Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raadiku tn 8, Raadiku tn 8a ja Raadiku tn 8b kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
Tallinna Linnavalitsus 22.01.2020 korraldus number 69
Redaktsiooni kehtivus:22.01.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. jaanuar

2020 nr

69-k

Raadiku tn 8, Raadiku tn 8a ja Raadiku tn 8b kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg-te 3 ja 4, § 3 lg 3, § 4 lg 1 p-de 5 ja 7, § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 641, § 179 lg 1, § 225, § 228, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2, § 4 lg 5 ja § 6 lg 1 ning Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1

1. Taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist Raadiku tn 8 (kinnistusregistriosa nr 2829001, katastritunnus 78403:310:0062, pindala 16 756 m², sihtotstarve elamumaa 100%), Raadiku tn 8a (kinnistusregistriosa nr 24190701, katastritunnus 78403:310:0063, pindala 15 512 m², sihtotstarve elamumaa 100%) ja Raadiku tn 8b (kinnistusregistriosa nr 24190801, katastritunnus 78403:310:0064, pindala 16 983 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnisasjadele, kõik koos edaspidi kinnisasjad, ProSystem OÜ koostatud projekti „Raadiku tn 8, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f tänavavalgustuse projekt“ (töö nr 0804-03) kohaselt valmisehitatud sõidutee ning tänavavalgustuskaabli ja tänavavalgustuspostide koos valgustitega, mõlemad koos edaspidi tänavavalgustuse rajatised, omamiseks, avalikuks kasutamiseks, korrashoidmiseks ja remontimiseks järgmiste tingimustega:

1.1 isikliku kasutusõiguse aladeks on kinnisasjade järgmised osad:

1.1.1 Raadiku tn 8 kinnisasja 372 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala II ja 1048 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala III;

1.1.2 Raadiku tn 8a kinnisasja 1047 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala IV;

1.1.3 Raadiku tn 8b kinnisasja 287 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud ruudustusega - isikliku kasutusõiguse ala I ja 1126 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala V;

1.2 isikliku kasutusõiguse alade valdus loetakse Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üle antuks isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega;

1.3 õigustatud isikul on õigus omada, kasutada, korras hoida ja remontida isikliku kasutusõiguse alal I sõiduteed ning isikliku kasutusõiguse aladel II kuni V tänavavalgustuse rajatisi ja kasutada sõiduteed ööpäev läbi avalikult kasutatava teena, st et sõiduteel võivad liigelda sõidukitega ja jalgsi kõik isikud piiramatu arv kordi vastavalt liikluskorraldusele;

1.4 õigustatud isik kohustub:

1.4.1 korras hoidma ja remontima isikliku kasutusõiguse aladel sõiduteed ja tänavavalgustuse rajatisi, nõudmata kinnisasjade omanikult korrashoiu- ja remondikulude hüvitamist;

1.4.2 kasutama isikliku kasutusõiguse alasid heaperemehelikult ja vastavalt nende otstarbele;

1.5 kinnisasjade omanik kohustub:

1.5.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab tänavavalgustuse rajatiste sihipärast kasutamist;

1.5.2 kinnisasjade koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasjad koormatakse, käesolevas punktis 1 nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.5.3 kinnisasjade võõrandamisel andma isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnisasja(de) omandaja(te)le;

1.6 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

1.7 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

2. Nõustuda Raadiku tn 8, Raadiku tn 8a ja Raadiku tn 8b kinnisasjade koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

3. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet punktis 1 nimetatud isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduste tegemine;

4.2 tasuda punktis 1.7 nimetatud kulud;

4.3 teha korraldus teatavaks OÜle Raadiku Arendus ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa