Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vasara tn 18 ja Vasara tn 12 // 14 // 16 kinnisasjade piiride muutmine
Tallinna Linnavalitsus 05.02.2020 korraldus number 130
Redaktsiooni kehtivus:05.02.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

5. veebruar

2020 nr

130-k

Vasara tn 18 ja Vasara tn 12 // 14 // 16 kinnisasjade piiride muutmine

Maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 3, § 181 lg 5 ja 12 p 1, maakorraldusseaduse § 13 lg 1 ja § 12 lg 1,  ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 50, § 54 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruse nr 2 „Tallinna linna omandis olevate kinnistute jagamise ja ühendamise ning nende piiride ja pindalade muutmise kord“ § 2 lg 1 ja lg 2 p-de 1, 2, 3 ja 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p-de 3 ja 4, § 8 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2, § 9 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga

1. Muuta Tallinna linna omandis olevate Vasara tn 18 kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 25991801, katastritunnus 78408:808:0261, pindala 4584 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, valitseja Tallinna Haridusamet) ja Vasara tn 12 // 14 // 16 kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 21864101, katastritunnus 78408:808:0052, pindala 4056 m², sihtotstarve elamumaa 100%, valitseja Põhja-Tallinna Valitsus) piire ning määrata kinnisasjade aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

1.1 Vasara tn 18 kinnisasja pindala 8391 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%;

1.2 Alasi tänav T2 kinnisasja pindala 252 m², sihtotstarve transpordimaa 100%.

2. Muuta kinnisasjade valitsejad järgmiselt:

2.1 määrata punktis 1.1 nimetatud Vasara tn 18 kinnisasja valitsejaks Tallinna Haridusamet;

2.2 määrata punktis 1.2 nimetatud Alasi tänav T2 kinnisasja valitsejaks Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet.

3. Tallinna Linnavaraametil:

3.1 tasuda punktis 1 nimetatud kinnisasjade moodustamisega seotud kulud - notaritasu ja riigilõiv;

3.2 teha korraldus teatavaks Tallinna Haridusametile, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile, Põhja-Tallinna Valitsusele ja Maa-ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär