Tallinna linnale 2019. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes ning omatulude ja tegevuskulude suurendamine

Tallinna Linnavalitsus 12.02.2020 korraldus number 199

Redaktsiooni kehtivus 12.02.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

12. veebruar

2020 nr

199-k

Tallinna linnale 2019. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes ning omatulude ja tegevuskulude suurendamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määruse nr 18 "Tallinna linna 2019. aasta eelarve" § 2 lg 1 p-de 1 ja 8 alusel ning tulenevalt Tallinna Haridusameti, Tallinna Kultuuriameti, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Tallinna Transpordiameti, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti, Tallinna Kesklinna Valitsuse, Kristiine Linnaosa Valitsuse, Mustamäe Linnaosa Valitsuse, Nõmme Linnaosa Valitsuse ja Põhja-Tallinna Valitsuse taotlustest

1. Kinnitada Tallinna linnale 2019. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes summas 1 135 926 € vastavalt lisale 1 „Tulude eelarve“, lisale 2 „Kulude eelarve (riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste arvelt)“ ja lisale 3 „Investeerimistegevuse eelarve“.

2. Kinnitada asutuste omatulude kavandatust suuremas mahus täitmine 2019. aastal vastavalt lisale 4 „Omatulude eelarve“ ja sellele vastav kulude suurendus vastavalt lisale 5 „Kulude eelarve (omatulude arvelt)“.

3. Täpsustada ametiasutuste kulude ja investeeringute alamjaotust vastavalt Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määruse nr 18 „Tallinna linna 2019. aasta eelarve lisas 3 „Kulude eelarve“ ja lisas 4 „Investeerimistegevuse eelarve“ linnavalitsusele antud volitusele vastavalt lisale 6 „Kulude eelarve (täpsustamine vastavalt linnavalitsusele antud volitustele)“ ja lisale 7 „Investeerimistegevuse eelarve (täpsustamine vastavalt linnavalitsusele antud volitustele)“.

4. Ametiasutustel kasutada projektide kulude eristamiseks muudest kuludest raamatupidamisarvestuses majandustehingute kirjendamisel projektikoode.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4
Lisa 5
Lisa 6
Lisa 7