Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ehitajate tee 82 äriruumide üürilepingu lõpetamine (Mittetulundusühing Spordiklubi Nord) ja Ehitajate tee 82 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Mustamäe Päevakeskus)
Tallinna Linnavalitsus 04.03.2020 korraldus number 284
Redaktsiooni kehtivus:04.03.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

4. märts

2020 nr

284-k

Ehitajate tee 82 äriruumide üürilepingu lõpetamine (Mittetulundusühing Spordiklubi Nord) ja Ehitajate tee 82 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Mustamäe Päevakeskus)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 30 lg 1 p 2 ja § 35 lg 5, võlaõigusseaduse § 13 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 kinnitatud „Äriruumi üürilepingu tingimuste“ p-dega 19.1.2, 21.2 ja 22, 7. augusti 2013 määruse nr 116 „Vara üleandmis-vastuvõtmisakti vorm“ § 2 p-dega 1 ja 3 ning tulenevalt Mittetulundusühing Spordiklubi Nord ja Mustamäe Päevakeskuse avaldustest

1. Lõpetada 29. veebruaril 2020 poolte kokkuleppel Mittetulundusühinguga Spordiklubi Nord (registrikood 80287895) 1. juulil 2016 sõlmitud äriruumi üürileping nr 2-22/39 Tallinnas aadressil Ehitajate tee 82 asuvate äriruumide, üldpind 139,1 m2, kasutamiseks.

2. Tasuda Mittetulundusühingule Spordiklubi Nord kompensatsiooni kolme kuu üüri suuruses summas.

3. Mittetulundusühingu Spordiklubi Nord esindajal anda ruumide valdus üle Mustamäe Linnaosa Valitsuse esindajale hiljemalt 29. veebruariks 2020.

4. Mustamäe Linnaosa Valitsusel anda alates 1. märtsist 2020 hallatavale asutusele Mustamäe Päevakeskus (registrikood 75014899) kasutusse tasuta ja tähtajatult Tallinnas aadressil Ehitajate tee 82 esimesel korrusel asuvad äriruumid nr 82 kuni 91 (inv pl), üldpind 139,1 m2 (edaspidi äriruumid) järgmistel tingimustel:

4.1 äriruume kasutatakse asutuse tegevusvaldkonna teenuste (sotsiaalteenuste korraldamine, osutamine ja arendamine) osutamise ruumidena;

4.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh näiteks hooldus- ja halduskulud) ning äriruumide eest tasutavad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud;

4.3 äriruume on keelatud allüürile anda.

5. Tunnistada alates 29. veebruarist 2020 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. juuni 2016 korraldus nr 881-k „Ehitajate tee 82 äriruumide üürile andmine (Mittetulundusühing Spordiklubi Nord)“.

6. Mustamäe Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Mittetulundusühingule Spordiklubi Nord ja Mustamäe Päevakeskusele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär