Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Asula põik T2, Magdaleena tänav T2 ja Magdaleena tn 4b kinnisasjade omandamine
Tallinna Linnavalitsus 11.03.2020 korraldus number 306
Redaktsiooni kehtivus:11.03.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. märts

2020 nr

306-k

Asula põik T2, Magdaleena tänav T2 ja Magdaleena tn 4b kinnisasjade omandamine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg 3, § 3 lg 3, § 4 lg 1 p-de 6 ja 7  ja § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 64¹, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ §-ga 5, § 6 lg-ga 1 ja Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1

1. Omandada tasuta Tallinna linnale kinnisasja, kinnistusregistriosa nr 19502301, jagamisel tekkivad järgmised kinnisasjad, edaspidi kinnisasjad, mis on Tallinna linnale vajalikud kinnisasjadele ehitatavate kõnniteede avaliku kasutamise tagamiseks ning Tallinna Kullatera lasteaia hooviala laiendamiseks:

1.1 Asula põik T2 kinnisasi (katastritunnus 78401:101:5049, pindala 10 m2, sihtotstarve transpordimaa 100%);

1.2 Magdaleena tänav T2 kinnisasi (katastritunnus 78401:101:5050, pindala 3 m2, sihtotstarve transpordimaa 100%);

1.3 Magdaleena tn 4b kinnisasi (katastritunnus 78401:101:5051, pindala 1 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%).

2. Omandada kinnisasjad järgmiste tingimustega:

2.1 kinnisasjade valdus loetakse Tallinna linnale üle antuks kinnisasjade tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega;

2.2 kinnisasjadel ei lasu kolmandate isikute, sh kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslikke kolmandate isikute, õigusi;

2.3 kinnisasja, kinnistusregistriosa nr 19502301, koormav hüpoteek ei jää koormama Tallinna linnale võõrandatavaid kinnisasju;

2.4 kinnisasjade Tallinna linnale võõrandamisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

3. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Asula põik T2 ja Magdaleena tänav T2 kinnisasjade valitsejaks ning Tallinna Haridusamet Magdaleena tn 4b kinnisasja valitsejaks kinnisasjade Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada kinnisasjade tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduste tegemine;

4.2 tasuda punktis 2.4 nimetatud kulud;

4.3 teha korraldus teatavaks Liven Kodu 6 OÜ-le, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ning Tallinna Haridusametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär