Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lehe tänav T3 kinnisasja omandamine
Tallinna Linnavalitsus 11.03.2020 korraldus number 307
Redaktsiooni kehtivus:11.03.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. märts

2020 nr

307-k

Lehe tänav T3 kinnisasja omandamine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg 3, § 3 lg-te 2 ja 3, § 4 lg 1 p-de 5 ja 8, § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 63 lg 1 p 1, § 641, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p 4, § 5 ja § 6 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 3. mai 2001 otsusest nr 127 „Sõpruse pst, Räägu tn ja Tüve tn ning Linnu tee vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“

1. Omandada tasuta Tallinna linnale  Lehe tänav T3 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 11153750, katastritunnus 78401:101:3286, pindala 1283 m2, sihtotstarve transpordimaa 100%), edaspidi kinnisasi, mis on Tallinna linnale vajalik kinnisasjale pruse pst, Räägu tn ja Tüve tn ning Linnu tee vahelise ala detailplaneeringu, edaspidi detailplaneering, 11. detsembri 2019 ehitusloa nr 1912271/36111 ja selle koosseisus oleva Sõpruse pst 153 kaubanduskeskuse ehitusprojekti kohaselt ehitatava sõidutee ja haljastuse, koos edaspidi rajatised, avaliku kasutamise tagamiseks.

2. Omandada kinnisasi järgmiste tingimustega:

2.1 kinnisasja omanikul esitada pärast rajatiste valmisehitamist Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) rajatiste kohta vastavalt kas väljatrükk ehitisregistrist kandega „kasutusel“ või kasutusluba koos digitaalse teostusjoonisega ja anda kinnisasja valdus Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga ühe kuu jooksul arvates rajatiste kohta ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa väljastamisest;

2.2 kinnisasja omandi üleandmise asjaõigusleping sõlmitakse kolme kuu jooksul kinnisasja valduse üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest arvates ja enne Sõpruse pst 153 kaubanduskeskuse hoonele kasutusloa taotlemist;

2.3 kui kinnisasja omanik ei ole andnud kinnisasja valdust Tallinna linnale üle vastavalt punktile 2.1 ja/või ilmunud kinnisasja omandi üleandmise asjaõiguslepingut sõlmima punktis 2.2 nimetatud tähtajaks, kohustub kinnisasja omanik maksma Tallinna linnale leppetrahvi 64 eurot iga tähtaega ületava päeva eest;

2.4 kinnisasja võib kolmandale isikule võõrandada Tallinna linna nõusolekul ja tingimusega, et käesoleva korralduse alusel võetavad kohustused antakse üle kolmandale isikule. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab kinnisasja omanik Tallinna linnale leppetrahvi 6400 eurot;

2.5 kinnisasjal ei lasu kolmandate isikute, sh kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslikke kolmandate isikute, õigusi, välja arvatud avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks seatud isiklikud kasutusõigused;

2.6 kinnisasja koormavad isiklikud kasutusõigused tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks jäävad kinnisasju koormama;

2.7 taotleda eelmärke kandmist Lehe tänav T3 kinnisasja kinnistusregistriosa nr 11153750 kolmandasse (III) jakku kinnisasja omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks Tallinna linna kasuks;

2.8 kinnisasja Tallinna linnale võõrandamisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

3. Nõustuda kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

4. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet kinnisasja valitsejaks kinnisasja Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

5. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil:

5.1 võtta kinnisasja valdus üle vastavalt punktile 2.1;

5.2 edastada kinnisasja valduse üleandmise-vastuvõtmise akti koopia Tallinna Linnavaraametile.

6. Tallinna Linnavaraametil:

6.1 korraldada kinnisasja tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduste tegemine;

6.2 tasuda punktis 2.8 nimetatud kulud;

6.3 teha korraldus teatavaks Lidl Eesti OÜle ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär