Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mahtra tn 17a // 32b // Mahtra tänav T1 kinnisasja jagamine
Tallinna Linnavalitsus 15.01.2020 korraldus number 44
Redaktsiooni kehtivus:15.01.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

15. jaanuar

2020 nr

44-k

Mahtra tn 17a // 32b // Mahtra tänav T1 kinnisasja jagamine

Asjaõigusseaduse § 54 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 2, § 181 lg-te 2 ja 5, ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 50, § 54 lg 1, maakorraldusseaduse § 10 lg 62 ja § 13 lg 1, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ § 15 lg-te 1 ja 4, § 16 lg 1 p 1 ja lg 5 p 1, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruse nr 2 „Tallinna linna omandis olevate kinnistute jagamise ja ühendamise ning nende piiride ja pindalade muutmise kord“ § 2 lg 1 ja lg 2 p-de 1, 2, 3 ja 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 8 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2, § 9 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 10. aprilli 2019 korraldusega nr 498-k kehtestatud Mahtra tn 30a ja 30b kinnistute detailplaneeringuga

1. Jagada Tallinna linna omandis olev Mahtra tn 17a // 32b // Mahtra tänav T1 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 25019601, katastritunnus 78403:310:0073, pindala 27096 m², sihtotstarve transpordimaa 100%) ning määrata moodustatavate kinnisasjade aadressid, pindalad ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

1.1 Mustakivi tee 4, pindala 2133 m², sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2 Mahtra tänav T1, pindala 24951 m², sihtotstarve transpordimaa 100%.

2. Punktis 1 nimetatud kinnisasja jagamisel jäävad kinnistusregistriosa nr 25019601 III jakku kantud isiklikud kasutusõigused koormama moodustatavat punktis 1.2 nimetatud Mahtra tänav T1 kinnisasja.

3. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil anda oma valitsemiselt Tallinna Linnavaraameti valitsemisele punktis 1.1 nimetatud Mustakivi tee 4 kinnisasi.

4. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 tasuda punktis 1 nimetatud kinnisasja jagamisega seotud kulud - notari tasu ja riigilõiv;

5.2 teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ja Maa-ametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär