Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eesti Vabariigi omandis olevate kinnistute Tallinna linna omandisse taotlemine
Tallinna Linnavolikogu 26.03.2020 otsus number 31
Redaktsiooni kehtivus:26.03.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

26. märts 2020 nr 31

Eesti Vabariigi omandis olevate kinnistute Tallinna linna omandisse taotlemine

Asjaõigusseaduse § 641, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 35 lg 5, riigivaraseaduse § 29 lg 1 p 2, § 33 lg 1 p 1, § 49 lg 2 ja § 63 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 5 ja § 6 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

1. Taotleda tasuta Tallinna linna omandisse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1 tulenevate ülesannete täitmiseks ja avalikuks kasutamiseks Eesti Vabariigi omandis ning Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad järgmised kinnistud:

1.1 Tammede pst 2b kinnistu (kinnistusregistriosa nr 10909550, katastritunnus 78401:101:3305, pindala 2974 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) avalikuks kasutamiseks ja parkla rajamiseks;

1.2 Tirdi tn 14 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 6881550, katastritunnus 78401:101:2535, pindala 1576 m2, sihtotstarve transpordimaa 100%) Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2001 otsusega nr 266 kehtestatud Pärnu mnt 453 ja sellega piirneva maa-ala detailplaneeringu kohaseks avalikuks kasutamiseks ja parkla rajamiseks;

1.3 Vääna tn 2a kinnistu (kinnistusregistriosa nr 8340650, katastritunnus 78401:101:2799, pindala 455 m2, sihtotstarve transpordimaa 100%) avalikult kasutava tänavalaienduse ja kergliiklustee rajamiseks;

1.4 Kopli tn 23b kinnistu (kinnistusregistriosa nr 11287450, katastritunnus 78401:101:3539, pindala 823 m2, sihtotstarve sihtotstarbeta maa 100%) mitmetasandilise ristmiku rajamiseks ja avalikuks kasutamiseks;

1.5 Kopliranna tn 3 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 8328750, katastritunnus 78401:101:2823, pindala 3120 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) avalikuks kasutamiseks rohealana;

1.6 Maisi tn 26 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 8707650, katastritunnus 78401:101:2801, pindala 924 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) mänguväljaku rajamiseks ja avalikuks kasutamiseks;

1.7 Sõle tn 49 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 9209750, katastritunnus 78401:101:2974, pindala 1478 m2, sihtotstarve transpordimaa 100%), mis on moodustatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 korraldusega nr 971-k kehtestatud Ehte tn 2, Sõle tn 48a, 51, 51b kruntide ja lähiala detailplaneeringule ja vajalik avalikult kasutatava tänava laiendamiseks;

1.8 Järveotsa tee 46 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 3477750, katastritunnus 78401:101:1124, pindala 15511 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) avalikuks kasutamiseks ja parkimise korraldamiseks;

1.9 Mäeküla tänav T2 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 14758850, katastritunnus 78401:101:4513, pindala 188 m2, sihtotstarve transpordimaa 100%), mis on moodustatud vastavalt Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2014 otsusega nr 124 kehtestatud Paldiski mnt 241, 241d, 243a kinnistute ja lähiala detailplaneeringule ja vajalik tänava ehitamiseks ja avalikuks kasutamiseks;

1.10 Rehe tn 15 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 24975301, katastritunnus 78406:604:0037, pindala 8266 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohase roheala avaliku kasutamise tagamiseks.

2. Punktis 1 nimetatud kinnistud omandada järgmiste tingimustega:

2.1 kinnistutel ei lasu kolmandate isikute, sh kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslikke kolmandate isikute, õigusi, väljaarvatud tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks seatud servituudid;

2.2 muude riigivara valitseja või Vabariigi Valitsuse poolt riigivaraseaduse kohaselt määratavate tingimustega.

3. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet punktides 1.1 kuni 1.4 ning 1.7 ja 1.9 nimetatud Tammede pst 2b, Tirdi tn 14, Vääna tn 2a, Kopli tn 23b, Sõle tn 49 ja Mäeküla tänav T2 kinnistute valitsejaks kinnistute Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Määrata Haabersti Linnaosa Valitsus punktides 1.8 ja 1.10 nimetatud Järveotsa tee 46 ja Rehe tn 15 kinnistute valitsejaks kinnistute Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

5. Määrata Põhja-Tallinna Valitsus punktides 1.5 ja 1.6 nimetatud Kopliranna tn 3 ja Maisi tn 26 kinnistute valitsejaks kinnistute Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

6. Tallinna Linnavaraametil:

6.1 esitada vastav dokumentatsioon Keskkonnaministeeriumile;

6.2 korraldada kinnistute tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduste tegemine;

6.3 tasuda kinnistute omandamisega seotud kulud (sh notari tasu ja riigilõiv);

6.4 teha otsus teatavaks Keskkonnaministeeriumile, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile, Haabersti Linnaosa Valitsusele ja Põhja-Tallinna Valitsusele.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees