Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tuulemaa tn 6 hoone, Akadeemia tee 34 ruumide, Paagi tn 8 hoone, Kauge tn 4 hoone, Männiku tee 92 hoone ja Varre tn 7 hoone kasutusse andmine (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus)
Tallinna Linnavalitsus 29.01.2020 korraldus number 110
Redaktsiooni kehtivus:29.01.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. jaanuar

2020 nr

110-k

Tuulemaa tn 6 hoone, Akadeemia tee 34 ruumide, Paagi tn 8 hoone, Kauge tn 4 hoone, Männiku tee 92 hoone ja Varre tn 7 hoone kasutusse andmine (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1 ning 12. detsembri 2019 määruse nr 25 „Resotsialiseerimisteenuse osutamise kord“ §-ga 3

1. Tallinna Linnavaraametil anda tasuta ja tähtajatult Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (registrikood 75023800, edaspidi keskus) kasutusse järgmistel aadressidel asuvad sotsiaalmajutusüksusteks tunnistatud hooned ja hoone osad:

1.1 Tuulemaa tn 6 hoone (v.a keldrikorrusel asuv saun), ehitisregistri kood 101016891, üldpind 3163,4 m²;

1.2 Akadeemia tee 34 hoone (ehitisregistri kood 101031215), neljakorruselise B-osa I korruse ruumid nr 34 kuni 63 (üldpind 265,6 m²) ja II korruse ruumid nr 64 kuni 72 ja 74 kuni 82 (üldpind 267,7 m²), pind kokku 533,3 m²;

1.3 Akadeemia tee 34 hoone (ehitisregistri kood 101031215), viiekorruselise A-osa I korruse ruumid nr 1 kuni 14 (üldpind 183,8 m²);

1.4 Paagi tn 8 hoone (ehitisregistri kood 101044048), suletud netopind 658,1 m²;

1.5 Kauge tn 4 hoone (ehitisregistri kood 120548943), suletud netopind 1041,3 m²;

1.6 Männiku tee 92 hoone (ehitisregistri kood 101032003), suletud netopind 1479,0 m²;

1.7 Varre tn 7 hoone (ehitisregistri kood 12064748), suletud netopind 939,1 m².

2. Punktis 1 nimetatud sotsiaalmajutusüksused antakse keskuse kasutusse järgmistel tingimustel:

2.1 kasutusotstarbega keskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks;

2.2 keskus tasub vastavalt üürileandja esitatud arvetele iga kuu kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh vesi, kanalisatsioon, elekter, küte, prügivedu, kindlustus jms), sise- ja väliskoristuse, tehnosüsteemide hoolduse ja muud jooksvad kulud, samuti halduritasu ning tasutavad maksud ja koormised;

2.3 üürilepingu eritingimused on:

2.3.1 Tallinna Linnavaraamet korraldab punktis 1 nimetatud hoonete ümbruse heakorra ning siseruumide (s.o kabinetid ja üldruumid) koristamise, samuti ruumide ja inventari remonttööd;

2.3.2 hoonetes asuvate ruumide allkasutusse andmine on lubatud keskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks;

2.4 kõrvalkulude tasumise kohustus algab alates 1. jaanuarist 2020.

3. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks linna finantsteenistusele, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ja Tallinna Sotsiaaltöö Keskusele.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär