Riigimaa 104 kinnisasjast moodustatava kinnisasja omandamine

Tallinna Linnavalitsus 16.03.2020 korraldus number 332

Redaktsiooni kehtivus 16.03.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

16. märts

2020 nr

332-k

Riigimaa 104 kinnisasjast moodustatava kinnisasja omandamine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg 3, § 3 lg-te 2 ja 3, § 4 lg 1 p 8, § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 63 lg 1 p 1, § 641, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p 4, § 5 ja § 6 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2019 korraldusest nr 1560-k „Riigimaa 104 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Haabersti ja Põhja-Tallinna linnaosas

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Riigimaa 104 kinnisasjast (kinnistusregistriosa nr 18545801, katastritunnus 78406:601:0023, pindala 14 772 m2, sihtotstarve elamumaa) Riigimaa 104 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, edaspidi detailplaneering, kohaselt moodustatav 684 m2 suurune transpordimaa või üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnisasi (detailplaneeringu positsioon 6), edaspidi kinnisasi, mis on Tallinna linnale vajalik kinnisasjale ehitatava linnaväljaku ja kõnnitee osa, koos edaspidi rajatised, avaliku kasutamise tagamiseks ning mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega.

2. Omandada kinnisasi järgmistel tingimustel:

2.1 detailplaneeringu menetluses sõlmitud halduslepingu alusel tagab kinnisasjale rajatiste ehitamise detailplaneeringust huvitatud isik;

2.2 kinnisasja omanikul esitada Tallinna linnale (Haabersti Linnaosa Valitsusele) rajatiste kohta kas väljatrükk ehitisregistrist kandega „kasutusel“ või kasutusluba koos digitaalse teostusjoonisega ja anda kinnisasja valdus Tallinna linnale (Haabersti Linnaosa Valitsusele) üle üleandmis-vastuvõtmisaktiga ühe kuu jooksul arvates rajatiste kohta ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa väljastamisest;

2.3 kinnisasja omandi üleandmise asjaõigusleping sõlmitakse kolme kuu jooksul kinnisasja valduse üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest arvates;

2.4 kui kinnisasja omanik ei ole andnud kinnisasja valdust Tallinna linnale üle punkti 2.2 kohaselt ja/või ei ole ilmunud kinnisasja omandi üleandmise asjaõiguslepingut sõlmima punktis 2.3 nimetatud tähtajaks, kohustub kinnisasja omanik maksma Tallinna linnale leppetrahvi 64 eurot iga tähtaega ületava päeva eest;

2.5 kinnisasja võib kolmandale isikule võõrandada Tallinna linna nõusolekul ja tingimusel, et käesoleva korralduse alusel võetavad kohustused antakse üle kolmandale isikule. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab kinnisasja omanik Tallinna linnale leppetrahvi 6400 eurot iga võõrandatud kinnisasja osa eest;

2.6 Tallinna linnal ja kinnisasja omanikul on õigus ühepoolselt kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda, kui detailplaneeringut ei kehtestata kahe aasta jooksul kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates;

2.7 kinnisasjal ei lasu kolmandate isikute õigusi, sh kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslikke kolmandate isikute õigusi, välja arvatud avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks seatavad isiklikud kasutusõigused;

2.8 taotleda eelmärke kandmist Riigimaa 104 kinnisasja kinnistusregistriosa nr 18545801 kolmandasse (III) jakku moodustatava kinnisasja omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks Tallinna linna kasuks;

2.9 kinnisasja moodustamisel jääb eelmärge koormama ainult Tallinna linnale võõrandatavat kinnisasja;

2.10 kinnisasja Tallinna linnale võõrandamisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

3. Nõustuda kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

4. Määrata Haabersti Linnaosa Valitsus kinnisasja valitsejaks kinnisasja Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

5. Haabersti Linnaosa Valitsusel:

5.1 võtta kinnisasja valdus üle punkti 2.2 kohaselt;

5.2 edastada kinnisasja valduse üleandmise-vastuvõtmise akti koopia Tallinna Linnavaraametile.

6. Tallinna Linnavaraametil:

6.1 korraldada kinnisasja tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduste tegemine;

6.2 tasuda punktis 2.10 nimetatud kulud;

6.3 teha korraldus teatavaks Liven Kodu 5 OÜ-le ja Haabersti Linnaosa Valitsusele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa