Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele Mittetulundusühingu Keskkonnateenused (likvideerimisel) kasuks seatud isikliku kasutusõiguse lõpetamine ja kinnisasjade kasutusse andmine Tallinna Jäätmekeskusele
Tallinna Linnavalitsus 22.01.2020 korraldus number 91
Redaktsiooni kehtivus:22.01.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. jaanuar

2020 nr

91-k

Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele Mittetulundusühingu Keskkonnateenused (likvideerimisel) kasuks seatud isikliku kasutusõiguse lõpetamine ja kinnisasjade kasutusse andmine Tallinna Jäätmekeskusele

Asjaõigusseaduse § 64² ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määrusega nr 51 „Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord“ ja 31. oktoobri 2019 otsusega nr 139 „Tallinna linna osalemise lõpetamine Mittetulundusühingus Keskkonnateenused

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 6. juuni 2012 korralduse nr 817-k „Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmine Mittetulundusühingu Keskkonnateenused kasuks“ alusel Tallinna linna omandis olevale Kalmistu tee 34 kinnisasjale, Kalmistu tee 32a kinnisasjale, Pärnamäe tee 36 kinnisasjale ja Rahumäe tee 5a kinnisasjale 19. juuni 2012 isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingutega Mittetulundusühingu Keskkonnateenused (likvideerimisel) kasuks seatud isiklik kasutusõigus ennetähtaegselt õigustatud isiku ja kinnisasjade omaniku kokkuleppel ning taotleda isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatust kustutamist.

2. Isikliku kasutusõiguse esemeks olevate kinnisasjade otsese valduse annab Mittetulundusühing Keskkonnateenused (likvideerimisel) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile üle kümne päeva jooksul korralduse vastuvõtmisest arvates.

3. Isikliku kasutusõiguse lõpetamise lepinguga seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) kannab Mittetulundusühing Keskkonnateenused (likvideerimisel).

4. Tallinna Linnavaraametil korraldada isikliku kasutusõiguse lõpetamise lepingu sõlmimine.

5. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil anda korralduse punktis 6 toodud tingimustel Tallinna Ettevõtlusameti hallatava asutuse Tallinna Jäätmekeskuse kasutusse Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti valitsemisel olevad järgmised kinnisasjad tervikuna või osaliselt:

5.1 Kalmistu tee 34 kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 25866601, katastritunnus 78404:403:0081, pindala 677 262 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) 17 586 m² suurune osa, mis on märgistatud korralduse lisaks 1 oleval skeemil viirutatud alana;

5.2 Kalmistu tee 32a kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 26038901, katastritunnus 78404:403:0079, pindala 28 157 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) 3045 m² suurune osa, mis on märgistatud korralduse lisaks 2 oleval skeemil viirutatud alana;

5.3 Pärnamäe tee 36 kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 26037301, katastritunnus 78402:206:0071, pindala 934 076 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) 24 570 m2 suurune osa, mis on märgistatud korralduse lisaks 3 oleval skeemil viirutatud alana;

5.4 Rahumäe tee 5a kinnisasi (kinnisturegistriosa nr 17021701, katastritunnus 78404:402:5710, pindala 16 209 m², sihtotstarve tootmismaa 100%), mis on märgistatud korralduse lisaks 4 oleval skeemil viirutatud alana.

6. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil anda punktis 5 nimetatud kinnisasi ja kinnisasjade osad Tallinna Jäätmekeskuse kasutusse järgmistel tingimustel:

6.1 kasutusse andmine on tasuta ja tähtajatu;

6.2 kinnisasju kasutatakse jäätmejaamade käitamiseks, jäätmejaamades vastuvõetud jäätmete töötlemiseks ja jäätmete ladustamiseks vastavalt keskkonnakaitseloa tingimustele;

6.3 Tallinna Jäätmekeskus peab tagama kinnisasjade heakorra;

6.4 kinnisasjade kasutamisel tuleb vältida kinnisasjadele kahju tekitamist;

6.5 kinnisasjade allkasutusse andmine ei ole lubatud.

7. Punktis 5 nimetatud kinnisasja ja kinnisasjade osade üleandmine ning vastuvõtmine vormistada aktiga.

8. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile, Tallinna Linnavaraametile, Tallinna Jäätmekeskusele ja Mittetulundusühingule Keskkonnateenused (likvideerimisel).

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad 1-4