Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kinnisvararegistri põhimäärus
Tallinna Linnavalitsus 20.04.2020 määrus number 9 [RT IV, 24.04.2020, 7]
Jõustumine:27.04.2020
Redaktsiooni kehtivus:27.04.2020 - ... [RT IV, 24.04.2020, 7]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn 20. aprill 2020 nr 9

Tallinna kinnisvararegistri põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 63 lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 otsuse nr 90 „Tallinna kinnisvararegistri asutamine“ p 4 alusel ning kooskõlas avaliku teabe seaduse § 435 lg-ga 1.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Tallinna kinnisvararegistri (edaspidi register) pidamise, järelevalve ja lõpetamise kord ning registrisse kogutavate andmete koosseis.

§ 2. Terminid

(1) Kinnisvara (edaspidi ka kinnisvaraobjekt) on käesoleva määruse tähenduses:

1) Tallinna linna (edaspidi linn) omandamisel, omandis, kasutuses olev või omandis olnud kinnisasi koos seda koormavate õigustega ning kinnisasja ja seda koormavate õiguste oluliste osadega;

2) linna omandamisel või omandis olev ehitis ja selle olulised osad, kuni ehitise all oleva ja selle teenindamiseks vajaliku maatüki kandmiseni kinnistusraamatusse;

3) kinnisasi, millele on seatud linna või linna omandis oleva kinnisasja kasuks piiratud asjaõigus;

4) linna omandis oleval kinnisasjal paiknenud, hävinenud või lammutatud ehitis ja selle olulised osad;

5) maakatastrisse kandmata või kinnistamata maaüksus, mille suhtes linn on alustanud munitsipaalomandisse taotlemise menetlust.

(2) Kinnisvaratoiming (edaspidi ka toiming) on käesoleva määruse tähenduses kinnisvara valdamiseks, käsutamiseks või kasutamiseks tehtav tegevus, sh menetlus, mille tulemusena muutub registrisse kantud kinnisvara koosseis. Toimingu käigus luuakse registrikannete alusdokumendid.

(3) Andmete töötlemine on käesoleva määruse tähenduses andmete kandmine registrisse, sh andmete pärimine teistest andmekogudest, ning registrisse kantud andmete vaatamine, muutmine ja kustutamine.

§ 3. Registri nimetus

(1) Registri ametlik nimetus on Tallinna kinnisvararegister.

(2) Registri nimetus inglise keeles on Tallinn Real Estate Register.

(3) Registri lühinimi on tlnkvr.

§ 4. Eesmärk

Registri pidamise eesmärk on:

1) toetada kinnisvara otstarbekohast ning parimal viisil valdamist, käsutamist ja kasutamist;

2) koguda ja anda registri kasutajale süstematiseeritud, õigeid ja ajakohaseid andmeid kinnisvara ning sellega seotud toimingute, dokumentide (sh lepingute), isikute (sh kinnisvara kasutajate) ja kohustuste kohta.

2. peatükk
REGISTRI PIDAMINE

1. jagu
Registri pidamine

§ 5. Registri pidamise põhimõtted

(1) Registrit peetakse kooskõlas avaliku teabe seaduse, isikuandmete kaitse seaduse ning teiste asjakohaste Euroopa Liidu, riigi ja linna õigusaktidega.

(2) Register kasutab teistesse andmekogudesse kogutud põhiandmeid ja annab oma põhiandmeid teistele andmekogudele. Andmevahetust koordineerib registri vastutav töötleja.

(3) Registrit peetakse veebipõhise liidesega infotehnoloogilise andmekoguna, milles töödeldakse ja säilitatakse andmeid digitaalselt.

(4) Register vahetab andmeid teiste andmekogudega X-tee kaudu või asjaomaste teenuste puudumise korral muul viisil.

(5) Registrisse kantud andmete, nende kandmise aja ja registrisse tehtud päringute üle peetakse arvestust digitaalselt.

(6) Registri kasutamine on tasuta.

§ 6. Registri pidamise kulud

Registri arendamise, pidamise ja majutamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves registri vastutavale töötlejale või Tallinna Linnakantseleile tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ette nähtud vahendite arvelt.

§ 7. Registrisse kantud andmete kaitse

(1) Registri turvaklass on K2T1S1. Registri turbeaste on keskmine (M).

(2) Registri vastutav, kaasvastutav ja volitatud töötleja tagab registrisse kantud andmete käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega. Muu hulgas täidavad nimetatud isikud registrit kasutades andmekaitsealaseid ja infoturvet puudutavaid õigusakte ning muid eeskirju, et vältida kolmandate isikute juurdepääs registrisse kantud andmetele ja registri kasutamise käigus teatavaks saanud isikuandmetele ning kaitsta konfidentsiaalseid andmeid juhusliku või tahtliku volitamata muutmise või avalikustamise jms eest.

(3) Kui vastutav, kaasvastutav või volitatud töötleja ei täida registri kasutamisel andmekaitsekohustusi, vastutab ta täielikult andmete väära töötlemisega tekkinud kahju eest.

(4) Registrisse kantud andmetest tehakse korrapäraselt üks kord ööpäevas turvakoopia, mida säilitatakse seitse päeva. Turvakoopia tehakse andmetest, mis on muutunud pärast eelmise turvakoopia tegemist.

(5) Registrisse kantud andmetest tehakse korrapäraselt üks kord nädalas täiskoopia, mida säilitatakse kolm kuud.

§ 8. Vastutav töötleja

(1) Registri vastutav töötleja on Tallinna Linnavaraamet.

(2) Vastutav töötleja:

1) kavandab ja tellib registri täiendamiseks vajalikke arendustöid ning kontrollib nende elluviimist;

2) korraldab registri pidamist ning andmete töötlemist ja säilitamist;

3) teeb järelevalvet kaasvastutavate ja volitatud töötlejate kohustuste täitmise, registrisse kantud andmete õigsuse ning registri kasutamise üle;

4) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;

5) vastutab registrisse enda sisestatud andmete õigsuse ja ajakohasuse eest;

6) lahendab registri pidamisel tekkinud probleeme, sh korraldab temale teadaolevate ebaõigete andmete parandamise või sulgemise registris;

7) korraldab andmevahetuse andmeandjate ja teiste andmekogudega;

8) korraldab registriga seotud dokumentatsiooni koostamise;

9) annab kaasvastutavatele ja volitatud töötlejatele juhiseid registri kasutamiseks ning käesolevast määrusest tulenevate õiguste teostamiseks;

10) võimaldab õigustatud isikutele juurdepääsu andmetele;

11) täidab registri pidamisel teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

(3) Registri administraator on vastutava töötleja õiguste teostaja, kes:

1) on kontaktisik registriga seonduvates küsimustes;

2) haldab registri kasutajate juurdepääsuõigusi registrile või selle osadele;

3) täidab teisi vastutava töötleja õigusi ja kohustusi.

(4) Registri peaadministraator on vastutava töötleja õiguste teostaja, kes lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatule:

1) on kontaktisik andmevahetuse küsimustes teiste andmekogudega;

2) haldab registri dokumentatsiooni.

(5) Vastutava töötleja juht määrab vastutava töötleja õiguste teostajad, kes täidavad vastutava töötleja ülesandeid, ning nimetab administraatorid ja peaadministraatori.

§ 9. Kaasvastutav ja volitatud töötleja

(1) Registri kaasvastutavad töötlejad on kõik Tallinna linnavara valitsejad Tallinna Linnavolikogu määrusega kehtestatud linnavara valitsemise korra tähenduses.

(2) Registri volitatud töötleja on isik, kellele vastutav töötleja on andnud volitatud töötleja õigused.

(3) Kaasvastutav ja volitatud töötleja:

1) kasutab registrit üksnes oma tööülesannete täitmiseks;

2) töötleb registri andmeid § 25 kohaselt;

3) vastutab registrisse enda sisestatud andmete õigsuse ja ajakohasuse eest § 26 kohaselt;

4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat talle teatavaks saanud ebaõigetest andmetest, andmete eesmärgipäratust kasutamisest ja teistest registri kasutamisel ilmnenud probleemidest, mille kõrvaldamine ei ole volitatud töötleja vastutusalas;

5) osaleb registri arendustöödel ning juurutamisel;

6) täidab registri kasutamisel vastutava töötleja korraldusi ja teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

(4) Registri koordinaator on kaasvastutava või volitatud töötleja õiguste teostaja, kes:

1) on kontaktisik registriga seonduvates küsimustes ja suhtlemisel vastutava töötlejaga;

2) korraldab oma asutuse või hallatava asutuse töötajatele andmetöötleja või haldurina juurdepääsuõiguse andmise või võtmise;

3) täidab teisi kaasvastutava või volitatud töötleja õigusi ja kohustusi.

(5) Kaasvastutava või volitatud töötleja juht nimetab registri koordinaatori ning teavitab sellest viivitamata vastutavat töötlejat.

2. jagu
Registri ülesehitus ja registrisse kantavad andmed

§ 10. Registri ülesehitus

(1) Registris töödeldakse kinnisvara, sellega seotud toimingute, dokumentide, isikute ja kohustuste andmeid ning registri pidamist ja järelevalvet abistavaid andmeid.

(2) Registril on järgmised andmeobjektipõhised moodulid:

1) kinnisvara;

2) aadressid;

3) toimingud;

4) dokumendid;

5) kohustused;

6) isikud;

7) pakkumised;

8) teenused;

9) uudised;

10) kasutajakontod ja administreerimine.

(3) Registrisse kantakse andmeobjekti põhiandmed ja neid täiendatakse teistes riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudes töödeldavate andmetega andmevahetuse teel, kui esineb selliseid andmekogusid.

§ 11. Registrikannete alusdokumendid

Registrisse kantakse andmeid järgmiste dokumentide alusel:

1) riigi ja linna õigusaktid;

2) lepingud;

3) üleandmis-vastuvõtmisaktid;

4) teised dokumendid, mis koostatakse kinnisvaraga seonduvate toimingute käigus.

§ 12. Kinnisvara andmed

(1) Registrisse kantakse järgmiste kinnisvaraobjektide andmed:

1) katastriüksus;

2) rajatis;

3) hoone;

4) ruum;

5) kinnistu;

6) katastrisse kandmata maaüksus.

(2) Kinnisvaraobjekti üldandmetena kantakse registrisse:

1) objekti nimetus;

2) objekti liik (registris hallatav loend);

3) objekti olek (registris hallatav loend);

4) objekti bilansiline olek (registris hallatav loend);

5) objekti aktiivsuse olek (registris hallatav loend);

6) objekti seisukord (registris hallatav loend);

7) objekti registrisse kandmise kuupäev;

8) objekti arhiveerimise kuupäev;

9) objekti asukoha täpsustus;

10) objekti põhivara kood või koodid Tallinna linna finantsinfosüsteemis;

11) objekti valitseja nimi (viide registrisse kantud isiku andmetele);

12) objekti valitsema volitatud asutuse nimi (viide registrisse kantud isiku andmetele);

13) objekti haldaja nimi (viide registrisse kantud isiku andmetele);

14) objekti aadress (viide registrisse kantud aadressiandmetele);

15) selgitus ja märkused.

(3) Ehitisregistri andmete puudumise korral kantakse registrisse ehitise täpsustavate andmetena lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule:

1) ehitise suletud netopinna suurus;

2) ehitisealuse pinna suurus;

3) ehitise esmase kasutuse aeg;

4) ehitise maksimaalne korruste arv;

5) ehitise minimaalne korruste arv.

(4) Ehitisregistri andmete puudumise korral kantakse registrisse ruumi täpsustavate andmetena lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule:

1) ruumi tähis;

2) ruumi üldpinna suurus;

3) reaalosa alumine korrus;

4) reaalosa ülemine korrus;

5) rõdude pindala;

6) eluruumi tubade arv;

7) eluruumi elamispinna suurus.

(5) Ruumi andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule:

1) ruumi liik (registris hallatav loend);

2) eluruumi liik (registris hallatav loend);

3) mitteeluruumi liik (registris hallatav loend);

4) mitteeluruumi alamliik (registris hallatav loend);

5) rõdude arv.

(6) Katastriüksuse ja katastrisse kandmata maaüksuse andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule maaüksuse liik (registris hallatav loend).

(7) Hoone iga abipinna andmetena kantakse registrisse:

1) abipinna tähis;

2) abipinna nimetus;

3) abipinna liik (registris hallatav loend);

4) abipinna olek (registris hallatav loend).

(8) Kinnisvaraobjekti galerii andmetena kantakse registrisse:

1) galerii pealkiri;

2) selgitus ja märkused;

3) märge galerii avalikustamise kohta.

(9) Kinnisvaraobjekti galeriisse lisatud pildi andmetena kantakse registrisse:

1) pildi pealkiri;

2) pildi loomise kuupäev;

3) pildi lisamise kuupäev;

4) märge galerii põhipildi kohta;

5) selgitus ja märkused.

(10) Andmevahetuse teel saadavad ehitisregistri andmed on:

1) ehitisregistri kood;

2) ehitise nimetus;

3) ehitise aadress normaliseeritud kujul;

4) ehitise staatus;

5) ehitisealuse pinna suurus;

6) ehitise esmase kasutuse aeg;

7) ehitise kasutamise otstarve;

8) ehitise suletud netopinna suurus;

9) ehitise maksimaalne korruste arv;

10) ehitise minimaalne korruste arv;

11) ehitise kaalutud energiaerikasutuse klass;

12) ruumi tähis;

13) ruumi üldpinna suurus;

14) ruumi juurde kuuluvate väliste osade (rõdu, lod˛a, terrass) suurus;

15) reaalosa alumine korrus;

16) reaalosa ülemine korrus;

17) eluruumi tubade arv;

18) eluruumi elamispinna suurus;

19) viide ehitise andmetele ehitisregistris (veebiaadress);

20) andmete viimase uuendamise kuupäev.

(11) Andmevahetuse teel saadavad maakatastri andmed on:

1) katastriüksuse katastritunnus;

2) katastriüksuse maakatastrisse kandmise kuupäev;

3) katastriüksuse aadress normaliseeritud kujul;

4) katastriüksuse pindala;

5) katastriüksuse sihtotstarve 1;

6) katastriüksuse sihtotstarbe osakaal 1;

7) katastriüksuse sihtotstarve 2;

8) katastriüksuse sihtotstarbe osakaal 2;

9) katastriüksuse sihtotstarve 3;

10) katastriüksuse sihtotstarbe osakaal 3;

11) viide katastriüksuse andmetele maakatastris (veebiaadress);

12) andmete viimase uuendamise kuupäev.

(12) Andmevahetuse teel saadavad kultuurimälestiste riikliku registri andmed on:

1) kultuurimälestise number;

2) kultuurimälestiste riiklikusse registrisse kandmise kuupäev;

3) kultuurimälestise liik;

4) kultuurimälestise nimetus;

5) andmed kultuurimälestiseks tunnistamise kohta;

6) viide mälestise andmetele kultuurimälestiste riiklikus registris (veebiaadress);

7) andmete viimase uuendamise kuupäev.

(13) Andmevahetuse teel saadavad kinnistusraamatu andmed on:

1) kinnistu registriosa number;

2) kinnistu aadress normaliseeritud kujul;

3) korteriomandi reaalosa number (korterinumber);

4) katastritunnus;

5) kinnistusraamatusse kandmise kuupäev;

6) kinnistu liik;

7) kinnistu pindala;

8) kinnistu reaalosa pindala;

9) kinnistu reaalosa suurus;

10) kinnistu omanik;

11) kinnistu omaniku omandiosa suurus;

12) kinnistule seatud piiratud asjaõiguse andmed;

13) kinnistule seatud kitsenduse andmed;

14) viide kinnistu andmetele kinnistusraamatus (veebiaadress);

15) viide katastriüksuse andmetele maakatastris (veebiaadress);

16) andmete viimase uuendamise kuupäev.

(14) Andmevahetuse teel saadavad Tallinna maaregistri andmed on:

1) kinnistuga seotud maakasutuse kood;

2) kinnistuga seotud maakasutuse maksustamishind;

3) maakasutuse alguskuupäev;

4) maakasutuse lõppkuupäev;

5) maakasutuse andmete viimase uuendamise kuupäev;

6) maaüksuse süsteemikood;

7) maaüksuse maksustamishind;

8) katastrisse kandmata maaüksuse aadress;

9) katastrisse kandmata maaüksuse pindala;

10) katastrisse kandmata maaüksuse omaniku või maakasutaja nimi;

11) katastrisse kandmata maaüksuse omaniku või maakasutaja kontaktandmed;

12) katastrisse kandmata maaüksuse sihtotstarve 1;

13) katastrisse kandmata maaüksuse sihtotstarbe osakaal 1;

14) katastrisse kandmata maaüksuse sihtotstarve 2;

15) katastrisse kandmata maaüksuse sihtotstarbe osakaal 2;

16) katastrisse kandmata maaüksuse sihtotstarve 3;

17) katastrisse kandmata maaüksuse sihtotstarbe osakaal 3;

18) maaüksuse andmete viimase uuendamise kuupäev.

§ 13. Aadressiandmed

(1) Registrisse kantakse kinnisvara ja sellega seotud isikute aadresside andmed.

(2) Aadressiandmetena kantakse registrisse aadressiandmete süsteemist puuduv aadress, nt välisriigi või moodustamisel krundi aadress normaliseeritud kujul.

(3) Andmevahetuse teel saadavad aadressiandmete süsteemi andmed on:

1) aadressiobjekti tunnus;

2) aadressi tunnus;

3) aadressiobjekti x-koordinaat;

4) aadressiobjekti y-koordinaat;

5) riik;

6) maakond;

7) omavalitsus;

8) asustusüksus;

9) väikekoht;

10) liikluspind;

11) kohanimi;

12) maaüksuse nimi;

13) krundi ja maja number;

14) elu- või mitteeluruumi number;

15) täisaadress.

§ 14. Toimingute andmed

(1) Registrisse kantakse järgmiste kinnisvaratoimingute andmed:

1) kinnistu omandamine kokkuleppel;

2) riigi omandis oleva kinnistu omandamine;

3) maa munitsipaalomandisse taotlemine;

4) kinnisasja sundvõõrandamine;

5) kinnistu pärimine;

6) peremehetu ehitise hõivamine;

7) hoonestusõiguse linnale omandamine;

8) reaalservituudi seadmine linna omandis oleva kinnistu kasuks;

9) isikliku kasutusõiguse linnale omandamine;

10) kinnisvara linna kasutusse võtmine;

11) kinnisvara linna kasutusse võtmine (kontsessioon);

12) hoonestusõiguse seadmine linna kinnistule;

13) isikliku kasutusõiguse seadmine linna kinnistule;

14) reaalservituudi seadmine linna kinnistule;

15) eluruumi kasutusse andmine;

16) äriruumi kasutusse andmine;

17) rajatise kasutusse andmine;

18) maa kasutusse andmine;

19) rajatiste kasutusse andmine kaubandustegevuseks;

20) ehitise pinna kasutusse andmine reklaami või teabe eksponeerimiseks;

21) ehitamine;

22) haldamine;

23) hooldustööde teostamine;

24) renoveerimine;

25) rekonstrueerimine;

26) hoone ekspluateerimiseks vajalike teenuste tagamine;

27) kinnistute ühendamine;

28) kinnistute jagamine;

29) kinnistu piiride muutmine;

30) kinnistu sihtotstarbe muutmine;

31) kinnisasja jagamine korteriomanditeks;

32) hoonestusõiguse jagamine korterihoonestusõigusteks;

33) eluruumide jaotamine linnaosa eluasemekomisjonidele;

34) eluruumi liigi määratlemine;

35) kinnisvara vahetamine;

36) kinnisvara kõlbmatuks tunnistamine;

37) kinnisvara võõrandamine;

38) kinnisvara valitseja või volitatud valitseja määramine;

39) sundvalduse seadmine linna kasuks.

(2) Registrisse kantakse kinnisvaraga seotud lepingute järgmiste toimingute andmed:

1) lepingu muutmine;

2) lepingu lõpetamine;

3) lepingu ennetähtaegne lõpetamine.

(3) Toimingu üldandmetena kantakse registrisse:

1) toimingu liik (registris hallatav loend);

2) toimingu alamliik (registris hallatav loend);

3) toimingu olek (registris hallatav loend);

4) toimingu algatamise kuupäev;

5) toimingu peatamise kuupäev;

6) toimingu peatamise põhjus;

7) toimingu lõpetamise kuupäev;

8) toimingu lõpetamise selgitus;

9) toimingu õiguslik alus;

10) menetluse toimiku number;

11) menetluse toimiku asukoht;

12) menetluse toimiku märkused;

13) toimingu vastutaja nimi (viide registrisse kantud kasutaja andmetele) ja märge peavastutaja kohta;

14) toimingu selgitus ja märkused.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-7, 21, 25, 27-32, 35 ja 38 nimetatud toimingu andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatule:

1) kinnisvara valitseja nimi (viide registrisse kantud isiku andmetele);

2) kinnisvara valitsemise alguse kuupäev;

3) kinnisvara valitsemise lõpu kuupäev.

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 7, 12, 25, 27-32 ja 35 nimetatud toiminguga seotud kinnisvara andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatule kinnisvara roll toimingus.

(6) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2, 4, 7-9, 13, 14, 27-29 ja 39 nimetatud toimingu andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatule: detailplaneeringu kood.

(7) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 27-29 nimetatud toimingu andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatule:

1) krundi toimiku tellimise kuupäev;

2) krundi toimiku koostaja nimi.

(8) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 30 nimetatud toimingu andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatule:

1) keskkonnaministrile esitatud taotluse kuupäev;

2) keskkonnaministrile esitatud taotluse number;

3) Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esitatud taotluse kuupäev;

4) Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esitatud taotluse number.

(9) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 10 ja 11 nimetatud toimingu andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatule vara vastuvõtmise kuupäev.

(10) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 10, 11 ja 16 nimetatud toimingu andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatule:

1) mitteeluruumi kasutusotstarbe liik (registris hallatav loend);

2) mitteeluruumi kasutusotstarve.

(11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 15-20 nimetatud toimingu andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatule vara üleandmise kuupäev.

(12) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 15 nimetatud toimingu andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatule:

1) senine elamispind (registris hallatav loend);

2) eritingimus (registris hallatav loend).

(13) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 8, 9, 13, 14 ja 39 nimetatud toimingu andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatule:

1) piiratud asjaõiguse seadmise toimingu alamliik (registris hallatav loend);

2) õigustatud katastriüksuse tunnus.

(14) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud toimingu andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatule:

1) riigivara valitsejale saadetud taotluse kuupäev;

2) riigivara valitsejale saadetud taotluse number.

(15) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud toimingu andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatule:

1) aadressi ja piiriettepaneku kooskõlastamisele saatmise kuupäev (Tallinna Linnaplaneerimise Amet);

2) sihtotstarbe õiendi koostamise kuupäev (Tallinna Linnaplaneerimise Amet);

3) piiriettepaneku kooskõlastamisele saatmise kuupäev (Harju Maavalitsus);

4) piiriettepaneku kooskõlastamise kuupäev (Harju Maavalitsus).

(16) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 33 nimetatud toimingu andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatule eluasemekomisjoni nimetus (viide registrisse kantud isiku andmetele).

(17) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 22 nimetatud toimingu andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatule:

1) kinnisvara haldaja nimi (viide registrisse kantud isiku andmetele);

2) haldamise alguse kuupäev;

3) haldamise lõpu kuupäev.

(18) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 22, 23 ja 26 nimetatud toimingu andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatule:

1) teenuse liik (registris hallatav loend);

2) teenuse alamliik (registris hallatav loend).

(19) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 39 nimetatud toimingu andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatule ehitisregistri kood.

(20) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud toimingu andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatule viide põhitoimingule (viide registrisse kantud toimingu andmetele).

(21) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud toimingu andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatule lepingu muudatuse sisu (registris hallatav loend).

(22) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud toimingu andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatule:

1) vara üürileandjale üleandmise kuupäev;

2) lepingu lõpetamise põhjus (registris hallatav loend).

§ 15. Dokumentide andmed

(1) Registrisse kantakse registrikannete alusdokumentide andmed.

(2) Dokumendi üldandmetena kantakse registrisse:

1) dokumendi liik (registris hallatav loend);

2) viide dokumendi asukohale (veebiaadress);

3) selgitus ja märkused.

(3) Lepingu andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule:

1) lepingu vormi liik (registris hallatav loend);

2) lepingu olek (registris hallatav loend);

3) lepingupoole nimi (viide registrisse kantud isiku andmetele);

4) lepingupoole roll (registris hallatav loend).

(4) Teistes andmekogudes registreerimata lepingu andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule:

1) lepingu number;

2) lepingu pealkiri;

3) lepingu sõlmimise kuupäev;

4) lepingu jõustumise kuupäev.

(5) Paragrahvi 14 lõike 1 punktides 7-20 ja 39 nimetatud toiminguga seotud lepingu andmetena, mida ei ole teistes andmekogudes registreeritud, kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule:

1) eritingimus (registris hallatav loend);

2) lepingu tähtaeg;

3) märge tähtajatu lepingu kohta.

(6) Iga kinnisvaraobjekti kohta, mis on seotud § 14 lõike 1 punktides 7-20 ja 39 nimetatud toiminguga, kantakse lepingu andmetena registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule:

1) lepingu alusel kasutatava osa või piiratud asjaõiguse ulatuse pindala;

2) lepingus määratud tasu;

3) lepingus määratud tasu ühik (registris hallatav loend);

4) lepingus määratud tasumise periood (registris hallatav loend);

5) märge tarbijahinnaindeksi rakendamise kohta;

6) märge allkasutusse andmise loa kohta.

(7) Iga kinnisvaraobjekti kohta, mis on seotud § 14 lõike 1 punktides 8, 9 ja 39 nimetatud toiminguga, kantakse lepingu andmetena registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatule kinnisvara valitseja nimi (viide registrisse kantud isiku andmetele).

(8) Paragrahvi 14 lõike 1 punktides 1, 2, 4, 7 ja 37 nimetatud toiminguga seotud lepingu andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule võõrandamise tasu.

(9) Paragrahvi 14 lõike 1 punktides 15 ja 16 nimetatud toiminguga seotud lepingu andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule koos ruumiga kasutusse antud abipinnad (viide registrisse kantud hoone abipinna andmetele).

(10) Teistes andmekogudes registreerimata akti andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule:

1) akti number;

2) akti kuupäev;

3) akti pealkiri.

(11) Paragrahvi 11 punktides 1 ja 4 nimetatud dokumendi andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule:

1) dokumendi number;

2) dokumendi kuupäev;

3) dokumendi väljaandja;

4) dokumendi pealkiri.

(12) Andmevahetuse teel saadavad Tallinna dokumendihaldussüsteemi andmed on:

1) dokumendi kood Tallinna dokumendihaldussüsteemis;

2) dokumendi väljastanud asutuse kood Tallinna dokumendihaldussüsteemis;

3) andmed dokumendi juurdepääsupiirangute kohta;

4) dokumendi liik Tallinna dokumendihaldussüsteemis;

5) dokumendi number;

6) dokumendi kuupäev;

7) dokumendi pealkiri;

8) viide dokumendi asukohale Tallinna dokumendihaldussüsteemis (veebiaadress);

9) dokumendi andmete viimase uuendamise kuupäev;

10) dokumendi väljastanud asutuse või avalduse esitanud isiku nimi;

11) akti allkirjastanud üleandja nimi;

12) akti allkirjastanud vastuvõtja nimi;

13) lepingu tähtaeg;

14) notariaalse lepingu tõestanud notari nimi;

15) lepingupoole nimi;

16) lepingu allkirjastaja nimi.

§ 16. Kohustuste andmed

(1) Registrisse kantakse andmed registrikannete alusdokumentidest tulenevate järgmiste kohustuste kohta:

1) investeerimiskohustus;

2) ehitise püstitamise kohustus;

3) tehnovõrgu väljaehitamise kohustus;

4) mänguväljaku väljaehitamise kohustus;

5) kõnnitee väljaehitamise kohustus;

6) juurdepääsutee väljaehitamise kohustus;

7) registrikande alusdokumendist tulenev muu kohustus, mis ei ole kinnisvara kasutustasu.

(2) Kohustuse andmetena kantakse registrisse:

1) kohustuse liik (registris hallatav loend);

2) kohustuse olek (registris hallatav loend);

3) kohustuse suurus;

4) kohustuse suuruse ühik (registris hallatav loend);

5) kohustuse kirjeldus;

6) kohustuse täitja (viide registrisse kantud isiku andmetele);

7) kohustuse täitmise tähtaeg;

8) selgitus ja märkused.

(3) Kohustuse täitmise andmetena kantakse registrisse:

1) kohustuse täitmise kuupäev;

2) kohustuse täitmise suurus;

3) kohustuse täitmise suuruse ühik (registris hallatav loend);

4) selgitus ja märkused.

§ 17. Isikute andmed

(1) Registrisse kantakse andmed kinnisvaratoimingutega seotud järgmiste isikute kohta:

1) füüsiline isik;

2) mitteresidendist füüsiline isik;

3) juriidiline isik;

4) mitteresidendist juriidiline isik;

5) riigi või kohaliku omavalitsuse asutus;

6) eluasemekomisjon.

(2) Isiku üldandmetena kantakse registrisse:

1) isiku liik (registris hallatav loend);

2) isiku aadress (viide registrisse kantud aadressi andmetele);

3) isiku telefon;

4) selgitus ja märkused.

(3) Füüsilise isiku, juriidilise isiku ja eluasemekomisjoni andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule isiku e-posti aadress.

(4) Mitteresidendist juriidilise isiku andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatule:

1) juriidilise isiku nimi;

2) juriidilise isiku kood tegevuskohamaa registris.

(5) Mitteresidendist füüsilise isiku andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatule:

1) füüsilise isiku eesnimi;

2) füüsilise isiku perekonnanimi;

3) füüsilise isiku kood elukohamaa registris;

4) füüsilise isiku sünniaeg;

5) füüsilise isiku olek (registris hallatav loend).

(6) Eluasemekomisjoni andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule eluasemekomisjoni nimi.

(7) Andmevahetuse teel saadavad Eesti rahvastikuregistri andmed on:

1) füüsilise isiku eesnimi;

2) füüsilise isiku perekonnanimi;

3) füüsilise isiku olek;

4) füüsilise isiku isikukood;

5) füüsilise isiku sünniaeg;

6) füüsilise isiku elukoha aadress.

(8) Andmevahetuse teel saadavad äriregistri andmed on:

1) juriidilise isiku nimi;

2) juriidilise isiku registrikood;

3) juriidilise isiku e-posti aadress;

4) juriidilise isiku aadress.

(9) Andmevahetuse teel saadavad kinnistusraamatu andmed on füüsilisele isikule kuuluvad kinnistud (kuvatakse jah/ei-väärtusena ainult kehtivate eluruumi üürilepingutega seotud isikutel).

§ 18. Pakkumiste andmed

(1) Registrisse kantakse kinnisvaratoimingutega seotud avalike kirjalike või suuliste enampakkumiste ja läbirääkimistega pakkumiste andmed. Neid andmeid töödeldakse registris kolmel omavahel seotud tasemel:

1) pakkumiste päev;

2) pakkumiste päeval korraldatav pakkumine;

3) pakkumisel olev kinnisvara.

(2) Pakkumiste päeval saab korraga välja kuulutada mitu pakkumist. Ühel pakkumisel võib olla rohkem kui üks kinnisvaraobjekt.

(3) Pakkumiste päeva andmetena kantakse registrisse:

1) pakkumismenetluse liik (registris hallatav loend);

2) pakkumiste päeva olek (registris hallatav loend);

3) pakkumuste esitamise kuupäev;

4) pakkumuste avamise või suulise enampakkumise kuupäev;

5) selgitus ja märkused.

(4) Pakkumiste päeval korraldatava pakkumise andmetena kantakse registrisse:

1) pakkumuste esitamise tähtaeg;

2) pakkumuste avamise või suulise enampakkumise aeg;

3) pakkumise alghind, kui kogu pakkumisel olevale kinnisvarale kehtib ühine alghind;

4) pakkumise alghinna ühik, kui kogu pakkumisel olevale kinnisvarale kehtib ühine alghind;

5) pakkumise tagatisraha suurus;

6) pakkumise tingimused;

7) pakkumise lisateave.

(5) Paragrahvi 14 lõike 1 punktides 12, 13 ja 16-20 nimetatud toiminguga seotud pakkumise andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatule lepingu tähtaeg.

(6) Pakkumisel oleva kinnisvara andmetena kantakse registrisse:

1) pakkumisel oleva kinnisvara alghind;

2) pakkumisel oleva kinnisvara alghinna ühik;

3) pakkumisel oleva kinnisvaraga seotud tingimused;

4) pakkumisel oleva kinnisvara lisateave;

5) pakkumisel oleva kinnisvara aadress, liik ja nimetus (viide registrisse kantud kinnisvara andmetele).

(7) Paragrahvi 14 lõike 1 punktides 12, 13 ja 16-20 nimetatud toiminguga seotud pakkumisel oleva kinnisvara andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatule:

1) märge tasule tarbijahinnaindeksi rakendamise kohta;

2) kasutusse antava osa pindala.

(8) Paragrahvi 14 lõike 1 punktides 16-20 nimetatud toiminguga seotud pakkumisel oleva kinnisvara andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatule:

1) pakkumisel oleva kinnisvara kasutusotstarve;

2) märge pakkumisel oleva kinnisvara allkasutusse andmise loa kohta.

(9) Paragrahvi 14 lõike 1 punktis 16 nimetatud toiminguga seotud pakkumisel oleva kinnisvara andmetena kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatule märge pakkumisel oleva kinnisvara kasutustasule kõrvalkulude, maksude ja koormiste lisandumise kohta.

§ 19. Teenuste andmed

(1) Registrisse kantakse registris osutatavate informatiivsete veebiteenuste andmed.

(2) Teenuse andmetena kantakse registrisse:

1) teenuse pealkiri;

2) teenuse liik (registris hallatav loend);

3) teenuse kirjeldus;

4) teenuse lisamise kuupäev;

5) teenuse kontaktisiku nimi, asutus, ametinimetus, töökoha aadress, kabineti number, töökoha telefon ja e-posti aadress (viide registrisse kantud kasutaja andmetele);

6) teenuse kontaktisiku vastuvõtuajad.

§ 20. Uudiste andmed

(1) Registrisse kantakse kinnisvara või registri pidamisega seotud uudiste andmed.

(2) Uudise andmetena kantakse registrisse:

1) uudise pealkiri;

2) uudise rubriik (registris hallatav loend);

3) uudise sisu;

4) uudise lisamise kuupäev;

5) uudise aegumise kuupäev;

6) märge uudise olulisuse kohta;

7) märge uudise avalikustamise kohta.

§ 21. Kasutajakonto andmed

(1) Registri kasutaja andmetena kantakse registrisse:

1) konto aktiivsus (registris hallatav loend);

2) kasutaja roll (registris hallatav loend);

3) kasutaja esindatava asutuse nimetus (viide registrisse kantud isiku andmetele);

4) parool.

(2) Tallinna personali- ja palgaarvestuse andmekogu andmete puudumise korral kantakse registrisse kasutaja andmetena lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule:

1) kasutajatunnus;

2) isikukood;

3) eesnimi;

4) perekonnanimi;

5) e-posti aadress.

(3) Andmevahetuse teel saadavad Tallinna personali- ja palgaarvestuse andmekogu andmed on:

1) kasutajatunnus;

2) isikukood;

3) eesnimi;

4) perekonnanimi;

5) e-posti aadress;

6) ametinimetus;

7) asutus;

8) töökoha aadress;

9) kabineti number;

10) töökoha telefon.

3. jagu
Registri pidamist ja järelevalve tegemist abistavad andmed

§ 22. Registri pidamist ja järelevalve tegemist abistavad andmed

(1) Registri pidamise, sh andmete töötlemise ja töötlejate üle peetakse arvestust digitaalselt. Registris säilitatakse vastavad logiandmed.

(2) Registri pidamise üle järelevalve tegemist abistavad logiandmed on:

1) viide töödeldud andmeobjektile;

2) andmete töötleja kasutajanimi (viide registrisse kantud kasutajakonto andmetele);

3) andmete töötlemise kuupäev ja kellaaeg;

4) andmete töötlemise viis.

(3) Registri töö tagamiseks sisaldab register:

1) administraatori hallatavaid seadeid ja loendeid;

2) faile, sh pildid ja dokumendifailid;

3) meeldetuletusi ja teavitusi;

4) automaatselt hallatavaid andmeid, sh andmeobjektide unikaalseid tunnuseid ja omavahelisi seoseid;

5) tehnilisi abiandmeid, mida ei kuvata registri kasutajatele.

(4) Registri andmeobjektide säilitamise ja arhiveerimise tagamiseks § 33 alusel kasutatakse järgmisi andmeid:

1) märge arhiiviväärtuslikkuse kohta;

2) arhiiviväärtuslike andmete linnaarhiivi üleandmise kuupäev;

3) märge arhiveerimise oleku kohta;

4) kustutamise kuupäev;

5) toimingu andmeobjekti säilitustähtaeg;

6) märge toimingu andmeobjekti säilitustähtaja rakendumise kohta pärast lepingu lõpetamist.

3. peatükk
ANDMETE ESITAMINE, VÄLJASTAMINE JA SÄILITAMINE

1. jagu
Andmete esitamine ja kandmine registrisse

§ 23. Andmeandjad

Registrisse kantavate andmete andjad on:

1) linnavara valitsejad;

2) linnavara valitsema volitatud asutused;

3) kinnisvaratoimingutes osalevad eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning füüsilised isikud.

§ 24. Andmevahetus teiste andmekogudega

(1) Infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu kantakse registrisse ja hoitakse ajakohasena määruses loetletud andmed järgmistest andmekogudest:

1) ehitisregister;

2) kinnistusraamat;

3) maakataster;

4) kultuurimälestiste riiklik register;

5) Eesti rahvastikuregister;

6) äriregister;

7) aadressiandmete süsteem.

(2) Andmevahetuse teel päritakse ja hoitakse registris ajakohasena määruses loetletud andmed järgmistest andmekogudest:

1) Tallinna dokumendihaldussüsteem;

2) Tallinna maaregister;

3) Tallinna personali- ja palgaarvestuse andmekogu;

4) Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu.

(3) Register annab andmevahetuse teel kinnisvara, sellega seotud toimingute, dokumentide ja isikute andmeid:

1) Tallinna ruumiandmete registrile, mis pakub vastavaid kaardikihi teenuseid;

2) Tallinna kinnisvara korrashoiu ja üüriarvestuse infosüsteemile.

§ 25. Andmete registrisse kandmine

(1) Registrisse kannavad andmeid vastutav, kaasvastutav ja volitatud töötleja.

(2) Kaasvastutav ja volitatud töötleja kannab esimesel võimalusel registrisse §-des 12-19 nimetatud andmed, mis on seotud tema valitsemisel või hallatava kinnisvara ja § 14 lõikes 1 loetletud kinnisvaratoimingutega, lähtudes alljärgnevast:

1) Tallinna Linnavolikogu või Tallinna Linnavalitsuse õigusakti kohta §-s 15 nimetatud andmed kolme tööpäeva jooksul dokumendi avaldamisest;

2) linna ametiasutuse juhi käskkirja või korralduse kohta §-s 15 nimetatud andmed viie tööpäeva jooksul dokumendi vastuvõtmisest;

3) riigi õigusakti kohta §-s 15 nimetatud andmed kolme tööpäeva jooksul kaasvastutavale või volitatud töötlejale teatavaks tegemisest;

4) lepingu §-s 15 nimetatud andmed viie tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest;

5) üleandmis-vastuvõtmisakti §-s 15 nimetatud andmed viie tööpäeva jooksul akti allkirjastamisest;

6) teise § 11 punktis 4 nimetatud dokumendi andmed § 15 alusel viie tööpäeva jooksul selle sõlmimisest, vastuvõtmisest või kaasvastutavale või volitatud töötlejale teatavaks tegemisest;

7) registrisse kandmata andmed §-s 11 nimetatud alusdokumentide kohta, mis on vastu võetud või sõlmitud enne käesoleva määruse jõustumist ja kehtivad määruse jõustumise kuupäeval, hiljemalt 30. juuniks 2020;

8) kui §-s 11 nimetatud alusdokumendile vastava kinnisvara kohta puudub registris kanne, tuleb registreerida kinnisvara andmed § 12 alusel enne käesoleva lõike punktides 1-7 kirjeldatud kande tegemist;

9) kui §-s 11 nimetatud alusdokumendile vastava kinnisvaratoimingu kohta puudub registris kanne, tuleb registreerida toimingu andmed § 14 alusel enne käesoleva lõike punktides 1-7 kirjeldatud kande tegemist;

10) kui § 11 punktis 2 nimetatud alusdokumendiga seotud isiku kohta puudub registris kanne, tuleb registreerida isiku andmed § 17 alusel koos käesoleva lõike punktis 4 nimetatud andmetega;

11) kui § 11 punktis 2 nimetatud alusdokumendist tuleneb jälgitavaid kohustusi, tuleb registreerida kohustuse andmed § 16 alusel koos käesoleva lõike punktis 4 nimetatud andmetega;

12) kui § 11 punktis 1 nimetatud alusdokumendi põhjal viiakse läbi enampakkumisi või läbirääkimistega pakkumisi, tuleb registreerida pakkumise andmed § 18 alusel hiljemalt pakkumise väljakuulutamise päeval;

13) registri infoportaali teenuste andmed § 19 alusel viie tööpäeva jooksul muudatuse vajaduse tekkimisest.

(3) Vastutav töötleja kannab registrisse §-s 20 ja § 21 lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed esimesel võimalusel kolme tööpäeva jooksul asjaomase taotluse esitamisest.

(4) Vastutaval, kaasvastutaval ja volitatud töötlejal on õigus keelduda andmete registrisse kandmisest, kui esitatud andmed on ebaõiged või puudulikud. Ebaõigete või puudulike andmete esinemisel peab vastutav, kaasvastutav või volitatud töötleja viivitamata andmeandjalt välja selgitama õiged andmed ning nende olemasolul need registrisse kandma §-s 25 sätestatu kohaselt.

§ 26. Andmete õigsuse ja ajakohasuse tagamine

(1) Registrisse kantud andmete õigsuse eest vastutavad andmed esitanud andmeandja ning registrisse andmed kandnud isik.

(2) Kui andmeandja või registrisse andmed kandnud isik on teadlik registrisse kantud ebaõigetest andmetest, on ta kohustatud viivitamata korraldama andmete parandamise.

(3) Kui registri kasutamisel ilmnenud ebaõigete andmete või teiste probleemide kõrvaldamine ei ole nendest teadliku isiku vastutusalas, teavitab see isik viivitamata vastutavat töötlejat.

2. jagu
Registri kasutajad, andmetele juurdepääsu tagamine ja sulgemine ning andmete väljastamine

§ 27. Registri kasutajad

Andmete töötlemise õigusest tulenevalt on registris kuus kasutajarolli:

1) administraator - kasutaja, kellel on õigus töödelda kõiki registri andmeid;

2) andmetöötleja - kasutaja, kellele väljastatakse kõiki registrisse kantud andmeid, kuid piiratud ulatuses registri pidamist ja järelevalve tegemist abistavaid andmeid ning asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks tunnistatud dokumentide andmeid. Andmetöötlejal on õigus lisada, muuta ja kustutada oma esindatava asutuse valitsemisel või valitsejata kinnisvara ning sellega seotud toimingute, dokumentide, isikute, kohustuste, pakkumiste ja teenuste andmeid;

3) vaatleja - kasutaja, kellele väljastatakse kõiki registrisse kantud andmeid, kuid piiratud ulatuses registri pidamist ja järelevalve tegemist abistavaid andmeid ning asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks tunnistatud dokumentide andmeid. Vaatlejal puudub õigus registri andmeid lisada, muuta või kustutada;

4) haldur - kasutaja, kellel on õigus töödelda ainult oma esindatava asutuse hallatava kinnisvaraga seotud elu- ja mitteeluruumide kasutusse andmise andmeid, sh toimingute, isikute, dokumentide ja kohustuste andmeid;

5) avalik tuvastatud kasutaja - kasutajale väljastatakse §-s 31 sätestatud avalikke andmeid ning kasutaja isiku, temaga seotud kinnisvara, lepingute ja kohustuste andmed, kui see isik on registrisse kantud lepingu allkirjastajana. Avalikul tuvastatud kasutajal on õigus töödelda enda kontaktandmeid, mida kogutakse registri põhiandmetena;

6) avalik kasutaja - kasutajale väljastatakse §-s 31 sätestatud avalikke andmeid ning tal puudub õigus registri andmeid lisada, muuta või kustutada.

§ 28. Andmetele juurdepääsu tagamine

(1) Paragrahvi 9 lõikes 1 nimetatud kaasvastutava töötleja registri kasutajakonto (edaspidi konto) luuakse automaatselt kooskõlas Tallinna personali- ja palgaarvestuse andmekogus hallatavate Tallinna linna ametiasutuste teenistujate kasutajakonto andmetega. Kontole määratakse automaatselt vaatleja õigused.

(2) Paragrahvi 9 lõikes 2 nimetatud volitatud töötlejale loob konto administraator.

(3) Administraator annab kaasvastutava või volitatud töötleja õigusi teostava isiku (edaspidi registri vahetu töötleja) kontole andmetöötleja või halduri õigused.

(4) Paragrahvi 27 punktis 2 nimetatud andmetöötleja või halduri õiguste andmiseks või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud konto loomiseks registris esitab registri koordinaator või registri vahetu töötleja esindaja administraatorile taotluse, milles tuleb märkida registri vahetu töötleja kohta järgmised andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) isikukood;

3) registri kasutaja õigused § 27 toodud loetelu järgi;

4) registri kasutamisega seotud ülesannete loetelu;

5) registri kasutamise õiguse kehtivuse tähtaeg;

6) telefon ja e-posti aadress.

(5) Administraator loob konto või annab registri vahetule töötlejale soovitud õigused ning teavitab sellest konto omanikku kolme tööpäeva jooksul alates käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud taotluse saamisest.

(6) Avaliku tuvastatud kasutaja konto luuakse pärast isiku tuvastamist automaatselt. Kui avalik tuvastatud kasutaja ei ole registris seotud kinnisvaraga ning tal ei ole andmetöötleja, administraatori või halduri õigustega kontot, kustutatakse tema kasutajakonto loomisel salvestatud isikuandmed registrist pärast sessiooni lõppemist.

(7) Juurdepääs registri andmetele on tagatud:

1) vaatleja, andmetöötleja või haldurina registri vahetule töötlejale ja administraatorina registri kasutajale, kes tuvastatakse ID-kaardi, mobiil-ID või erandkorras kasutajatunnuse ja parooli abil;

2) avaliku tuvastatud kasutajana igaühele, kes tuvastatakse ID-kaardi või mobiil-ID abil;

3) avaliku kasutajana igaühele. Isikut ei tuvastata.

§ 29. Andmetele juurdepääsu sulgemine

(1) Paragrahvi 28 lõikes 1 kirjeldatud kontod suletakse automaatselt kooskõlas Tallinna personali- ja palgaarvestuse andmekogus hallatavate Tallinna linna ametiasutuste teenistujate kasutajakonto andmetega.

(2) Paragrahvi 28 lõikes 2 kirjeldatud konto sulgeb administraator.

(3) Andmetöötleja või halduri õigused eemaldab kontolt administraator.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud konto sulgemiseks või õiguste eemaldamiseks esitab registri koordinaator või registri vahetu töötleja esindaja administraatorile taotluse, milles märgib järgmised andmed:

1) registri vahetu töötleja ees- ja perekonnanimi;

2) isikukood;

3) juurdepääsu võtmise põhjus;

4) kuupäev, millest alates soovitakse õigused eemaldada.

(5) Administraator sulgeb konto hiljemalt käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 4 nimetatud kuupäevale järgneval tööpäeval ja teavitab konto sulgemisest isikut, kes taotluse esitas.

(6) Administraator võib omal algatusel konto sulgeda või eemaldada andmetöötleja või halduri õigused, kui esineb vähemalt üks järgmistest alustest:

1) konto kasutaja on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;

2) konto kasutaja on korduvalt kandnud registrisse ebaõigeid andmeid;

3) konto kasutaja on võimaldanud oma kontot kasutada teisel isikul;

4) konto kasutaja on andmeid kasutanud eesmärgipäratult;

5) andmete registrisse kandmine ei ole enam seotud konto kasutaja tööülesannetega;

6) registri vahetu töötleja õiguste kehtivuse tähtaeg, mis esitati registri konto loomise taotluses, on möödunud ja uut taotlust ei ole esitatud.

(7) Kui konto suletakse käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud alustel, teavitab administraator konto sulgemisest ja sulgemise alustest suletud konto omanikku ning registri koordinaatorit.

§ 30. Andmete väljastamine

(1) Registri kasutajatele väljastatakse andmeid koosseisus, mis oleneb tema õigustest.

(2) Masinloetaval kujul väljastatakse järgmisi registrisse kantud andmeid:

1) Tallinna linna reservmaa, vabade elu- ja mitteeluruumide ning kasutusse antud mitteeluruumide, mitteeluruumi kasutava isiku ja kasutuslepingu üldiste andmete kohta;

2) Tallinna linna võõrandatud kinnisvara, võõrandamise menetluse ja müügilepingu üldiste andmete kohta;

3) väljakuulutatud avalike enampakkumiste ja läbirääkimistega pakkumiste ning nendega seotud kinnisvara kohta.

(3) Registrisse kantud andmed väljastab vastutav töötleja kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seadusega järgmistele isikutele:

1) andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale tema kohta käivaid andmeid;

2) riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning teistele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;

3) eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kui see on vajalik avaliku ülesande täitmiseks;

4) teistele isikutele, kui see ei ole vastuolus seadusega.

(4) Vastutav töötleja peab arvestust andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu, andmesaaja, andmete väljastamise õigusliku aluse ja andmete väljastamise viisi üle.

§ 31. Avalikud andmed

Avalike andmetena käsitatakse registris:

1) Tallinna linna omandis oleva ja kasutusse võetud kinnisvara andmeid, v.a selgitused ja märkused;

2) Tallinna linna võõrandatud kinnisvara, võõrandamise toimingu ja müügilepingu üldisi andmeid;

3) väljakuulutatud avalike enampakkumiste ja läbirääkimistega pakkumiste ning nendega seotud kinnisvara andmeid;

4) registrisse kantud, avalikustamisele määratud uudiste andmeid.

§ 32. Andmete saladuses hoidmise kohustus

(1) Vastutava, kaasvastutava ja volitatud töötleja õigusi ning kohustusi täitma volitatud isik on kohustatud hoidma saladuses piiratud juurdepääsuga teavet, mis on saanud talle teatavaks tööülesannete täitmisel.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustus kehtib pärast juurdepääsu sulgemist kuni teabe juurdepääsupiirangu eemaldamiseni või andmete säilitustähtaja lõppemiseni.

3. jagu
Andmete säilitamine

§ 33. Andmete säilitamine ja arhiveerimine

(1) Registrisse kantud, aktuaalsuse kaotanud andmed tähistatakse arhiveerimistunnusega, mis sisaldab aktuaalsuse kaotamise kuupäeva.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arhiveerimistunnusega andmeid väljastatakse samas korras ja ulatuses kui aktuaalseid andmeid.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arhiveerimistunnusega andmed, mis on tunnistatud arhiiviväärtuslikuks kooskõlas käesoleva paragrahvi lõikega 4, antakse üle asjaomasesse avalikku arhiivi viie aasta jooksul pärast aktuaalsuse kaotamise kuupäeva.

(4) Määruse § 12 lõigetes 2-14, § 13 lõikes 2, § 14 lõigetes 3-22, § 15 lõigetes 2-12, § 16 lõigetes 2 ja 3, § 17 lõigetes 2-9 ja § 18 lõigetes 3-9 loetletud andmeid säilitatakse vastutava töötleja dokumentide loetelus määratud tähtaegadest ja raamatupidamise seaduse § 13 lõikest 1 lähtudes.

(5) Määruse § 19 lõikes 2, § 20 lõikes 2 ja §-s 21 loetletud andmeid ning § 17 lõigetes 2, 3 ja 6 loetletud andmeid eluasemekomisjoni ning Tallinna linnavara valitseja ja valitsema volitatud asutuse kohta säilitatakse kuni registri pidamise lõpetamiseni, misjärel andmed hävitatakse.

(6) Määruse § 22 lõigetes 1 ja 2 nimetatud logiandmeid säilitatakse kuni kuus aastat. Registri pidamise lõpetamisel logiandmed hävitatakse.

(7) Registrisse kantud ja vastutava töötleja dokumentide loetelus arhiiviväärtuslikuks tunnistatud andmed antakse registri pidamise lõpetamisel üle avalikku arhiivi.

4. peatükk
JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE JA REGISTRI PIDAMISE LÕPETAMINE

§ 34. Registri pidamise järelevalve

(1) Järelevalvet registri pidamise ja andmete õiguspärase töötlemise üle teevad vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

(2) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud registri pidamise ja andmete töötlemise õigsuse vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

(3) Kaasvastutav või volitatud töötleja on kohustatud kõrvaldama järelevalvet teinud isiku ettekirjutuses nimetatud puudused ettekirjutuses märgitud tähtajaks.

(4) Registri pidamist reguleerivate õigusaktide rikkumise eest ja andmete ebaseadusliku töötlemise eest vastutavad selles süüdi olevad isikud seaduses ettenähtud korras.

§ 35. Registri pidamise lõpetamine

(1) Registri pidamise lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

(2) Registri pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seaduse ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

(3) Registri pidamise lõpetamisel otsustab vastutav töötleja andmete teise andmekogusse või Tallinna Linnaarhiivi üleandmise või nende hävitamise ning määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.

(4) Vastutav töötleja vastutab andmete üleandmise õiguspärasuse ja üleantavate andmete terviklikkuse eest.

(5) Andmete üleandmise või hävitamise korral koostatakse asjaomane akt.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 36. Määruse jõustumine

Määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks:

1) Tallinna Linnavalitsuse 16. novembri 2011 määrus nr 122 „Tallinna kinnisvararegistri põhimäärus“;

2) Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 1997 määrus nr 99 „Linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamisega seotud toimingute registreerimise kord“.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär