Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 13.06.2013 nr 31
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Purje tn 9 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
Tallinna Linnavalitsus 06.04.2020 korraldus number 430
Redaktsiooni kehtivus:06.04.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. aprill

2020 nr

430-k

Purje tn 9 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 3 lg-te 3 ja 4, § 4 lg 1 p 8, § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 641, § 179 lg 1, § 225 ja § 228, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p 4, § 5 ja § 6 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1

1. Taotleda Tallinna linna, edaspidi ka õigustatud isik, kasuks Purje tn 9 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 4224501, katastritunnus 78401:101:0245, pindala 21 878 m2, sihtotstarve ärimaa 100%) tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist kinnisasja osale ehitatud kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks, järgmiste tingimustega:

1.1 isikliku kasutusõiguse alaks on kinnisasja 634 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.2 õigustatud isikul on õigus kasutada isikliku kasutusõiguse alale ehitatud kõnniteed ööpäevläbi piiramatu arv kordi avalikult kasutatava kõnniteena, st et teel võivad jalgsi liigelda kõik isikud vastavalt liikluskorraldusele;

1.3 õigustatud isik kohustub:

1.3.1 remontima kõnniteed nõudmata kinnisasja omanikult remondikulude hüvitamist;

1.3.2 kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

1.4 kinnisasja omanik kohustub:

1.4.1 hoidma kõnnitee korras vastavalt seaduse nõuetele, nõudmata õigustatud isikult korrashoiukulude hüvitamist;

1.4.2 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab kõnnitee sihipärast kasutamist;

1.4.3 kinnisasja koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, käesolevas punktis 1 nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.5 isikliku kasutusõiguse ala valdus läheb Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üle isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates;

1.6 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

1.7 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub õigustatud isik.

2. Nõustuda Purje tn 9 kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

3. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduse tegemine;

4.2 tasuda punktis 1.7 nimetatud kulud;

4.3 teha korraldus teatavaks Purje Vara OÜle ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa