Akadeemia tee 48 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus)

Tallinna Linnavalitsus 30.03.2020 korraldus number 403

Redaktsiooni kehtivus 30.03.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. märts

2020 nr

403-k

Akadeemia tee 48 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020 korralduse nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1 ning arvestades riigis kehtivat eriolukorda koroonaviiruse (COVID-19) levimise tõkestamiseks

1. Tallinna Linnavaraametil anda tasuta ja tähtajatult Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (registrikood 75023800, edaspidi TSK) kasutusse Akadeemia tee 48 asuvad soklikorruse äriruumid nr 005-015 ja 018-022 (inv pl), üldpind 218,1 m².

2. Punktis 1 nimetatud äriruumid antakse TSK kasutusse järgmistel tingimustel:

2.1 kasutusotstarbega elanike isoleerimise võimaluse tagamiseks (isolatsiooniüksus);

2.2 TSK tasub ruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad korrashoiukulud (sh tarbimisteenused: vesi, kanalisatsioon, elekter, küte, prügivedu, kindlustus, tehnosüsteemide hoolduse ja muud jooksvad kulud, samuti halduritasu ning tasumisele kuuluvad maksud ja koormised) alates ruumide valduse üleandmisest proportsionaalselt kasutuses olevate ruumide suurusega;

2.3 kasutusse andmise eritingimused on:

2.3.1 Tallinna Linnavaraamet korraldab punktis 1 nimetatud äriruumide eelneva puhastamise, inventari (voodid ja madratsid) ja selle paigaldamise;

2.3.2 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet korraldab muu vajaliku inventari ja sisustuse, tervishoiu-, toitlustus-, regulaarse ruumide koristus- ning mehitatud valveteenuse, samuti vajadusel viirusekahtlusega isikute või nakatunute transpordi isolatsiooniüksusesse;

2.3.3 äriruumide valdus antakse TSK-le üle teenuse osutamise vajaduse tekkimisel;

2.3.4 hoones asuvaid äriruume ei ole lubatud allüürile anda.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 25. veebruari 2015 korraldus nr 270-k „Akadeemia tee 48 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Mustamäe Päevakeskus)“.

4. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks linna finantsteenistusele, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile, Tallinna Sotsiaaltöö Keskusele ja Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär