Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Juhkentali tänav T1 kinnisasja jagamine ja linnavara valitseja muutmine
Tallinna Linnavalitsus 26.02.2020 korraldus number 232
Redaktsiooni kehtivus:26.02.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. veebruar

2020 nr

232-k

Juhkentali tänav T1 kinnisasja jagamine ja linnavara valitseja muutmine

Asjaõigusseaduse § 54 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 2, § 181 lg-te 1, 2, 3 ja 5, ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 50, § 54 lg 1, maakorraldusseaduse § 10 lg 62 ja § 13 lg 1, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem § 15 lg-te 1 ja 4, § 16 lg 1 p 1 ja lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruse nr 2 „Tallinna linna omandis olevate kinnistute jagamise ja ühendamise ning nende piiride ja pindalade muutmise kord“ § 2 lg 1 ja lg 2 p-de 1, 2, 3 ja 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 8 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2, § 9 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 9. jaanuari 2019 korraldusega nr 26-k kehtestatud Juhkentali tn 11c kinnistu ja Juhkentali tn 13 kinnistu detailplaneeringuga

1. Jagada Tallinna linna omandis olev Juhkentali tänav T1 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 24378301, katastritunnus 78401:116:0011, pindala 23 597 m², sihtotstarve transpordimaa 100%) ning määrata moodustatavate kinnisasjade aadressid, pindalad ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

1.1 Juhkentali tn 11d, pindala 103 m², sihtotstarve ärimaa 10%, elamunaa 85% ja tootmismaa 5%;

1.2 Juhkentali tänav T1, pindala 23 494 m², sihtotstarve transpordimaa 100%.

2. Punktis 1 nimetatud kinnisasja jagamisel jäävad kinnistusregistriosa nr 24378301 III jakku kantud isiklikud kasutusõigused koormama punktis 1.2 nimetatud Juhkentali tänav T1 kinnisasja.

3. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil anda oma valitsemiselt Tallinna Linnavaraameti valitsemisele punktis 1.1 nimetatud Juhkentali tn 11d kinnisasi.

4. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 tasuda punktis 1 nimetatud kinnisasja jagamisega seotud kulud - notari tasu ja riigilõiv;

5.2 teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ja Maa-ametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär