Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pirita Linnaosa Valitsuse ajalehe Pirita reklaami hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 18.12.2019 korraldus number 1681
Redaktsiooni kehtivus:18.12.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. detsember

2019 nr

1681-k

Pirita Linnaosa Valitsuse ajalehe Pirita reklaami hindade kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruse nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 lg 1 p-ga 1

1. Kehtestada Pirita Linnaosa Valitsuse ajalehes Pirita reklaami avaldamise hinnad alates 1. jaanuarist 2020 vastavalt lisale.

2. Pirita linnaosa vanemal on õigus otsustada tasuta või soodustingimustel reklaamipinna andmine ajalehes Pirita.

3. Ajalehes Pirita ei avaldata reklaami ja kuulutusi kaupade ja teenuste kohta, mille reklaam on seadusega keelatud, sh alkoholi- ja finantsteenuste reklaami, samuti reklaami, mis on vastuolus heade kommete ja tavadega.

4. Ajalehe Pirita väljaandjal on õigus otsustada ajalehes avaldatava reklaami ja kuulutuste mahu üle ning jätta tellimuste rohkuse korral kuulutus või reklaam avaldamata.

5. Pirita Linnaosa Valitsusel avaldada kehtestatud reklaamihinnad Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK ja Pirita linnaosa veebilehel.

6. Tunnistada 1. jaanuarist 2020 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 12. veebruari 2014 korraldus nr 210-k „Pirita Linnaosa Valitsuse ajalehe Pirita Leht reklaami hinnakirja kehtestamine “.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär


Lisa