Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Erika tn 6a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
Tallinna Linnavalitsus 13.04.2020 korraldus number 463
Redaktsiooni kehtivus:13.04.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. aprill

2020 nr

463-k

Erika tn 6a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg-te 3 ja 4, § 3 lg 3, § 4 lg 1 p 8 ja § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 641, § 179 lg 1, § 225, § 228, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 5 ja § 6 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 22. augusti 2018 korraldusest nr 1191-k Erika tn 6a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas

1. Taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist Erika tn 6a kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 23875701, katastritunnus 78408:807:0053, pindala 6838 m², sihtotstarve riigikaitsemaa 100%), edaspidi kinnisasi, vastavalt Erika tn 6a kinnistu detailplaneeringule kinnisasjale ehitatava kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks järgmiste tingimustega:

1.1 isikliku kasutusõiguse alaks on kinnisasja 217 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.2 tulenevalt detailplaneeringu menetluses sõlmitud halduslepingust ehitab isikliku kasutusõiguse alale kõnnitee detailplaneeringust huvitatud isik;

1.3 õigustatud isikul on õigus kasutada isikliku kasutusõiguse alale ehitatavat kõnniteed ööpäev läbi avalikult kasutatava kõnniteena, st et kõnniteel võivad liigelda kõik isikud piiramatu arv kordi vastavalt liikluskorraldusele;

1.4 õigustatud isik kohustub:

1.4.1 kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

1.4.2 remontima kõnniteed, nõudmata kinnisasja omanikult remondikulude hüvitamist, alates Kopli tn 72 kinnisasjale ehitatavale kõnniteele ning Kopli tn 72 kinnisasjaga piirneva raudtee äärde kavandatavale kergliiklusteele kasutusloa väljastamisest või ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest;

1.5 kinnisasja omanik kohustub:

1.5.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab kõnnitee sihipärast kasutamist;

1.5.2 hoidma isikliku kasutusõiguse alal kõnnitee korras, nõudmata õigustatud isikult korrashoiukulude hüvitamist;

1.5.3 remontima kõnniteed, nõudmata õigustatud isikult remondikulude hüvitamist, kuni Kopli tn 72 kinnisasjale ehitatavale kõnniteele ning Kopli tn 72 kinnisasjaga piirneva raudtee äärde kavandatavale kergliiklusteele kasutusloa väljastamiseni või ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemiseni;

1.5.4 esitama Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) kõnnitee kohta vastavalt kas väljatrüki ehitisregistrist kandega „kasutusel“ või kasutusloa koos digitaalse teostusjoonisega;

1.5.5 andma isikliku kasutusõiguse ala valduse Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üleandmise-vastuvõtmise aktiga üle ühe kuu jooksul arvates kõnnitee kohta ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa väljastamisest;

1.5.6 kinnisasja koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, käesolevas punktis 1 nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.5.7 kinnisasja võõrandamisel andma isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnisasja(de) omandaja(te)le;

1.5.8 teavitama Tallinna Linnavaraametit isikliku kasutusõiguse ala suuruse või asukoha muutumise vajadusest enne korteriomandite moodustamist ning esitama Tallinna Linnavaraametile ehitusprojektile vastava kõnnitee uue asukoha skeemi;

1.5.9 kui kinnisasja omanik ei ole isikliku kasutusõiguse ala valdust Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üleandmise-vastuvõtmise aktiga punktis 1.5.5 nimetatud tähtajaks üle andnud, kohustub kinnisasja omanik maksma Tallinna linnale leppetrahvi 64 eurot iga tähtaega ületava päeva eest;

1.6 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

1.7 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

2. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet punktis 1 nimetatud isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

3. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil:

3.1 võtta isikliku kasutusõiguse ala valdus üle vastavalt punktile 1.5.5;

3.2 edastada isikliku kasutusõiguse ala valduse üleandmise-vastuvõtmise akti koopia Tallinna Linnavaraametile.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduse tegemine;

4.2 tasuda isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud - notari tasu ja riigilõiv;

4.3 teha korraldus teatavaks Süda Tänav 3 Osaühingule, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ning Põhja-Tallinna Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa