Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Priisle tee T3 kinnisasja omandamine
Tallinna Linnavalitsus 11.03.2020 korraldus number 308
Redaktsiooni kehtivus:11.03.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. märts

2020 nr

308-k

Priisle tee T3 kinnisasja omandamine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg 3, § 3 lg 3, § 4 lg 1 p 8  ja § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 64¹, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ §-ga 5, § 6 lg-ga 1 ja Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 17. juuli 2006 korraldusest nr 1537-k „Priisle tee 1b kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas“ ja AS Süda Maja (pankrotis) pankrotihalduri 10. veebruari 2020 ettepanekust

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Priisle tee T3 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 21740801, katastritunnus 78403:308:0038, pindala 298 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), edaspidi kinnisasi, mis on Tallinna linnale vajalik kinnisasjale valmisehitatud sõidu- ja kõnnitee ning haljasala avaliku kasutamise tagamiseks, järgmiste tingimustega:

1.1 kinnisasja valdus loetakse Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üle antuks kinnisasja tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega;

1.2 kinnistusregistriosa nr 21740801 III jakku kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks ning märkus kinnisasja omaniku pankroti väljakuulutamise kohta ei jää kinnisasja koormama;

1.3 kinnisasja võõrandamisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

2. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet kinnisasja valitsejaks kinnisasja Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

3. Tallinna Linnavaraametil:

3.1 korraldada kinnisasja tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduse tegemine;

3.2 tasuda punktis 1.3 nimetatud kulud;

3.3 teha korraldus teatavaks ASi Süda Maja (pankrotis) pankrotihaldurile ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär