Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Seebi tn 1 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
Tallinna Linnavalitsus 13.04.2020 korraldus number 464
Redaktsiooni kehtivus:13.04.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. aprill

2020 nr

464-k

Seebi tn 1 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 3 lg-te 3 ja 4, § 4 lg 1 p 8, § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 641, § 179 lg 1, § 225 ja § 228, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p 4, § 5 ja § 6 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 16. juuni 2011 otsusest nr 115 „Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ ning 23. oktoobri 2018 ehitusloast nr 1812271/26217

 

1. Taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks Seebi tn 1 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 5142950, katastritunnus 78401:101:3428, pindala 2158 m2, sihtotstarve elamumaa 95% ja ärimaa 5%), edaspidi kinnisasi, tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringust, edaspidi detailplaneering, ning 23. oktoobri 2018 ehitusloast nr 1812271/26217 tulenevalt kinnisasjale ehitatava juurde- ja läbipääsu avaliku kasutamise tagamiseks järgmiste tingimustega:

1.1 õigustatud isikul on õigus kasutada kinnisasja järgmisi osasid - isikliku kasutusõiguse alad:

1.2 kinnisasja 44 m² suurust osa - isikliku kasutusõiguse ala I, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud ruudustusega;

1.3 kinnisasja 40 m² suurust osa, mis hakkab paiknema detailplaneeringu kohaselt ehitatava hoone esimesel korrusel - isikliku kasutusõiguse ala II, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.4 tulenevalt detailplaneeringu menetluses sõlmitud halduslepingust ja ehitusloast nr 1812271/26217 ehitab isikliku kasutusõiguse alale I tee ning kinnisasjale ehitatava hoone esimesele korrusele isikliku kaustusõiguse alale II hoonest läbipääsu detailplaneeringust huvitatud isik;

1.5 õigustatud isikul on õigus:

1.5.1 kasutada isikliku kasutusõiguse alale I ehitatavat teed ööpäevläbi piiramatu arv kordi jalgsi ja jalgrattaga avalikult kasutatava teena, st et teel võivad liigelda kõik isikud vastavalt liikluskorraldusele;

1.5.2 kasutada isikliku kasutusõiguse alale II ehitatavat jalakäijate läbipääsu esmaspäevast reedeni, välja arvatud riiklikel pühadel, kella 10.00-st kuni 16.00-ni piiramatu arv kordi avalikult kasutatava alana, st kõigi isikute liikumiseks;

1.6 õigustatud isik kohustub kasutama isikliku kasutusõiguse alasid heaperemehelikult ja vastavalt nende otstarbele;

1.7 kinnisasja omanik kohustub:

1.7.1 esitama õigustatud isikule (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) isikliku kasutusõiguse alale I ehitatud tee ja kinnisasjale ehitatud hoone kohta vastavalt kas väljatrüki ehitisregistrist kandega „kasutusel“ või kasutusloa koos digitaalsete teostusjoonistega ning andma isikliku kasutusõiguse alade valduse õigustatud isikule (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üleandmise-vastuvõtmise aktiga üle ühe kuu jooksul arvates ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa andmisest;

1.7.2 hoidma korras ja remontima isikliku kasutusõiguse alale I ehitatavat teed ja isikliku kasutusõiguse ala II nõudmata õigustatud isikult vastavate kulude hüvitamist;

1.7.3 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab isikliku kasutusõiguse alade sihipärast kasutamist;

1.7.4 kinnisasja koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, käesolevas punktis 1 nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.7.5 kinnisasja võõrandamisel andma isikliku kasutusõiguse võlaõiguslikest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnisasja omandaja(te)le;

1.7.6 tasuma punktis 1.7.3 nimetatud kohustuse igakordse rikkumise eest leppetrahvi 500 eurot;

1.7.7 õigustatud isikuga eelnevalt kokku leppima isikliku kasutusõiguse ala II tervikuna või osaliselt sulgemise remonttööde tegemiseks;

1.8 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

1.9 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub õigustatud isik.

2. Nõustuda kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

3. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil võtta isikliku kasutusõiguse alade valdus üle vastavalt punktile 1.7.1.

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduse tegemine;

5.2 tasuda punktis 1.9 nimetatud kulud;

5.3 teha korraldus teatavaks Endover Seebi OÜle ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa