Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
Tallinna Linnavalitsus 18.12.2019 korraldus number 1652
Redaktsiooni kehtivus:18.12.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. detsember

2019 nr

1652-k

Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg-te 3 ja 4, § 3 lg 3, § 4 lg 1 p 8 ja § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 641, § 179 lg 1, §-de 225 ja 228, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2, § 4 lg 5 ja § 6 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 8. augusti 2018 korraldusest nr 1112-k „Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas

1. Taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnistu detailplaneeringust, edaspidi detailplaneering, tulenevalt isikliku kasutusõiguse seadmist Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 26427001, katastritunnus 78404:401:0289, pindala 1329 m², sihtotstarve ärimaa 100%), edaspidi kinnisasi, ehitatava kõnnitee, kolme parkimiskoha ning jalgrattaparkla, kõik koos edaspidi rajatised, avaliku kasutamise tagamiseks järgmiste tingimustega:

1.1 isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult;

1.2 õigustatud isik isikliku kasutusõiguse eest kinnisasja omanikule tasu ei maksa;

1.3 isikliku kasutusõiguse alaks on kinnisasja 208 m² suurune osa, mis on tähistatud korralduse lisaks oleval skeemil viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala;

1.4 tulenevalt detailplaneeringu menetluses sõlmitud halduslepingust ehitab isikliku kasutusõiguse alale rajatised detailplaneeringust huvitatud isik;

1.5 õigustatud isikul on õigus kasutada ööpäev läbi kõnniteed avalikult kasutatava teena ning parkimiskohti ja jalgrattaparklat avalikult kasutatavate parkimiskohtatena ja jalgrattaparklana, st et teel võivad liigelda ning parkimiskohtadel ja jalgrattaparklas võivad parkida kõik isikud piiramatu arv kordi vastavalt liikluskorraldusele;

1.6 õigustatud isik kohustub:

1.6.1 remontima rajatisi, nõudmata kinnisasja omanikult remondikulude hüvitamist;

1.6.2 kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

1.7 kinnisasja omanik kohustub:

1.7.1 esitama Tallinna linnale (Nõmme Linnaosa Valitsusele) rajatiste kohta vastavalt kas väljatrüki ehitisregistrist kandega „kasutusel“ või kasutusloa koos digitaalse teostusjoonisega;

1.7.2 andma isikliku kasutusõiguse ala valduse Tallinna linnale (Nõmme Linnaosa Valitsusele) üleandmise-vastuvõtmise aktiga üle ühe kuu jooksul arvates rajatiste kohta ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa väljastamisest;

1.7.3 tähistama avalikult kasutatava kõnnitee ja parkimiskohtade ala liiklejatele arusaadavalt vastavalt liikluskorraldusele teemärgistusega;

1.7.4 hoidma rajatisi korras, nõudmata õigustatud isikult korrashoiukulude hüvitamist;

1.7.5 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab rajatiste sihipärast kasutamist;

1.7.6 kinnisasja koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, käesolevas punktis 1 nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.7.7 kinnisasja võõrandamisel andma isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikust kokkuleppest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnisasja omandaja(te)le;

1.8 kui kinnisasja omanik ei ole isikliku kasutusõiguse ala valdust Tallinna linnale (Nõmme Linnaosa Valitsusele) üleandmise-vastuvõtmise aktiga üle andnud ühe kuu jooksul arvates rajatiste kohta ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa väljastamisest, kohustub kinnisasja omanik maksma Tallinna linnale leppetrahvi 64 eurot iga tähtaega ületava päeva eest;

1.9 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

1.10 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

2. Nõustuda punktis 1 nimetatud kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

3. Määrata Nõmme Linnaosa Valitsus punktis 1 nimetatud isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Nõmme Linnaosa Valitsusel:

4.1 võtta isikliku kasutusõiguse ala valdus üle vastavalt punktile 1.7.2;

4.2 edastada isikliku kasutusõiguse ala valduse üleandmise-vastuvõtmise akti koopia Tallinna Linnavaraametile.

5. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil remontida isikliku kasutusõiguse alal rajatisi.

6. Tallinna Linnavaraametil:

6.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduse tegemine;

6.2 tasuda punktis 1.10 nimetatud kulud;

6.3 teha korraldus teatavaks Nõmmekeskuse Kodu OÜle, Nõmme Linnaosa Valitsusele ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa