Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2000 otsusega nr 102 kehtestatud Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavolikogu 06.02.2020 otsus number 7
Redaktsiooni kehtivus:06.02.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

6. veebruar 2020 nr 7

Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2000 otsusega nr 102 kehtestatud Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2, lg-te 2 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 2 ja 3, § 68 lg 2 ja § 70 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 1 alusel ja tulenevalt Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaseltsi esindaja P. Kütt taotlusest ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas (lisa 1) esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2000 otsusega nr 102 kehtestati Kristiine linnaosas Tondi tn 51 - 57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneering (edaspidi ka detailplaneering). Detailplaneering koostati 39,9 ha suurusele alale eesmärgiga määrata kogu planeeritaval alal asuvate kruntide hoonestustingimused ja sihtotstarbed. Detailplaneeringus on määratud A. H. Tammsaare tee 51 ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus nelja kuni 4-korruselise hoone kavandamiseks, ehitusaluse pinnaga 3450 m2 ja suletud brutopinnaga kokku 4000 m2. A. H. Tammsaare tee 51 kinnistule on kavandatud nelja hoone asemele üks autokeskuse hoone ning detailplaneeringukohane ehitusõigus on realiseeritud. A. H. Tammsare tee 51 kinnistu omaniku esindaja on esitanud taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks A. H. Tammsaare tee 51 kinnistu osas, kuna on vajadus olemasolevat autokeskuse hoonet rekonstrueerida ja laiendada, mida kehtiv detailplaneering ei võimalda;

- Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ kohaselt jääb A. H. Tammsaare tee 51 kinnistu segahoonestusala ja magistraaltänava äärse ärivööndi juhtotstarbega alale. Segahoonestuse juhtotstarbega alale võib kavandada elamuid, nende naabrusse sobivaid äri- ja ühiskondlikke hooneid jm linnalikku elukeskkonda teenindavaid funktsioone. Alale ei tohi rajada tööstusettevõtteid. Magistraaltänavate äärsele ärivööndi juhtotstarbega alale võib kavandada põhiliselt ärifunktsioonilisi hooneid nagu kaubandus-, teenindus- ja toitlustusettevõtteid, mitmefunktsioonilisi büroohooneid jm magistraaltänavate äärde linnaehituslikult kohaseid ehitisi. Põhjendatud juhtudel võib kavandada ka elamuid tingimusel, et nende alakorrustel paiknevad peatänavale avaneva sissepääsuga äriruumid ning rakendatakse ehituslikke meetmeid hoonetes magistraaltänavast tuleneva müra mõju leevendamiseks. Taotleja soov olemasolevat autokeskuse hoonet rekonstrueerida ja laiendada, on kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringuga;

- detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 19 aastat, vahepeal on muutnud linnaehituslik olukord ja õigusaktid ning kehtestatud on Kristiine linnaosa ülplaneering;

- detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine A. H. Tammsaare tee 51 kinnistu osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele;

- ehitusseadustik võimaldab ehitise laiendamist üle 33% ilma detailplaneeringut koostamata. Uue detailplaneeringu koostamine on ressursimahukas ja ajakulukas ning seetõttu pole mõistlik detailplaneeringu koostamine juhul, kui piirkonna planeerimispõhimõtteid ja hoonestuslaadi arvestades soovitakse hoonet laiendada;

- pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist A. H. Tammsaare tee 51 kinnistu osas on A. H. Tammsaare tee 51 kinnistu omanikul võimalik taotleda projekteerimistingimusi autokeskuse laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.

1. Tunnistada Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2000 otsusega nr 102 kehtestatud Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneering kehtetuks A. H. Tammsaare tee 51 kinnistu (krundi positsioon 23) osas. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise skeem on otsuse lisas 2.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil:

2.1 teavitada detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest A. H. Tammsaare tee 51 kinnistu omanikku;

2.2 avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2020

otsuse nr 7

LISA 1

Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse

„Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2000 otsusega nr 102 kehtestatud Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2000 otsusega nr 102 kehtestatud Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneering A. H. Tammsaare tee 51 kinnistu (krundi positsioon 23) osas. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine võimaldab A. H. Tammsaare tee 51 kinnistu omanikul esitada taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks autokeskuse laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.

Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2000 otsusega nr 102 kehtestati Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneering (edaspidi ka detailplaneering). Detailplaneering koostati Kristiine linnaosas asuvale 39,9 ha suurusele alale eesmärgiga määrata kogu planeeritaval alal asuvate kruntide hoonestustingimused ja sihtotstarbed.

Detailplaneeringus planeeriti A. H. Tammsaare tee 51 maaüksuse suuruseks 8631 m2 (kinnistusraamatu andmeil 8629 m2) ja  sihtotstarbeks ärimaa, eesmärgiga ehitada neli kuni 4-korruselist hoonet, ehitusaluse pinnaga kokku 3450 m2 ja suletud brutopinnaga kokku 4000 m2. Planeeringus on krunt tähistatud positsiooniga 23.

A. H. Tammsaare tee 51 kinnistu omaniku esindaja on esitanud Tallinna Linnaplaneerimise Ametile taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks A. H. Tammsaare tee 51 kinnistu osas, kuna soovib olemasoleva autokeskuse hoone rekonstrueerida ja kavandada hoonele kuni 33% laienduse selle olemasolevast mahust. Hoone laienduse tingivad lisanduv elektriautode hulk ning autotootjate uudsed nõuded elektriautode hoolduseks ja remondiks.

Ehitusseadustiku § 26 lõike 2 punkti 2 kohaselt on ehitusloakohustusliku hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust vajalik taotleda projekteerimistingimused.

Ehitusseadustiku eelnõu juurde koostatud seletuskirjas on selgitatud: „Esialgu kavandatud maht tähendab mõõtmeid, mis on lubatud varasemate projekteerimistingimustega. Seega ei ole seaduse mõttega kooskõlas olukord, kus isik laiendab hoonet mitu korda alla 33% ning lõpptulemusena on esialgne hoone või oluline rajatis suurenenud näiteks 50%. Kui protsentuaalne muudatus võrreldes esialgu lubatuga suureneb mitmekordse laiendamisega seonduvalt üle 33%, tuleb taotleda projekteerimistingimused. See on vajalik, sest ulatusliku laiendamisega võivad saada kahjustada piirnevate kinnisasjade omanike õigused või huvid, samuti võivad suuruse tõttu muutuda nõuded tuleohutusele vms. EhS ei piira otseselt, mitu korda võib ühte ehitist üle 33% laiendada ja kuidas seda teha. Üle 33% laiendamine võib tähendada, et esimesel korral laiendatakse 35% ning sellest järgneval juhul 15%. Kuna nii esimesel kui ka teisel juhul on tegu üle 33%-lise laiendamisega esialgu kavandatud mahust, siis tuleb mõlemal juhul taotleda ka projekteerimistingimused.

Oluline on laiendamise arvutamisel järgida ka EhSRS-s sätestatut, kus on öeldud, et enne kõnesoleva seadustiku jõustumist (1. juulil 2015) olemasoleva ehitise mahu arvutamisel võetakse aluseks pärast ehitusseaduse jõustumist ehitisregistrisse kantud andmed. See tähendab, et aluseks tuleb võtta pärast 1.01.2003. a ehitisregistrisse kantud andmed.“

Ehitisregistri andmeil on A. H. Tammsaare tee 51 kinnistul paikneva autokeskuse ehitamiseks väljastatud ehitusluba 22. detsembril 1997 nr 20831 (ehitisealune pind 1964 m2, suletud netopind 2395 m2 ja hoone brutopind 2508 m2). Autokeskust on laiendatud 17. juunil 2003 ehitusloa nr 29651 (kasutusluba 6. veebruaril 2004 nr 2754) ja 25. septembril 2007 ehitusloa nr 27738 alusel (kasutusluba 29. detsembril 2008 nr 8789) ning hoone fassaade on rekonstrueeritud 15. novembril 2012 ehitusloa nr 59909 alusel (kasutusluba 7. mail 2013 nr 13753).

Ehitisregistri andmeil on olemasoleva 2-korruselise autokeskuse (sõidukite teeninduse hoone) ehitisealune pind 3288 m2 ja suletud netopind 4127 m² ning hoone maht 23 030 m³. Seega on kehtivas detailplaneeringus krundile ehitusõigusega määratud ehitisealune pind (3450 m²) veel täitmata, aga suletud brutopind 4000 m² on ületatud.

Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esitatud korrigeeritud eskiisprojekti kohaselt on A. H. Tammsaare tee 51 asuva autokeskuse ehitisealuseks pinnaks kavandatud 4295 m2 ja suletud brutopinnaks 5945 m2 ning hoonestustihedus 0,69.

Kuivõrd olemasoleva ehitise mahu arvutamisel võetakse aluseks pärast 1. jaanuarit 2003 ehitisregistrisse kantud andmed, ehitist on võrreldes esialgu lubatuga kahel korral laiendatud ja protsentuaalne muudatus võrreldes esialgu lubatuga suureneb mitmekordse laiendamisega seonduvalt üle 33%, siis on käesoleval juhul tegemist olemasoleva hoone laiendamisega üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ja hoone laiendamiseks tuleb taotleda projekteerimistingimused.

Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ kohaselt jääb A. H. Tammsaare tee 51 kinnistu segahoonestusala ja magistraaltänava äärse ärivööndi juhtotstarbega alale. Segahoonestuse juhtotstarbega alale võib kavandada elamuid, nende naabrusse sobivaid äri- ja ühiskondlikke hooneid jm linnalikku elukeskkonda teenindavaid funktsioone. Alale ei tohi rajada tööstusettevõtteid. Piirkonnale iseloomulik keskmine soovituslik hoonestustihedus on üldjuhul 1,2. Magistraaltänavate äärsele ärivööndi juhtotstarbega alale võib kavandada põhiliselt ärifunktsioonilisi hooneid nagu kaubandus, teenindus- ja toitlustusettevõtteid, mitmefunktsioonilisi büroohooneid jm magistraaltänavate äärde linnaehituslikult kohaseid ehitisi. Põhjendatud juhtudel võib kavandada ka elamuid tingimusel, et nende alakorrustel paiknevad peatänavale avaneva sissepääsuga äriruumid ning rakendatakse ehituslikke meetmeid hoonetes magistraaltänavast tuleneva müra mõju leevendamiseks. Piirkonnale iseloomulik keskmine soovituslik hoonestustihedus on A. H. Tammsaare tee lõunaküljel üldjuhul 2,0.

Taotleja soov olemasolevat autokeskuse hoonet rekonstrueerida ja laiendada, on kooskõlas kehtiva Kristiine linnaosa üldplaneeringuga.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 33 ja planeerimisseaduse § 140 lõike 6 kohaselt on detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine linnavolikogu ainupädevuses.

Haldusorganipoolne haldusakti kehtetuks tunnistamine toimub kaalutlusõiguse alusel. Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel arvestada haldusakti andmise ja haldusakti kehtetuks tunnistamise tagajärgi isikule, haldusakti andmise menetluse põhjalikkust, haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ning nende seost isiku osalemisega haldusakti andmise menetluses ja isiku muu tegevusega, haldusakti andmisest möödunud aega ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 3 kohaselt esitakse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu kooskõlastamiseks § 127 lõikes 1 nimetatud asutustele ja arvamuse andmiseks § 127 lõikes 2 nimetatud isikutele ja asutustele. Seega tuleb kaasata detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisel isikud, kelle õigusi võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine puudutada, ja isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

A. H. Tammsaare tee 51 kinnistu omaniku esindaja on esitanud Tallinna Linnaplaneerimise Ametile taotluse tunnistada detailplaneering kehtetuks A. H. Tammsaare tee 51 kinnistu osas.

Haldusmenetluses on välja selgitatud detailplaneeringualale jääva kinnistu omanike tahe ja seeläbi teada saadud detailplaneeringu menetluse käigus välja antud haldusakti kehtetuks tunnistamise võimalikud tagajärjed menetluses osalevatele isikutele. Kuna A. H. Tammsaare tee 51 kinnistu omaniku Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaseltsi esindaja on taotluses soovinud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaseltsile kuuluva kinnistu osas, siis kaalutlusõiguse teostamisel puudub täiendav vajadus põhjalikumalt analüüsida kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust seoses A. H. Tammsaare tee 51 kinnistu omaniku osalemisega haldusakti andmise menetluses.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 22 lõike 1 kohaselt võib kehtestatud detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 järgi võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Antud sätte tõlgendamisel on Riigikohus asunud haldusasjas nr 3-3-1-63-10 seisukohale, et kui tühistatav osa ei moodusta ülejäänud detailplaneeringu alusel rajatavate objektidega ühtse funktsionaalse eesmärgiga seotud kompleksi, on lubatud tühistada ka detailplaneeringu osa.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine A. H. Tammsaare tee 51 kinnistu osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele.

Eeltoodust tulenevalt on põhjendatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine A. H. Tammsaare tee 51 kinnistu osas. Pärast detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist on A. H. Tammsaare tee 51 kinnistu omanikul võimalik esitada projekteerimistingimuste taotlus autokeskuse laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimeesTallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2020
otsuse nr 7
LISA 2

Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise skeem

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees