Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 25.02.2015 nr 270
Akt viitab
 
Tvk m 13.06.2013 nr 31
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Akadeemia tee 48 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus)
Tallinna Linnavalitsus 30.03.2020 korraldus number 403
Redaktsiooni kehtivus:30.03.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. märts

2020 nr

403-k

Akadeemia tee 48 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020 korralduse nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1 ning arvestades riigis kehtivat eriolukorda koroonaviiruse (COVID-19) levimise tõkestamiseks

1. Tallinna Linnavaraametil anda tasuta ja tähtajatult Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (registrikood 75023800, edaspidi TSK) kasutusse Akadeemia tee 48 asuvad soklikorruse äriruumid nr 005-015 ja 018-022 (inv pl), üldpind 218,1 m².

2. Punktis 1 nimetatud äriruumid antakse TSK kasutusse järgmistel tingimustel:

2.1 kasutusotstarbega elanike isoleerimise võimaluse tagamiseks (isolatsiooniüksus);

2.2 TSK tasub ruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad korrashoiukulud (sh tarbimisteenused: vesi, kanalisatsioon, elekter, küte, prügivedu, kindlustus, tehnosüsteemide hoolduse ja muud jooksvad kulud, samuti halduritasu ning tasumisele kuuluvad maksud ja koormised) alates ruumide valduse üleandmisest proportsionaalselt kasutuses olevate ruumide suurusega;

2.3 kasutusse andmise eritingimused on:

2.3.1 Tallinna Linnavaraamet korraldab punktis 1 nimetatud äriruumide eelneva puhastamise, inventari (voodid ja madratsid) ja selle paigaldamise;

2.3.2 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet korraldab muu vajaliku inventari ja sisustuse, tervishoiu-, toitlustus-, regulaarse ruumide koristus- ning mehitatud valveteenuse, samuti vajadusel viirusekahtlusega isikute või nakatunute transpordi isolatsiooniüksusesse;

2.3.3 äriruumide valdus antakse TSK-le üle teenuse osutamise vajaduse tekkimisel;

2.3.4 hoones asuvaid äriruume ei ole lubatud allüürile anda.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 25. veebruari 2015 korraldus nr 270-k „Akadeemia tee 48 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Mustamäe Päevakeskus)“.

4. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks linna finantsteenistusele, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile, Tallinna Sotsiaaltöö Keskusele ja Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär