Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tulika tn 37 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
Tallinna Linnavalitsus 16.03.2020 korraldus number 329
Redaktsiooni kehtivus:16.03.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

16. märts

2020 nr

329-k

Tulika tn 37 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg-te 3 ja 4, § 3 lg 3, § 4 lg 1 p-de 5 ja 8, § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 641, § 179 lg 1, § 225, § 228, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2, § 4 lg 5 ja § 6 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1

1. Taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist Tulika tn 37 (kinnistusregistriosa nr 197701, katastritunnus 78407:701:0640, pindala 4284 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) kinnisasjale, edaspidi kinnisasi, valmisehitatud sõidu- ja kõnnitee, edaspidi teerajatised, tänavavalgustuskaabli ja tänavavalgustuspostide koos valgustitega, edaspidi tänavavalgustuse rajatised, ning ühistranspordi ootekoja, kõik koos edaspidi rajatised, omamiseks, avalikuks kasutamiseks, korrashoidmiseks ja remontimiseks järgmiste tingimustega:

1.1 isikliku kasutusõiguse alaks on kinnisasja 307 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala;

1.2 isikliku kasutusõiguse ala valdus loetakse Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üle antuks isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega;

1.3 õigustatud isikul on õigus omada, avalikult kasutada, korras hoida ja remontida isikliku kasutusõiguse alal rajatisi ning kasutada kõigi isikute poolt ööpäev läbi piiramatu arv kordi sõidu- ja kõnniteed avalikult kasutatava teena, st et teel võivad liigelda sõidukitega ja jalgsi kõik isikud vastavalt liikluskorraldusele ja ühistranspordi ooteala koos ootekojaga ühistranspordi ootamiseks (tagatakse tee avalik kasutamine);

1.4 õigustatud isikule lähevad üle kõik teeomaniku kohustused, õigused ja vastutus;

1.5 õigustatud isik kohustub:

1.5.1 korras hoidma ja remontima rajatisi, nõudmata kinnisasja omanikult korrashoiu- ja remondikulude hüvitamist;

1.5.2 kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

1.6 kinnisasja omanik kohustub:

1.6.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab rajatiste sihipärast kasutamist;

1.6.2 kinnisasja koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, käesolevas punktis 1 nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.6.3 kinnisasja võõrandamisel andma isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnisasja omandaja(te)le;

1.7 isikliku kasutusõiguse ala on maksuvaba maa vastavalt maamaksuseaduse § 4 lg 1 p-le 7;

1.8 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

1.9 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

2. Nõustuda Tulika tn 37 kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

3. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet punktis 1 nimetatud isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduse tegemine;

4.2 tasuda punktis 1.9 nimetatud kulud;

4.3 teha korraldus teatavaks Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ning Tallinna Transpordiametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa