Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sihtasutuse Tallinna Televisioon põhikirja kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 20.02.2020 otsus number 12
Redaktsiooni kehtivus:20.02.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

20. veebruar 2020 nr 12

Sihtasutuse Tallinna Televisioon põhikirja kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24, § 35 lg 3 ja § 45 lg 5, sihtasutuste seaduse § 41 lg-te 1 ja 3 ja § 42, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2008 määruse nr 39 „Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord“ § 3 p 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust

1. Kinnitada lisatud Sihtasutuse Tallinna Televisioon põhikiri, mis jõustub vastava kande tegemisel mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2009 otsuse nr 107 „Sihtasutuse Tallinna Televisioon asutamine ja selle põhikirja kinnitamine“ punkt 10 ja lisa.

3. Tallinna Ettevõtlusametil teha otsus teatavaks Sihtasutusele Tallinna Televisioon.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 20. veebruari 2020

otsuse nr 12

LISA

SIHTASUTUSE TALLINNA TELEVISIOON PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Tallinna Televisioon (edaspidi sihtasutus), inglise keeles Foundation Tallinn Television ja vene keeles Целевое учреждение Таллиннское Телевидение. Sihtasutuse lühendatud nimi on TTV.

1.2 Sihtasutus on avalikes huvides asutatud eraõiguslik juriidiline isik, mis valitseb ja kasutab oma vara põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.3 Sihtasutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Tallinna linna õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

1.4 Sihtasutuse asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. SIHTASUTUSE EESMÄRK

2.1 Sihtasutuse eesmärk on kaasaegsete kommunikatsioonivahendite kaudu mitmekülgselt ja loovalt kajastada sündmusi Tallinnas, pakkudes vaatajatele tasakaalustatud tõepärast informatsiooni ning arutelu olulistel teemadel.

2.2 Eesmärgi saavutamiseks sihtasutus:

2.2.1 edastab informatsiooni linnaelu olulistes küsimustes;

2.2.2 loob võimalused ja tingimused Tallinna elanike rühmade vaheliseks kommunikatsiooniks, aitab kaasa elanike sotsiaalse sidususe kasvule ja pakub võimalusi erinevate seisukohtade esitamiseks;

2.2.3 pakub võimalusi mittetulundusorganisatsioonidele, linna koostööpartneritele ja rahvusvähemustele oma sõnumi edastamiseks;

2.2.4 vahendab Tallinna kultuurisündmusi ja uudiseid ning edastab linnaelu käsitlevaid saateid;

2.2.5 korraldab saadete tootmist ja hangib toodetud saadetele väljundeid erinevates meediakanalites või kasutab muid levivõimalusi;

2.2.6 osutab videoproduktsiooni- ja kommunikatsiooniteenust, sh Tallinna linna asutustele;

2.2.7 müüb reklaami.

2.3 Sihtasutus lähtub oma töös Eesti ajakirjanduseetika koodeksist.

3. NÕUKOGU

3.1 Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle. Lisaks seaduses ja põhikirjas nimetatud muudele ülesannetele nõukogu:

3.1.1 kinnitab sihtasutuse arengudokumendid;

3.1.2 kinnitab hiljemalt majandusaasta 31. jaanuariks sihtasutuse algava aasta tegevuseesmärgid, tulemusmõõdikud, tööplaani ja eelarve;

3.1.3 analüüsib ja hindab sihtasutuse tegevust, sh kontrollib eelarve täitmist ja eelarvevahendite sihipärast kasutamist;

3.1.4 kinnitab sihtasutuse investeeringute kava ja selle muudatused;

3.1.5 kinnitab sihtasutuse struktuuri ja koosseisu;

3.1.6 kinnitab sihtasutuse vara kasutamise ja käsutamise korra;

3.1.7 kinnitab sihtasutuses korruptsiooni ennetamise korra;

3.1.8 kehtestab nõukogu töökorra, juhindudes Tallinna Linnavalitsuse heakskiidetud põhimõtetest;

3.1.9 korraldab sihtasutuse tehingute seaduslikkuse kontrolli läbiviimist ja otsustab siseauditeerimisega seotud küsimusi;

3.1.10 otsustab krediidi- või kapitalirendilepingu sõlmimise;

3.1.11 otsustab laenu võtmise ning edastab otsuse kooskõlastamiseks Tallinna Linnavalitsusele;

3.1.12 otsustab sihtasutusele kuuluva kinnisasja, samuti registrisse kantud vallasasja võõrandamise ja asjaõigusega koormamise ning edastab otsuse kooskõlastamiseks Tallinna Linnavalitsusele, v.a asjaõigusseaduse §-des 158 ja 1581 sätestatud juhtudel;

3.1.13 annab juhatusele nõusoleku tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest.

3.2 Nõukogul on kolm kuni seitse liiget. Nõukogu liikmed määrab Tallinna Linnavalitsus kolmeks aastaks.

3.3 Nõukogu liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja nõukogu liikme tagasikutsumise otsustab Tallinna Linnavalitsus. Nõukogu liikme võib tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

3.4 Nõukogu liikmeid tasustatakse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse kinnitatud korrale. Tasu suuruse määrab Tallinna Linnavalitsus.

3.5 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes:

3.5.1 korraldab nõukogu tööd;

3.5.2 kutsub kokku ja juhatab nõukogu koosolekuid;

3.5.3 korraldab nõukogu koosolekul osalenud nõukogu liikmete registreerimise;

3.5.4 edastab või korraldab nõukogu koosoleku päevakorra ja lisamaterjalide e-posti teel edastamise Tallinna Ettevõtlusametile;

3.5.5 edastab või korraldab nõukogu otsuse projekti e-posti teel edastamise Tallinna Ettevõtlusametile, kui nõukogu võtab otsuse vastu koosolekut kokku kutsumata;

3.5.6 edastab või korraldab nõukogu koosoleku protokolli ja selle lisade e-posti teel edastamise Tallinna Ettevõtlusametile hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast protokolli allkirjastamist, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul koosoleku toimumisest;

3.5.7 edastab või korraldab hääletusprotokolli e-posti teel edastamise Tallinna Ettevõtlusametile hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast hääletusprotokolli allkirjastamist, kui nõukogu võtab otsuse vastu koosolekut kokku kutsumata;

3.5.8 nõukogu otsusel esindab nõukogu tehingute tegemisel.

3.6 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud liikmetest, v.a sihtasutuste seaduses sätestatud juhtudel.

3.7 Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Nõukogu liige ei võta hääletamisest osa sihtasutuste seaduses ja korruptsioonivastases seaduses sätestatud juhtudel.

3.8 Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja protokollija. Protokoll allkirjastatakse digitaalselt.

4. JUHATUS

4.1 Sihtasutust juhib ja esindab kuni kolmeliikmeline juhatus. Lisaks seaduses ja põhikirjas nimetatud muudele ülesannetele juhatus:

4.1.1 käsutab oma pädevuse piires sihtasutuse vara põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks ning vastutab sihtasutuse majandusliku tegevuse õiguspärasuse ja eesmärgipärasuse eest;

4.1.2 koostab või korraldab nõukogule kinnitamiseks esitatavate sihtasutuse tegevust käsitlevate dokumentide koostamise;

4.1.3 korraldab korruptsioonialast ennetustegevust, sh töötajate koolitamist, kõrvaltegevusest teavitamist ja huvide konflikti vältimist;

4.1.4 sõlmib sihtasutuse nimel lepinguid, sh töölepinguid, ning annab volikirju;

4.1.5 korraldab koostööd riigi ja kohalike omavalitsustega, avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega;

4.1.6 tagab nõukogu seaduslike otsuste elluviimise.

4.2 Juhatuse liikme volituste kestus on kuni kolm aastat.

4.3 Juhatuse liikme määrab ja kutsub tagasi nõukogu. Nõukogu võib juhatuse liikme igal ajal sõltumata põhjusest tagasi kutsuda. Juhatuse liikmega sõlmitud ametilepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt ametilepingule.

4.4 Juhatuse liikme valimisel lähtub nõukogu Tallinna Linnavalitsuse heakskiidetud põhimõtetest.

4.5 Juhatuse liikmele makstava tasu suuruse ja korra määrab nõukogu oma otsuse ja juhatuse liikmega sõlmitava ametilepinguga, lähtudes Tallinna Linnavalitsuse heakskiidetud põhimõtetest.

4.6 Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

4.7 Juhatuse liige peab oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema sihtasutusele lojaalne. Juhatuse liikme kohustused ja õigused sätestatakse üksikasjalikumalt juhatuse liikme ja sihtasutuse vahel sõlmitavas ametilepingus.

5. SIHTASUTUSE VARA

5.1 Sihtasutuse vara moodustavad:

5.1.1 asutaja poolt sihtasutusele asutamisel ja pärast asutamist üleantav vara;

5.1.2 eraldised Tallinna linna eelarvest;

5.1.3 eraldised teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;

5.1.4 tulud majandustegevusest.

5.2 Sihtasutus kasutab oma vara põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks kooskõlas seaduse, põhikirja ning nõukogu otsustega.

5.3 Sihtasutusele üleantav raha kantakse sihtasutuse pangaarvele.

5.4 Sihtasutusele üleantava vara (v.a raha) võtab vastu juhatus üleandmis-vastuvõtmisakti alusel, millele kirjutavad alla vara üleandev isik või tema volitud isik ja sihtasutuse juhatus. Juhatus hindab sihtasutusele üleantava vara või korraldab selle hindamise ning teeb vajalikud tehingud ja toimingud vara üleminekuks sihtasutuse omandisse.

5.5 Sihtasutusele üleantava vara väärtus hinnatakse vajadusel hindamisaktiga, mis tellitakse selles valdkonnas tegutsevatelt sertifitseeritud isikutelt. Vara väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus.

5.6 Audiitor peab kontrollima vara väärtuse hindamise õigsust ja esitama selle kohta kirjaliku arvamuse. Audiitori arvamus peab sisaldama vara kirjeldust ning selles tuleb märkida, millist meetodit kasutati vara hindamisel ja kas vara väärtus vastab hindamisaktis nimetatud väärtusele.

6. RAAMATUPIDAMINE JA KONTROLL

6.1 Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

6.2 Juhatus korraldab sihtasutuse raamatupidamist vastavalt riigi ja Tallinna linna õigusaktidele.

6.3 Sihtasutuse raamatupidamist teostab ja audiitori valikut korraldab Tallinna linna finantsteenistus.

6.4 Sihtasutuse finantsmajanduslikku tegevust ja majandusaasta aruannet kontrollib audiitor, kelle nimetab sihtasutuse nõukogu vähemalt kolmeks aastaks. Audiitor loetakse tagasikutsutuks, kui nõukogu nimetab uue audiitori.

6.5 Asutajal on õigus nõuda täiendava kontrollitegevuse läbiviimist sihtasutuses ning kasutada selleks enda poolt juhitava asutuse struktuuriüksust või tellida teenus audiitorettevõtjalt.

7. PÕHIKIRJA MUUTMINE

Põhikirja muutmise õigus on Tallinna Linnavolikogul.

8. SIHTASUTUSE ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

8.1 Sihtasutus võib ühineda teise sihtasutusega, kui ühinemine on lubatud ka teise sihtasutuse põhikirjaga. Sihtasutuse ühinemise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

8.2 Sihtasutuse jagunemine on lubatud ainult juhul, kui see on vajalik sihtasutuse eesmärgi paremaks saavutamiseks. Sihtasutuse jagunemise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

8.3 Sihtasutuse lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

8.4 Sihtasutuse lõpetamisel toimub likvideerimismenetlus seaduses sätestatud korras.

8.5 Sihtasutuse likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui sihtasutuse lõpetamise otsuses ei ole määratud teisiti.

8.6 Sihtasutuse likvideerimisel järelejäänud vara antakse üle Tallinna linnale.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees