Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k muutmine

Tallinna Linnavalitsus 22.01.2020 korraldus number 87

Redaktsiooni kehtivus 22.01.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. jaanuar

2020 nr

87-k

Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruse nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutuses“ § 3 lg 1 p-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnaarhiivi taotlusest

1. Muuta alates 1. veebruarist 2020 Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2015 korralduse nr 229-k „Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine“ lisa ning täiendada punktidega 4.60 ja 4.61 järgmiselt:

Teenuse ja kaupade hinnakirjarea täisnimetus

Ühik

Hind eurodes

4.60

Tallinna ajalugu III. 1710-1917. Tallinn, 2019.

Tükk

17.00

4.61

Tallinna ajalugu IV. 1917-2019. Tallinn, 2019.

Tükk

17.00

Hindades ei sisaldu ning hindadele ei lisandu käibemaks.

2. Tallinna Linnaarhiivil:

2.1 avalikustada teenuse ja kaupade hinnakirja muutmine Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK;

2.2 teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär