Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sõpruse pst 5 hoone osa ühiselamuks tunnistamine ja kasutusse andmine (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus)
Tallinna Linnavalitsus 30.03.2020 korraldus number 401
Redaktsiooni kehtivus:30.03.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. märts

2020 nr

401-k

Sõpruse pst 5 hoone osa ühiselamuks tunnistamine ja kasutusse andmine (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2019 määruse nr 25 „Resotsialiseerimisteenuse osutamise kord“ § 3 lg 1 p 3 ja lg 4 ning § 11 lg 2 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1

1. Tunnistada ühiselamuks Tallinna Linnavaraameti valitsemisel ja bilansis oleva Sõpruse pst 5 hoone B-korpuse I - IV korrus, suletud netopind 1138 m².

2. Tallinna Linnavaraametil anda tasuta ja tähtajatult Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (registrikood 75023800, edaspidi keskus) kasutusse Sõpruse pst 5 sotsiaalmaja (ehitisregistri kood 101022579) neljakorruselise B-korpuse I korruse ruumid, üldpind 255 m², II korruse ruumid, üldpind 252,1 m², III korruse ruumid, üldpind 252,2 m² ja IV korruse ruumid, üldpind 251,6 m², pind kokku 1010,9 m², koos vallasvaraga.

3. Punktis 2 nimetatud ruumid antakse keskuse kasutusse järgmistel tingimustel:

3.1 kasutusotstarbega keskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks;

3.2 keskus tasub ruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad korrashoiukulud (sh tarbimisteenused: vesi, kanalisatsioon, elekter, küte, prügivedu, kindlustus, sise- ja välikoristus, tehnosüsteemide hooldus ja muud jooksvad kulud, samuti halduritasu ning tasumisele kuuluvad maksud ja koormised) proportsionaalselt kasutuses olevate ruumide suurusega;

3.3 kasutusse andmise eritingimused on:

3.3.1 Tallinna Linnavaraamet korraldab punktis 2 nimetatud hoone ümbruse heakorra ning siseruumide (s.o kabinetid ja üldruumid) koristamise, samuti ruumide ja inventari remonttööd;

3.3.2 hoones asuvate ruumide allkasutusse andmine on lubatud keskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks;

3.4 korrashoiukulude tasumise kohustus algab 1. märtsist 2020.

4. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks linna finantsteenistusele, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ja Tallinna Sotsiaaltöö Keskusele.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär