Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lohu tn 12b kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
Tallinna Linnavalitsus 23.03.2020 korraldus number 353
Redaktsiooni kehtivus:23.03.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

23. märts

2020 nr

353-k

Lohu tn 12b kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg-te 3 ja 4, § 3 lg 3, § 4 lg 1 p 8 ja § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 641, § 179 lg 1, § 225, § 228, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2, § 4 lg 5 ja § 6 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2019 korraldusest nr 1067-k „Lohu tn 12 ja 12b kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas“

1. Taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist Lohu tn 12b kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 19651701, katastritunnus 78404:409:0035, pindala 7876 m², sihtotstarve ärimaa 100%), edaspidi kinnisasi, vastavalt Lohu tn 12 ja 12b kinnistute detailplaneeringule kinnisasjale ehitatava kergliiklustee omamiseks ja avaliku kasutamise tagamiseks järgmiste tingimustega:

1.1 isikliku kasutusõiguse alaks on kinnisasja 332 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.2 tulenevalt detailplaneeringu menetluses sõlmitud halduslepingust ehitab isikliku kasutusõiguse alale kergliiklustee detailplaneeringust huvitatud isik;

1.3 õigustatud isikul on õigus omada ja kasutada isikliku kasutusõiguse alale ehitatavat kergliiklusteed ööpäev läbi avalikult kasutatava kergliiklusteena, st et kergliiklusteel võivad liigelda kõik isikud piiramatu arv kordi vastavalt liikluskorraldusele;

1.4 õigustatud isik kohustub:

1.4.1 kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

1.4.2 remontima ja hoidma isikliku kasutusõiguse alal kergliiklustee korras aastaringselt, nõudmata kinnisasja omanikult remondi- ja korrashoiukulude hüvitamist, alates Lohu tn 12b kinnisasjale ehitatava kergliiklustee ühendamisest Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2018 otsusega nr 93 kehtestatud Mäepealse tn 21 ja 25 kinnistute detailplaneeringu kohaselt rajatavate kergliiklusteedega;

1.5 kinnisasja omanik kohustub:

1.5.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab isikliku kasutusõiguse ala sihipärast kasutamist;

1.5.2 remontima ja hoidma isikliku kasutusõiguse alal kergliiklustee korras aastaringselt, nõudmata õigustatud isikult remondi- ja korrashoiukulude hüvitamist, kuni Lohu tn 12b kinnisasjale ehitatava kergliiklustee ühendamiseni Mäepealse tn 21 ja 25 kinnistute detailplaneeringu kohaselt rajatavate kergliiklusteedega;

1.5.3 esitama Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) kergliiklustee kohta vastavalt kas väljatrüki ehitisregistrist kandega „kasutusel“ või kasutusloa koos digitaalse teostusjoonisega;

1.5.4 andma isikliku kasutusõiguse ala valduse Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üleandmise-vastuvõtmise aktiga üle ühe kuu jooksul arvates kergliiklustee kohta ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa väljastamisest;

1.5.5 kinnisasja koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, käesolevas punktis 1 nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.5.6 kinnisasja võõrandamisel andma isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnisasja(de) omandaja(te)le;

1.6 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

1.7 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

2. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet punktis 1 nimetatud isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

3. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil:

3.1 võtta isikliku kasutusõiguse ala valdus üle vastavalt punktile 1.5.4;

3.2 edastada isikliku kasutusõiguse ala valduse üleandmise-vastuvõtmise akti koopia Tallinna Linnavaraametile.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduse tegemine;

4.2 tasuda isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud - notari tasu ja riigilõiv;

4.3 teha korraldus teatavaks Osaühingule Novatel Partner, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ning Nõmme Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa