Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine linnavalitsuse reservfondist Tallinna Linnavaraametile ja Rannamõisa tee 12 kinnisasja mõttelise osa omandamine
Tallinna Linnavalitsus 01.04.2020 korraldus number 421
Redaktsiooni kehtivus:01.04.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

1. aprill

2020 nr

421-k

Raha eraldamine linnavalitsuse reservfondist Tallinna Linnavaraametile ja Rannamõisa tee 12 kinnisasja mõttelise osa omandamine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg 6, § 3 lg 3, § 4 lg 1 p 7, § 6 lg 3, § 15 lg-te 1 ja 3, asjaõigusseaduse, § 631 lg 7, § 641, § 72 lg 1, § 76 lg 1, § 77 lg 1, § 79, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p 4, § 5 ja § 6 lg 1, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2019 määruse nr 24 „Tallinna linna 2020. aasta eelarve alusel ning tulenevalt 17. jaanuari 2018 ehitusloast nr 1812271/00908 ja selle koosseisus olevast Rannamõisa tee rekonstrueerimise põhiprojektist (K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 15095)

1. Eraldada Tallinna linna 2020. aasta reservfondist vara ja kohustustega seonduvate toimingute reservist Tallinna Linnavaraametile 26 400 eurot Rannamõisa tee 12 kinnisasja 668/9565 mõttelise osa omandamiseks.

2. Seoses vajadusega ehitada Rannamõisa tee rekonstrueerimise mahus Rannamõisa tee laiendus Rannamõisa tee 12 kinnisasja 668 m2 suurusele osale, omandada Tallinna linnale Rannamõisa tee 12 kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 92101, katastritunnus 78406:606:0070, pindala 9565 m², sihtotstarve elamumaa 100%) 668/9565 mõtteline osa, edaspidi kinnisasja osa, sõidu-, jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks ning avalikuks kasutamiseks järgmiste tingimustega:

2.1 kinnisasja osa müügihind on 26 400 eurot, mis koosneb kinnisasja hüvitusväärtusest 22 000 eurot, millele lisandub motivatsioonitasu 4 400 eurot;

2.2 kinnisasja osa müügihind tasutakse Rannamõisa tee 12 kinnisasja omanikule, edaspidi omanik, kahe nädala jooksul kinnisasja mõttelise osa müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisest;

2.3 kinnisasja osa valdus läheb Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üle kinnisasja mõttelise osa müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisest arvates;

2.4 kinnisasja osal ei lasu kolmandate isikute õigusi, sh kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslikke kolmandate isikute õigusi, välja arvatud Elektrilevi OÜ kasuks seatud isiklikud kasutusõigused tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks;

2.5 Tallinna linn tasub kõik kinnisasja osa omandamisega seotud kulud, sealhulgas notari tasu ja riigilõivu.

3. Sõlmida omanikuga Rannamõisa tee 12 kinnisasja kaasomandi valdamise ja kasutamise korra kokkulepe alljärgnevate tingimustega:

3.1 Tallinna linna ainuvaldusse ja -kasutusse jääb kinnisasja 668 m² suurune osa,  mis on korralduse lisas oleval skeemil tähistatud viirutusega;

3.2 omaniku ainuvaldusse ja kasutusse jääb kinnisasja 8 897 m² suurune osa, mis on korralduse lisas oleval skeemil tähistatud viirutamata alana;

3.3 omanik ja Tallinna linn kannavad nende ainuvalduses ja -kasutuses oleva kinnisasja osa valdamise ja kasutamisega seotud riskid, kahjud ja kulud ning kumbki kaasomanik saab tema ainuvalduses ja -kasutuses oleva kinnisasja osaga seotud kogu kasu, tulu ja viljad;

3.4 Tallinna linn nõustub Rannamõisa tee 12 kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega kinnisasjale avalikes huvides ehitatavate tehnovõrkude- ja rajatiste talumiseks, kusjuures Tallinna linna ainuvaldusse ja -kasutusse jäävale kinnisasja osale tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamiseks isikliku kasutusõiguse seadmise tingimused määrab Tallinna linn ja omaniku ainuvaldusse ja -kasutusse jäävale kinnisasja osale tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamise isikliku kasutusõiguse seadmise tingimused määrab omanik;

3.5 omanik annab nõusoleku Tallinna linna ainuvalduses ja -kasutuses olevale kinnisasja osale rajatiste ehitamiseks ning volitab esitama selleks vajalike taotlusi ja muid dokumente;

3.6 Tallinna linn ja omanik jagavad Rannamõisa tee 12 kinnisasja ning lõpetavad kinnisasja kaasomandi järgnevalt:

3.6.1 Tallinna linna ainuomandisse jääb Tallinna linna ainuvalduses ja -kasutuses olevast punktis 3.1 nimetatud kinnisasja osast tekkiv kinnisasi ligikaudse pindalaga 668 m²;

3.6.2 omaniku ainuomandisse jääb omaniku ainuvalduses ja -kasutuses olevast punktis 3.2 nimetatud kinnisasja osast tekkiv kinnisasi ligikaudse pindalaga 8 897 m²;

3.7 kinnisasja jagamise asjaõigusleping sõlmitakse ja kaasomand lõpetatakse 3 kuu jooksul punktis 3.6 nimetatud tekkivate kinnisasjade maakatastris registreerimisest arvates;

3.8  kinnistusregistriossa nr 92101 III jakku kantud Elektrilevi OÜ kasuks seatud isiklikud kasutusõigused jäävad koormama punktides 3.1 ja 3.2 nimetatud jagamisel tekkivaid kinnisasju;

3.9 Tallinna linn tasub kinnisasja jagamise ja kaasomandi lõpetamisega seotud kulud (maakorraldustööd, katastriüksuste moodustamise kulu, notaritasu ja riigilõiv);

3.10 taotleda kinnistusregistriosa nr 92101 kolmandasse (III) jakku järgmiste märkuste kandmist:

3.10.1 kinnisasja kaasomandi valdamise ja kasutamise korra kokkuleppe kohta;

3.10.2 kinnisasja jagamise ja kaasomandi lõpetamise nõude tagamise kohta;

3.11 Tallinna linn tasub:

3.11.1 kinnisasja kaasomandi valdamise ja kasutamise korra kokkuleppe sõlmimise ja punktis 3.10 nimetatud märkuste kinnistusraamatusse kandmisega seotud kulud - notari tasu ja riigilõivu;

3.11.2 kinnisasja kaasomandi lõpetamisega ja punktis 3.10 nimetatud märkuste kinnistusraamatust kustutamisega seotud kulud - notari tasu ja riigilõivu.

4. Kui omanik ei ole ilmunud kinnisasja mõttelise osa müügilepingut ja asjaõiguslepingut sõlmima kahe kuu jooksul käesoleva korralduse kinnisasja omanikule kätte toimetamisest arvates, on Tallinna linnal vastavalt kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (edaspidi KAHOS) § 27 lõikele 7 õigus otsustada kinnisasja osa sundvõõrandamine.

5. Taotleda KAHOS § 28 kohase keelumärke kandmist kinnisasja kinnistusregistriosa nr 92101 kolmandasse (III) jakku kinnistusregistriossa kannete tegemise täielikuks keelamiseks juhul, kui kinnisasja omanik ei ole sõlminud kinnisasja osa müügilepingut ja asjaõiguslepingut punktis 3 nimetatud tähtajaks.

6. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet kinnisasja osa valitsejaks kinnisasja osa Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

7. Tallinna Linnavaraametil:

7.1 korraldada kinnisasja mõttelise osa müügilepingu, kaasomandi valdamise ja kasutamise korra kokkuleppe ning kinnisasja jagamise ja kaasomandi lõpetamise kokkuleppe ning asjaõiguslepingute sõlmimine ja kinnistamisavalduste tegemine;

7.2 korraldada Rannamõisa tee 12 kinnisasja jagamine;

7.3 tasuda kinnisasja osa müügihind 26 400 eurot Tallinna linna 2020. aasta reservfondist linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reservi arvelt;

7.4 tasuda punktides 2.5, 3.9 ja 3.11 nimetatud kulud;

7.5 teha korraldus teatavaks OÜ-le Gammalux, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ning Elektrilevi OÜ-le.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa