul, kes kasutab äriruumi toitlustuse, kaubanduse, teeninduse, hariduse, alushariduse, hoolekande, spordi, huvitegevuse, noorsootöö, kunsti ja kultuuri tegevusalal ning mittetulundusühingul;

2) 20% võrra linna äriruumi üürnikul, kes kasutab äriruumi bürooruumina;

3) 50% võrra linna äriruumi üürnikul, kellega sõlmitud lepingu tähtaeg on pikem kui kümme aastat, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud üüripinna üürnik ja mittetulundusühing;

4) 50% võrra Nõmme turu äriruumi üürnikul;

5) 100% võrra Punane tn 48a hoonete A ja B äriruumide üürnikul.

(2) Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“ alusel sõlmitud linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu alusel makstavat üüri alandatakse 100% võrra, kui linnarajatisel ei osutata parkimisteenust.

(3) Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 Linnavara kasutusse andmise kordja 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“ alusel makstavat üüri alandatakse 20% võrra lepingutes, millega on rajatised kasutusse antud parkimisteenuse osutamiseks.

(4) Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2018 määruse nr 9 „Välireklaami ja teabe paigaldamise kord“ neljanda peatüki menetluskorda järgides sõlmitud ehitise pinna kasutusse andmise lepingu alusel makstavat tasu alandatakse 100% võrra.

(5) Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määruse nr 51 „Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord“ alusel linna omandis olevaid kinnisasju koormava isikliku kasutusõiguse tasu alandatakse 100% võrra õigustatud isikul, kes kasutab kinnisasja toitlustuse, kaubanduse, teeninduse, huvitegevuse ja kultuuri tegevusalal.

(6) Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1-5 nimetatud soodustuse saaja on sõlminud allkasutuslepingu, siis on tal õigus soodustust saada ainult juhul, kui ta annab samasuguse soodustuse ka allüürnikule või -kasutajale. Kui soodustuse saajale on soodustust antud, aga ta ei ole allüürnikule või -kasutajale soodustust andnud, siis on Tallinna linnal soodustuse saaja vastu tagasinõudeõigus.

(7) Soodustuse andmise kohta ei ole vaja koostada haldusakti ega sõlmida lepingu muutmise kokkulepet.

(8) Soodustusi kohaldatakse tagasiulatuvalt 1. aprillist kuni 30. juunini 2020 linnavara suhtes, mille kasutusse andmise taotlus on esitatud või mis on kasutusse antud enne 1. aprilli 2020.

§ 2.  Linnavara üüri ja isikliku kasutusõiguse tasu soodustuse saamist välistavad asjaolud

(1) Käesoleva määruse §-s 1 sätestatud meetmeid ei rakendata linnavara üürnikule ja linna kinnisasja koormava isikliku kasutusõiguse õigustatud isikule, kellega sõlmitud lepingu esemeks on:

1) eluruum, sh eluruumi juurde üüritud garaa˛;

2) alkohoolse joogi müügile spetsialiseerunud kauplus;

3) apteek;

4) krematoorium;

5) ladu;

6) mobiilsideseade, sh tugijaam, võrgusõlm või antenn;

7) pandimaja;

8) pangaautomaat;

9) postkontor ja postikapid;

10) tankla;

11) tankla vahetus läheduses asuva ja seda reklaamiva teabekandja alune ehitise pind;

12) kaupluse vahetus läheduses asuva ja seda reklaamiva teabekandja alune ehitise pind.

(2) Käesoleva määruse §-s 1 sätestatud meetmeid ei rakendata üürniku suhtes, kelle võlgnevus ületab kahe kuu üüri või kahe kuu kõrvalkulude summa käesoleva määruse jõustumise seisuga, v.a juhul, kui võlgnevuse tasumise ajatamiseks on sõlmitud või sõlmitakse leping. Kui üürnik rikub võlgnevuse ajatamise lepingut, siis lõpeb soodustus rikkumise päeva seisuga.

(3) Käesolevas määruse §-s 1 sätestatud meetmeid ei rakendata:

1) linna asutuse, linna ja linna osalusega äriühingu, linna ja linna osalusega sihtasutuse ning linna osalusega mittetulundusühingu suhtes;

2) linnavara kasutamise lepingule, kus linnavara kasutusõigus on saadud riigihangete seaduse kontsessiooni erimenetluse alusel;

3) ettevõtjale, kui talle antava soodustuse brutosumma on kokku üle 800 000 euro;

4) ettevõtjale, kes oli 31. detsembri 2019 seisuga raskustes Euroopa Komisjoni 17. juuni 2014 määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 mõttes;

5) ettevõtjale, kes tegeleb põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega, kui ta annab soodustuse osaliselt või täielikult edasi esmatootjatele ning soodustus määratakse kindlaks esmatootjatelt ostetud või asjaomaste ettevõtjate poolt turule viidud toodete hinna või koguse alusel.

(4) Kui selgub, et ettevõtja puhul, kellele käesolevas määruses nimetatud soodustust antakse, esineb lõike 3 punktis 3, 4 või 5 nimetatud soodustust välistav asjaolu, nõuab linnavara valitseja soodustuse saajalt antud soodustuse tagasi. Tagasinõudele lisandub liitintress, mida arvestatakse Euroopa Liidu nõukogu 13. juuli 2015 määruse (EL) nr 2015/1589 artikli 16 lõikes 2 ja Euroopa Komisjoni (EÜ) 21. aprilli 2004 määruse 794/2004 artiklites 9 ja 11 sätestatu kohaselt.

§ 3.  Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine

(1) Tallinna Linnavalitsuse 13. novembri 2019 määrust nr 32 „2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused“ täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

㤠21. Mittetulundustegevuse toetuse taotluste menetlemine eriolukorra ajal

(1) Linna ametiasutus menetleb eriolukorra lõppemiseni mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbelisi projekti- ja tegevustoetuste taotlusi, milles kavandatud tegevusi on võimalik eriolukorras ellu viia.

(2) Kui mittetulundustegevuseks antud toetust kasutati enne eriolukorra väljakuulutamist sihtotstarbeliselt, siis loetakse see abikõlblikuks kuluks.“.

(2) Tallinna Linnavalitsuse 13. novembri 2019 määrusega nr 32 kinnitatud „2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused“ lisasid muudetakse järgmiselt:

1) lisa 6 „Kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused“ punkti 7.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7.4 tegevusteks alates 1. juulist määrab taotluse esitamise tähtajad Tallinna Kultuuriamet.“;

2) lisa 6 „Kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused“ punkt 7.5 tunnistatakse kehtetuks;

3) lisa 10 „Noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused“ punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7. Projektitoetuse taotluste esitamise ajakava:“;

4) lisa 10 „Noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused“ punkt 7.2 tunnistatakse kehtetuks;

5) lisa 11 „Spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused“ punkti 4.1 viimane lause, punkti 4.2 viimane lause, punkti 4.4 viimane lause ja punkti 4.8.1 viimane lause tunnistatakse kehtetuks.

(3) Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 määrusega nr 51 kehtestatud „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormi ja tingimuste ning lepingu vormi kasutamise juhendi kehtestamine“ lisa 2 punkti 10 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Nimetatud haldusakt ei ole vajalik lepingu muutmiseks ulatuses, milleks on Lepingu punktis 4 nimetatud asutusel Tallinna õigusaktidest tulenev vajalik pädevus.“.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär