Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe tee 62 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
Tallinna Linnavalitsus 30.03.2020 korraldus number 394
Redaktsiooni kehtivus:30.03.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

30. märts

2020 nr

394-k

Mustamäe tee 62 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg 3, § 3 lg 3, § 4 lg 1 p 8, § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 641, § 179 lg 1, § 225 ja § 228, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p 4, § 5 ja § 6 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 2018 korraldusega nr 1325-k algatatud Mustamäe tee 58, 60, 62 ja Aiandi tn 4 kinnistute ning lähiala detailplaneeringust ning arvestades Tallinna linna ja Bonava Eesti OÜ vahel 5. märtsil 2020 sõlmitud Ühiste kavatsuste protokolli

1. Taotleda Tallinna linna kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist Mustamäe tee 62 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 17544101, katastritunnus 78405:502:0840, pindala 4001 m2, sihtotstarve ärimaa 100%) isikliku kasutusõiguse alaga 824 m2, mis on korralduse lisaks 1 oleval skeemil tähistatud viirutusega, sõidu- ja kõnnitee avaliku kasutamise ja läbipääsu Mustamäe teelt Aiandi tänavale tagamiseks korralduse lisaks 2 olevas Tallinna linna, OÜ Estjal ja Bonava Eesti OÜ vahel sõlmitava isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu, edaspidi leping, projektis nimetatud tingimustel.

2. Nõustuda, et vajadusel võib lepingut tõestav notar teha lepingu projektis tehnilist laadi täiendusi ja parandusi.

3. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet punktis 1 nimetatud isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Lepingu sõlmimisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub Bonava Eesti OÜ.

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 korraldada punktis 1 nimetatud lepingu sõlmimine ja kinnistamisavalduse tegemine.

5.2 teha korraldus teatavaks OÜ-le Estjal, Bonava Eesti OÜ-le ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad 1-3