Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Alasi tn 6 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet)
Tallinna Linnavalitsus 06.04.2020 korraldus number 441
Redaktsiooni kehtivus:06.04.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. aprill

2020 nr

441-k

Alasi tn 6 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020 korralduse nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1 ning arvestades riigis kehtivat eriolukorda koroonaviiruse (COVID-19) levimise tõkestamiseks

1. Tallinna Linnavaraametil anda tasuta ja tähtajatult Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kasutusse Alasi tn 6 soklikorrusel asuvad äriruumid nr 60-70 (inv pl), üldpind 182,9 m².

2. Punktis 1 nimetatud äriruumid antakse Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kasutusse järgmistel tingimustel:

2.1 kasutusotstarbega elanike isoleerimise võimaluse tagamiseks (isolatsiooniüksus);

2.2 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet tasub ruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad korrashoiukulud (sh tarbimisteenused: vesi, kanalisatsioon, elekter, küte, prügivedu, kindlustus, tehnosüsteemide hoolduse ja muud jooksvad kulud, samuti halduritasu ning tasumisele kuuluvad maksud ja koormised) alates ruumide valduse üleandmisest proportsionaalselt kasutuses olevate ruumide suurusega;

2.3 kasutusse andmise eritingimused on:

2.3.1 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet korraldab vajaliku inventari ja sisustuse, tervishoiu-, toitlustus-, regulaarse ruumide koristus- ning mehitatud valveteenuse, samuti vajadusel viirusekahtlusega isikute või nakatunute transpordi isolatsiooniüksusesse;

2.3.2 äriruumide valdus antakse Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile üle teenuse osutamise vajaduse tekkimisel;

2.3.3 hoones asuvate äriruumide allkasutusse andmine on lubatud punktis 2.1 nimetatud teenuse osutamiseks.

3. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks linna finantsteenistusele ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär