Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mäeküla tn 22 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
Tallinna Linnavalitsus 19.12.2019 korraldus number 1696
Redaktsiooni kehtivus:19.12.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. detsember

2019 nr

1696-k

Mäeküla tn 22 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Asjaõigusseaduse § 641, § 179 lg 1, § 225, § 228, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, riigivaraseaduse § 15 lg 1 p 2, § 18 lg 2 p 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ §-ga 5 ja § 6 lg-ga 1 ning Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1

1. Taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist Mäeküla tn 22 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 11279050, katastritunnus 78401:101:3518, pindala 201 036 m2, sihtotstarve sihtotstarbeta maa 100%), edaspidi kinnisasi, sademeveetorustiku, eelvoolukraavi ja voolurahustusbasseini, kõik koos edaspidi tehnorajatis, ehitamiseks, omamiseks, kasutamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks avalikes huvides järgmiste tingimustega:

1.1 isikliku kasutusõiguse ala on kinnisasja 5649 m² suurune osa, mis on korralduse lisas 1 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.2 õigustatud isikul on õigus:

1.2.1 ehitada isikliku kasutusõiguse alale tehnorajatis vastavalt Tähetorni tn 98 DP I ehitusetapi teed ja tehnovõrgud projektile (eelvoolukraavi plaan), töö nr 16240-0056 ja isikliku kasutusõigusega koormamise plaanile;

1.2.2 omada, kasutada, hooldada ja remontida isikliku kasutusõiguse alale ehitatavat tehnorajatist avalikes huvides;

1.3 õigustatud isik kohustub:

1.3.1 kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

1.3.2 täitma isikliku kasutusõiguse alal kõiki heakorra- ja keskkonnanõudeid;

1.3.3 vastutama isikliku kasutusõiguse alal kinnisasja majandusliku säilimise eest;

1.3.4 kasutama isikliku kasutusõiguse ala ainult isikliku kasutusõiguse tingimustes ettenähtud eesmärgil;

1.3.5 pärast isikliku kasutusõiguse alal teostatud tehnorajatise ehitus-, hooldus-, remont- või likvideerimistööde lõpetamist taastama omal kulul kinnisasja endise seisundi;

1.3.6 tasuma maamaksu proportsionaalselt isikliku kasutusõiguse ala pindalaga;

1.3.7 järgima isikliku kasutusõiguse alal seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevaid kitsendusi;

1.4 kinnisasja omanik kohustub:

1.4.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab isikliku kasutusõiguse ala sihipärast kasutamist;

1.4.2 järgima isikliku kasutusõiguse alal seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevaid kitsendusi;

1.4.3 kinnisasja koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, punktis 1 nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.5 kinnisasja omanikul on õigus nõuda isikliku kasutusõiguse lõpetamist erakorraliselt olukorras, kus kinnisasi on vajalik riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil juhul, kui see on tehniliselt võimalik ja kinnisasja omanik hüvitab tehnorajatise ümberpaigutamisega seotud kulud;

1.6 õigustatud isik annab oma tagasivõetamatu nõusoleku kinnisasja jagamiseks selliselt, et isiklik kasutusõigus jääb koormama vaid seda kinnisasja, millel paikneb isikliku kasutusõiguse ala;

1.7 isikliku kasutusõiguse ala valdus loetakse Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üle antuks isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega;

1.8 muude riigivara valitseja määratud riigivaraseadusest tulenevate tingimustega;

1.9 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

1.10 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub õigustatud isik.

2. Nõustuda kinnisasja koormamisega piiratud asjaõigustega juhul, kui need ei takista isikliku kasutusõiguse teostamist.

3. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse ala valduse saamisest arvates.

4. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil tasuda punktis 1.3.6 nimetatud maamaks.

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduse tegemine;

5.2 tasuda isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud - notaritasu ja riigilõiv;

5.3 teha korraldus teatavaks Maa-ametile ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa