Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ümera tn 28 korteriomanditele ja Peterburi tee 113 kinnisasjale isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine
Tallinna Linnavalitsus 19.02.2020 korraldus number 201
Redaktsiooni kehtivus:19.02.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. veebruar

2020 nr

201-k

Ümera tn 28 korteriomanditele ja Peterburi tee 113 kinnisasjale isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg-te 3 ja 4, § 3 lg 3, § 4 lg 1 p 8 ja § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 64¹, § 179 lg 1, § 225, § 228, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 5 ja § 6 lg 1, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 2007 korraldusest nr 895-k „Ümera tn 28 ja 28a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas“

1. Taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks tasuta ja tähtajatute isiklike kasutusõiguste seadmist Ümera tn 28 korteriomanditele (kinnistusregistriosade nr-d 2098350 - 2109350, kinnisasja katastritunnus 78403:309:0052, pindala 2664 m², sihtotstarve elamumaa 100%) ja Peterburi tee 113 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 15841201, katastritunnus 78403:309:0062, pindala 6616 m², sihtotstarve elamumaa 100%), kõik koos edaspidi kinnisasjad, vastavalt Ümera tn 28 ja 28a kinnistute detailplaneeringule kinnisasjadele valmisehitatud sõidutee omamiseks, avalikuks kasutamiseks, korrashoidmiseks ja remontimiseks järgmiste tingimustega:

1.1 isiklike kasutusõiguste aladeks on järgmised kinnisasjade osad:

1.1.1 Ümera tn 28 kinnisasja 237 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala I;

1.1.2 Peterburi tee 113 kinnisasja 401 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala II;

1.2 õigustatud isikul on õigus kasutada isiklike kasutusõiguste aladel olemasolevat sõiduteed ööpäev läbi avalikult kasutatava sõiduteena, st et sõiduteel võivad liigelda kõik isikud piiramatu arv kordi vastavalt liikluskorraldusele;

1.3 õigustatud isik kohustub:

1.3.1 remontima sõiduteed ja hoidma selle korras ning kandma nimetatud töödega seotud kulud;

1.3.2 kasutama isiklike kasutusõiguste alasid heaperemehelikult ning vastavalt nende otstarbele;

1.4 kinnisasjade omanikud kohustuvad:

1.4.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab isiklike kasutusõiguste alade sihipärast kasutamist;

1.4.2 kinnisasjade koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasjad koormatakse, käesolevas punktis 1 nimetatud isiklikest kasutusõigustest;

1.4.3 kinnisasjade võõrandamisel andma isiklike kasutusõiguste seadmise võlaõiguslikest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnisasjade omandaja(te)le;

1.5 Peterburi tee 113 kinnisasja koormav teeservituut Ümera tn 28 korteriomandite kasuks, mille ala kattub osaliselt punktis 1.1.2 nimetatud isikliku kasutusõiguse alaga, jääb kinnisasja koormama, kuna see ei takista isikliku kasutusõiguse teostamist;

1.6 isiklike kasutusõiguste alade valdus loetakse Tallinna linnale (Lasnamäe Linnaosa Valitsusele) üle antuks isiklike kasutusõiguste seadmise lepingute ja asjaõiguslepingute sõlmimisega;

1.7 taotleda isiklike kasutusõiguste kandmist kinnistusraamatusse;

1.8 isiklike kasutusõiguste seadmisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

2. Nõustuda Ümera tn 28 ja Peterburi tee 113 kinnisasjade koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

3. Määrata Lasnamäe Linnaosa Valitsus punktis 1 nimetatud isiklike kasutusõiguste valitsejaks isiklike kasutusõiguste kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil remontida isiklike kasutusõiguste aladel sõiduteed.

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 korraldada isiklike kasutusõiguste seadmise lepingute ja asjaõiguslepingute sõlmimine ning kinnistamisavalduste tegemine;

5.2 tasuda isiklike kasutusõiguste seadmisega seotud kulud - notari tasud ja riigilõivud;

5.3 teha korraldus teatavaks Ümera tn 28 korteriomandite omanike esindajale, Peterburi tee 113 kinnisasja omanikule, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa