Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tööstuse tänav T21 kinnisasja omandamine
Tallinna Linnavalitsus 04.03.2020 korraldus number 277
Redaktsiooni kehtivus:04.03.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

4. märts

2020 nr

277-k

Tööstuse tänav T21 kinnisasja omandamine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg 3, § 3 lg-te 2 ja 3, § 4 lg 1 p-de 5 ja 8, § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 63 lg 1 p 1, § 641, § 179 lg 1, §-de 225 ja 228, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p 4, § 5 ja § 6 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2008 korraldusest nr 2103-k „Kopli tn 94a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Tööstuse tänav T21 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 16566050, katastritunnus 78401:101:5074, pindala 541 m2, sihtotstarve transpordimaa 100%), edaspidi kinnisasi, mis on Tallinna linnale vajalik kinnisasjale Kopli tn 94a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, edaspidi detailplaneering, kohaselt ehitatava sõidutee, parkla ja välisvalgustuse, kõik koos edaspidi rajatised, avaliku kasutamise tagamiseks.

2. Omandada kinnisasi järgmiste tingimustega:

2.1 tulenevalt detailplaneeringu menetluses sõlmitud halduslepingust tagab kinnisasjale rajatiste ehitamise detailplaneeringust huvitatud isik;

2.2 kinnisasja omanikul esitada Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) rajatiste kohta vastavalt kas väljatrükk ehitisregistrist kandega „kasutusel“ või kasutusluba koos digitaalse teostusjoonisega ja anda kinnisasja valdus Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga ühe kuu jooksul arvates rajatiste kohta ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa väljastamisest;

2.3 kinnisasja omandi üleandmise asjaõigusleping sõlmitakse kolme kuu jooksul kinnisasja valduse üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest arvates;

2.4 kui kinnisasja omanik ei ole andnud kinnisasja valdust Tallinna linnale üle vastavalt punktile 2.2 ja/või ilmunud kinnisasja omandi üleandmise asjaõiguslepingut sõlmima punktis 2.3 nimetatud tähtajaks, kohustub kinnisasja omanik maksma Tallinna linnale leppetrahvi 64 eurot iga tähtaega ületava päeva eest;

2.5 kinnisasja võib kolmandale isikule võõrandada Tallinna linna nõusolekul ja tingimusega, et käesoleva korralduse alusel võetavad kohustused antakse üle kolmandale isikule. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab kinnisasja omanik Tallinna linnale leppetrahvi 6400 eurot iga võõrandatud kinnisasja osa eest;

2.6 kinnisasjal ei lasu kolmandate isikute, sh kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslikke kolmandate isikute, õigusi, välja arvatud avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks seatud isiklikud kasutusõigused;

2.7 taotleda eelmärke kandmist Tööstuse tänav T21 kinnisasja kinnistusregistriosa nr 16566050 kolmandasse (III) jakku kinnisasja omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks Tallinna linna kasuks;

2.8 kinnisasja Tallinna linnale võõrandamisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

3. Nõustuda kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

4. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet kinnisasja valitsejaks kinnisasja Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

5. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil:

5.1 võtta kinnisasja valdus üle vastavalt punktile 2.2;

5.2 edastada kinnisasja valduse üleandmise-vastuvõtmise akti koopia Tallinna Linnavaraametile.

6. Tallinna Linnavaraametil:

6.1 korraldada kinnisasja tasuta võõrandamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduste tegemine;

6.2 tasuda punktis 2.8 nimetatud kulud;

6.3 teha korraldus teatavaks OÜle AleviKinnisvara ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär