Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Suur-Sõjamäe tn 44c kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
Tallinna Linnavalitsus 19.12.2019 korraldus number 1697
Redaktsiooni kehtivus:19.12.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. detsember

2019 nr

1697-k

Suur-Sõjamäe tn 44c kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg-te 3 ja 4, § 3 lg 3, § 4 lg 1 p 8 ja § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 63 lg 1 p 1, § 64¹, § 179 lg 1, § 225, § 228, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 5 ja § 6 lg 1, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1 alusel

1. Taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist Suur-Sõjamäe tn 44c kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 6215101, katastritunnus 78403:314:1550, pindala 10377 m², sihtotstarve tootmismaa 100%), edaspidi kinnisasi, Suur-Sõjamäe tn 44c kinnisasjal paikneva sõidutee, edaspidi tee, avaliku kasutamise tagamiseks järgmiste tingimustega:

1.1 isikliku kasutusõiguse alaks on kinnisasja 374 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.2 õigustatud isikul on õigus kasutada isikliku kasutusõiguse alal olemasolevat teed ööpäev läbi avalikult kasutatava sõiduteena, st et teel võivad liigelda kõik isikud piiramatu arv kordi vastavalt liikluskorraldusele;

1.3 õigustatud isik kohustub:

1.3.1 remontima teed ja hoidma selle korras ning kandma nimetatud töödega seotud kulud;

1.3.2 kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ning vastavalt selle otstarbele;

1.4 kinnisasja omanik kohustub:

1.4.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab isikliku kasutusõiguse ala sihipärast kasutamist;

1.4.2 kinnisasja koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, käesolevas punktis 1 nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.4.3 kinnisasja võõrandamisel andma isikliku kasutusõiguse võlaõiguslikest kokkulepetest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnisasja omandaja(te)le;

1.5 Suur-Sõjamäe tn 44c kinnisasja koormav teeservituut Suur-Sõjamäe tn 46 kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 7078101) kasuks ei jää kinnisasja koormama;

1.6 isikliku kasutusõiguse ala valdus loetakse Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üle antuks isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega;

1.7 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

1.8 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

2. Nõustuda Suur-Sõjamäe tn 44c kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

3. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet punktis 1 nimetatud isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduse tegemine;

4.2 tasuda isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud - notari tasu ja riigilõiv;

4.3 teha korraldus teatavaks Sihtasutusele Eesti Draamateater ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa