Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis olevate avalike alade ajutine sulgemine ja kasutamise piiramine
Tallinna Linnavalitsus 25.03.2020 korraldus number 383
Jõustumine:25.03.2020
Redaktsiooni kehtivus:11.05.2020 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 11.05.2020 nr 600, jõustumine 11.05.2020

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

25. märts

2020 nr

383-k

Tallinna linna omandis olevate avalike alade ajutine sulgemine ja kasutamise piiramine

Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020 korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kuulutas Vabariigi Valitsus Eesti Vabariigi haldusterritooriumil välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eesti-sisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga ning vajadusega rakendada hädaolukorra seaduse 4. peatüki 2. jaos sätestatud juhtimiskorraldust ning anda võimalus rakendada vajaduse korral samas peatükis sätestatud meetmeid.

Peaministri 24. märtsi 2020 korraldusega nr 45 „Eriolukorra juhi korraldus seoses liikumisvabaduse piirangute kehtestamisega avalikes kohtades“ keelati avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos ning kohustati hoidma avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades, mille all mõeldakse ka väliseid mängu- ja spordiväljakuid, teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Nimetatud piirangud kehtestati põhjusel, et rahvarohketes kohtades on viiruse leviku risk väga suur ja seetõttu on praeguses suure nakatunute arvuga olukorras proportsionaalne piirata nimetatud kohtades isikute liikumist ja koosviibimist. Liikumisvabaduse piirang on vajalik inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikut.

Terviseameti avaldatud info kohaselt levivad koroonaviirused enamikul juhtudel piisknakkusena (köhimisel, aevastamisel) ja kontakti kaudu, kuid ei ole välistatud ka muud levimisviisid. Uue koroonaviiruse (SARS-CoV-2) säilivus väliskeskkonnas pole praegu täpselt teada. Teiste koroonaviiruste keskkonnastabiilsust hindavate uuringute kohaselt võivad viirused säilida pindadel soodsates oludes (6-8 °C ja niiskus) kuni üheksa päeva. Seega kanduvad koroonaviirused hõlpsasti edasi pindade kaudu.

Koroonaviiruse leviku tõkestamise seisukohast on oluline viia inimeste ebavajalikud otsekontaktid ja liikumine miinimumini. Praegune kogemus näitab, et võetud meetmed - liikumispiirangud ja viibimiskeelud - ei ole viiruse leviku tõkestamiseks piisavalt tõhusad. Suur osa inimesi ei mõista jätkuvalt ise ega ole lastelegi piisavalt selgitanud, et ka väliskeskkonnas tuleb hoida teiste inimestega distantsi ning vältida kokkupuudet avalikku kohta paigaldatud inventari, seadmete ja rajatistega, sest ei saa olla kindel nende nakkusohutuses.

Tallinna linna avalikel mängu- ja spordiväljakutel ning koerte jalutusväljakutel on viimasel ajal olnud (eriti puhkepäevadel) koos rohkelt inimesi. Kuna kevade saabumise ja muude liikumispiirangute rakendamise tõttu suureneks neil linnale kuuluvatel avalikel aladel aega veetvate inimeste hulk veelgi, siis peab linnavalitsus sealset nakkusohtu väga suureks. Mängu- ja spordiväljakutel ning koerte jalutusväljakutel ei ole pindade desinfitseerimine tulemuslik. Lisaks puutuvad lapsed mängu- ja spordiväljakutel üksteisega vahetult kokku.

Et viirus on väga kergesti nakkav, ei ole mängu- ja spordiväljakute ning koerte jalutusväljakute nakkusohutut kasutamist võimalik tagada isegi mitte sellega, kui eriolukorra juhi korraldusega kehtestatakse avalikus kohas liikumisele lisapiiranguid. Nakkusoht säilib ka nimetatud objektide väiksema kasutusintensiivsuse korral.

Tallinna linnas, mis on suurima elanike arvuga linn Eestis ja kus on tuvastatud enim viirusega nakatunuid, ei ole võimalik praeguses olukorras piirata haiguse levikut lisameetmeid võtmata.

Lähtudes eeltoodust ei ole praegu võimalik täielikult tagada korralduses nimetatud objektide nakkusohutut kasutamist ning võib kaasneda oht tervisele.

Selline olukord linnale kuuluvatel avalikel mängu- ja spordiväljakutel ning koerte jalutusväljakutel ei ole kooskõlas Vabariigi Valitsuse kehtestatud avalike kogunemiste keelu ja avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatud piirangute, samuti eriolukorra juhi kehtestatud liikumisvabaduse piirangute eesmärkidega. Samuti on see vastuolus avalikus ruumis nakkusohu vältimiseks antud käitumissoovitustega.

Tallinna linnal kui paljude mängu- ja spordiväljakute ning koerte jalutusväljakute omanikul ei ole praeguses olukorras muude meetmetega võimalik tagada kasutajate ohutust enam kui 300-l avalikus kasutuses oleval mängu- ja spordiväljakul ning 20-l koerte jalutusväljakul.

Tallinna Loomaaed ja Tallinna Botaanikaaed on Tallinna linna asutused, mille territooriumi haldaja on Tallinna linn. Koroonaviiruse tõkestamiseks ja külastajate ohutuse tagamiseks suletakse ka nende territooriumid külastajatele, v.a botaanikaaia avatud territooriumi pargiala.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 kohaselt lahendab ja korraldab linnavalitsus kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse.

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ kohaselt korraldab linnavara valdamist linnavalitsus.

Korrakaitseseaduse § 571 punkti 2 kohaselt teostab valla- või linnavalitsus riiklikku järelevalvet avalikus kohas käitumise üldnõuete järgimise üle oma haldusterritooriumil. Korrakaitseseaduse § 55 lõike 1 punkti 8 alusel on avalikus kohas keelatud viibida ilma omaniku või valdaja loata asjakohaselt tähistatud ohutuse tagamiseks piiratud kohas, välja arvatud juhul, kui sellises kohas viibitakse ohu tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks.

Järelevalvet oma haldusterritooriumil linnale kuuluva vara kasutamise ja selle kasutamise piirangute üle teeb linnavalitsus oma ametiasutuste kaudu. Linna ametiasutustel on nende põhimääruste kohaselt oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud korras õigus teha oma pädevuse piires ettekirjutusi ja rakendada sunnivahendeid või sanktsioone seaduses sätestatud alustel. Seega korrakaitseseaduse § 571 punkti 2 kohaselt teevad riiklikku järelevalvet avalikus kohas käitumise üldnõuete järgimise üle linnavalitsuse nimel linnaosa valitsus, munitsipaalpolitsei amet ning keskkonna- ja kommunaalamet.

Tulenevalt eelnimetatud asjaoludest ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, korrakaitseseaduse § 571 p 2 ja § 55 lg 1 p 8 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 31 „Linnavara valitsemise kord

1. Sulgeda Tallinna linna omandis olevad avalikud mängu- ja spordiväljakud ning koerte jalutusväljakud ja suletud munitsipaalasutuste juures asuvad mängu- ja spordiväljakud ning keelata nende kasutamine ja seal viibimine 26. märtsist 2020. Mängu- ja spordiväljakud ning koerte jalutusväljakud avada ajavahemikus 11.-17. maini pärast nende puhastamist: esmalt avatakse lintidega piiratud väljakud ja seejärel ajutiste piirdeaedadega suletud väljakud. Munitsipaalasutuste, sh üldhariduskoolide ning vabaaja- ja noortekeskuste juures asuvad mängu- ja spordiväljakud (nt koolistaadionid) avada asutuse juhi otsusel alates 11. maist 2020 pärast nende puhastamist ja lähtudes valmisolekust täita Vabariigi Valitsuse määratud tingimusi.
(Tlv k 11.05.2020 nr 600, jõustumine 11.05.2020)

2. Sulgeda külastajatele Tallinna Loomaaia territoorium alates 26. märtsist 2020. Tallinna Loomaaia väliala ning kohvikud ja poed avada külastajatele 19. maist 2020 ning ekspositsiooniruumid 1. juunist 2020.
(Tlv k 11.05.2020 nr 600, jõustumine 11.05.2020)

3. Sulgeda külastajatele Tallinna Botaanikaaia territoorium, jättes avatuks pargiala alates 26. märtsist 2020. Tallinna Botaanikaaia pargiala tasuta külastamist võimaldada 10. maini 2020 (k.a) ning botaanikaaia ekspositsiooniruumid avada 18. maist 2020.
(Tlv k 11.05.2020 nr 600, jõustumine 11.05.2020)

4. Punktides 2 ja 3 nimetatud piirangud ei kehti nimetatud asutuste töötajatele.

5. Linnaosade valitsustel korraldada punktis 1 nimetatud väljakute, v.a suletud munitsipaalasutuste juures paiknevate mängu- ja spordiväljakute sulgemine, ajutise kasutuskeelu tähistamine ja suletud väljakutele korralduse resolutiivosa punktis 1 nimetatud teabe paigutamine ning kasutuskeelu lõppemisel väljakute, sh vabaaja- ja noortekeskuste juures asuvate väljakute puhastamine ja ajutise kasutuskeelu tähistuse eemaldamine.
(Tlv k 11.05.2020 nr 600, jõustumine 11.05.2020)

6. Tallinna Haridusametil korraldada suletud munitsipaalasutuste juures asuvate mängu- ja spordiväljakute sulgemine, ajutise kasutuskeelu tähistamine ja väljakutele korralduse resolutiivosa punktis 1 nimetatud teabe paigutamine ning kasutuskeelu lõppemisel väljakute puhastamine ja ajutise kasutuskeelu tähistuse eemaldamine.
(Tlv k 11.05.2020 nr 600, jõustumine 11.05.2020)

7. Tallinna Haridusametil anda Tallinna linna koolieelsetele munitsipaallasteasutustele lisajuhiseid lasteasutuse rühmadele avatud mänguväljakute kasutamiseks eriolukorra ajal ja vajadusel selle järel.
(Tlv k 11.05.2020 nr 600, jõustumine 11.05.2020)

71. Üldhariduskoolides ja munitsipaalhuvikoolides toimub distantsõpe õppeaasta lõpuni. Alates 18. maist 2020 on lubatud alustada üks ühele õpet ja õpet kuni viie õpilasega rühmades. Huvikoolides, kus jätkub distantsõpe ka pärast 18. maid, on teenuse saajad tasu maksmisest vabastatud kuni distantsõppe lõppemiseni. Kui 18. maist alustatakse kontakttundidega üks-ühele või õppetegevusega kuni viiele inimesele ühes grupis, tasutakse teenuse eest vastavalt kehtestatud hinna alusel.
(Tlv k 11.05.2020 nr 600, jõustumine 11.05.2020)

8. Volitada Tallinna linnaosade valitsusi, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametit ning Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametit tegema riiklikku järelevalvet korralduse punkti 1 täitmise üle. Järelevalve teostajal on õigus rakendada korralduse täitmata jätmise korral korrakaitseseaduse § 28 lõigetes 1-3 nimetatud haldussunnivahendit.

9. Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna veebilehel. Avaldada korralduses sisalduv informatsioon ajalehtedes Pealinn ja Stolitsa ning linnaosa ajalehtedes.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

11. Korraldus jõustub 25. märtsil 2020.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär