Purje tn 9 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Tallinna Linnavalitsus 06.04.2020 korraldus number 430

Redaktsiooni kehtivus 06.04.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. aprill

2020 nr

430-k

Purje tn 9 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 3 lg-te 3 ja 4, § 4 lg 1 p 8, § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 641, § 179 lg 1, § 225 ja § 228, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p 4, § 5 ja § 6 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1

1. Taotleda Tallinna linna, edaspidi ka õigustatud isik, kasuks Purje tn 9 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 4224501, katastritunnus 78401:101:0245, pindala 21 878 m2, sihtotstarve ärimaa 100%) tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist kinnisasja osale ehitatud kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks, järgmiste tingimustega:

1.1 isikliku kasutusõiguse alaks on kinnisasja 634 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.2 õigustatud isikul on õigus kasutada isikliku kasutusõiguse alale ehitatud kõnniteed ööpäevläbi piiramatu arv kordi avalikult kasutatava kõnniteena, st et teel võivad jalgsi liigelda kõik isikud vastavalt liikluskorraldusele;

1.3 õigustatud isik kohustub:

1.3.1 remontima kõnniteed nõudmata kinnisasja omanikult remondikulude hüvitamist;

1.3.2 kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

1.4 kinnisasja omanik kohustub:

1.4.1 hoidma kõnnitee korras vastavalt seaduse nõuetele, nõudmata õigustatud isikult korrashoiukulude hüvitamist;

1.4.2 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab kõnnitee sihipärast kasutamist;

1.4.3 kinnisasja koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, käesolevas punktis 1 nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.5 isikliku kasutusõiguse ala valdus läheb Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üle isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates;

1.6 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

1.7 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub õigustatud isik.

2. Nõustuda Purje tn 9 kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

3. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduse tegemine;

4.2 tasuda punktis 1.7 nimetatud kulud;

4.3 teha korraldus teatavaks Purje Vara OÜle ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa