Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tuukri tn 21 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
Tallinna Linnavalitsus 04.03.2020 korraldus number 276
Redaktsiooni kehtivus:04.03.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

4. märts

2020 nr

276-k

Tuukri tn 21 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg-te 3 ja 4, § 3 lg 3, § 4 lg 1 p-de 5 ja 8 ning § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 641, § 179 lg 1, § 225, § 228, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ §-ga 5 ja § 6 lg-ga 1 ning Tallinna põhimääruse§ 64 lg-ga 1

1. Taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist aktsiaseltsi TALLINNA SADAM ja AT Kinnisvara Investeeringute OÜ kaasomandis olevale Tuukri tn 21 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 24145801, katastritunnus 78401:114:0088, pindala 213 m², sihtotstarve elamumaa), edaspidi kinnisasi, sellel paiknevate tee, tänavavalgustuse, piirdeaia ja sademeveekanalisatsiooni, kõik koos edaspidi rajatised, avaliku kasutamise tagamiseks järgmiste tingimustega:

1.1 isikliku kasutusõiguse ala on kinnisasja 167 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.2 õigustatud isikul on õigus avalikult kasutada, korras hoida ja remontida isikliku kasutusõiguse alal rajatisi ning kasutada teed ööpäevaringselt piiramatu arv kordi avalikult kasutatava teena, st et teel võivad sõidukitega, jalgrattaga ja jalgsi liigelda kõik isikud vastavalt liikluskorraldusele;

1.3 kinnisasja omanikud annavad isikliku kasutusõiguse ala valduse Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üleandmise-vastuvõtmise aktiga üle 2 nädala jooksul isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates;

1.4 õigustatud isik kohustub:

1.4.1 remontima isikliku kasutusõiguse alal rajatisi ning hoidma need korras vastavalt seaduse nõuetele, nõudmata kinnisasja omanikult remondi- ja korrashoiukulude hüvitamist;

1.4.2 kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

1.5 kinnisasja omanikud kohustuvad:

1.5.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab isikliku kasutusõiguse ala sihipärast kasutamist;

1.5.2 kinnisasja koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, käesolevas punktis 1 nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.5.3 kinnisasja võõrandamisel andma isikliku kasutusõiguse võlaõiguslikest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnisasja omandaja(te)le;

1.6 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

1.7 isikliku kasutusõiguse seadmisega seonduvad kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

2. Nõustuda kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks, mis ei takista isikliku kasutusõiguse teostamist.

3. Määrata isikliku kasutusõiguse valitsejaks Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduse tegemine;

4.2 tasuda punktis 1.7 nimetatud kulud;

4.3 teha korraldus teatavaks aktsiaseltsile TALLINNA SADAM, AT Kinnisvara Investeeringute OÜle ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

5. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil:

5.1.1 võtta isiklike kasutusõiguse ala valdus üle vastavalt punktile 1.3;

5.1.2 edastada Tallinna Linnavaraametile isikliku kasutusõiguse ala valduse üleandmise-vastuvõtmise akti koopia.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa