Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kalda tn 5 // Tihniku tn 7 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 08.01.2020 korraldus number 22
Redaktsiooni kehtivus:08.01.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

8. jaanuar

2020 nr

22-k

Kalda tn 5 // Tihniku tn 7 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 17 lg 3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ja lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 2003 korraldusest nr 1339-k „Kalda tn 5 / Tihniku tn 7 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine

1. Võtta vastu Nõmme linnaosas asuva 4,35 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kalda tn 5 // Tihniku tn 7 krundi detailplaneering, Osaühing Puusepp & Mänd töö nr 01-02-2018. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada ärimaa sihtotstarbega Kalda tn 5 kinnistust üks elamumaa ja üks üldkasutatava maa krunt ning Kalda tn 5 kinnistuga külgnevast reformimata riigimaa osast moodustada transpordimaa krunt. Elamumaa sihtotstarbega krundile määrata ehitusõigus kuni kaheteistkümne kuni 3-maapealse ja 1-maa-aluse korrusega kuni kuue korteriga väikeelamu ehitamiseks ning üldkasutatava maa krundile määrata ehitusõigus võrkpalliplatsi rajamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 29. novembri 2006 korraldus nr 2394-k „Kalda tn 5 / Tihniku tn 7 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine“ kehtetuks.

3. Tallinna Linnavaraametil sõlmida enne detailplaneeringu kehtestamist Kalda tn 5 kinnistu omanikuga kokkulepe krundi positsioon 3 Tallinna linnale tasuta võõrandamiseks.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Nõmme Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

5. Nõmme Linnaosa Valitsusel teavitada avaliku väljapaneku toimumisest kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 18 lõike 5 punktides 2-4 nimetatud isikuid.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär