Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Tallinna Linnavolikogu mruste muutmine seoses eriolukorraga
Tallinna Linnavolikogu 26.03.2020 mrus number 1 [RT IV, 31.03.2020, 27]
Justumine:03.04.2020
Redaktsiooni kehtivus:03.04.2020 - ... [RT IV, 31.03.2020, 27]

 

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  26. märts 2020 nr 1

Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine seoses eriolukorraga

Määrus kehtestatakse tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020 korraldusest nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ ja rakendatud meetmetest ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 ja ühistranspordiseaduse § 36 lõigete 4 ja 5 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määrus nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ muudetakse ja täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Rakendussäte

Vabastada vanemad munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest alates 16. märtsist kuni Tallinna Linnavolikogu uue sellekohase otsuse tegemiseni.“.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määrus nr 29 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ muudetakse ja täiendatakse §-ga 161 järgmises sõnastuses:

„§ 161. Rakendussäte

(1) Anda kõigile Tallinna ühistranspordi kasutajatele alates 16. märtsist 2020 kuni Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorra lõppemiseni tasuta sõidu õigus.

(2) 30 päeva pileti, 30 päeva sooduspileti ja Tallinna-Harjumaa 30 päeva ühispileti kehtivus peatub alates 16. märtsist 2020. Nimetatud piletite kehtivus jätkub pärast eriolukorra lõppemist vastavalt pileti kehtivuse perioodi järele jäänud päevade võrra.“.

§ 3.  Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2015 määruse nr 13 „Ühistranspordiseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele“ § 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 2. Delegeerida Tallinna Linnavalitsusele ühistranspordiseaduse § 36 lõikes 5 nimetatud õigus sõidusoodustuste andmiseks hädaolukorra seaduses sätestatud eriolukorra ajal ning ühekordselt ja lühiajaliselt olulise rahvusvahelise või kohaliku omavalitsuse tähtsusega üritusel osalejatele.“.

§ 4.  Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määrust nr 20 „Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord“ muudetakse ja täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

§ 151. Õppemaksu tasumise toetus

(1) Toetada eralasteasutustes käivate laste vanemaid eralasteasutuse õppemaksu tasumisel summas 71,25 eurot kalendrikuus alates 16. märtsist kuni Tallinna Linnavolikogu uue sellekohase otsuse tegemiseni.

(2) Eralasteasutustes käivate laste vanematel esitada toetuse saamiseks Tallinna Haridusametile taotlus ja õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid.“.“

§ 5.   Täiendada Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 määrust nr 8 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ § 7 lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Lapse vanemale, lapse eestkostjale või asendushooldusteenusel oleva lapse hooldajale makstakse täiendavat hüvitist summas 71,25 eurot kalendrikuus alates 16. märtsist kuni Tallinna Linnavolikogu uue sellekohase otsuse tegemiseni.“.

§ 6.  Määruse paragrahve 1, 2, 4 ja 5 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16. märtsist 2020.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees