Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Endla tn 8 ja Endla tn 8a kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
Tallinna Linnavalitsus 18.12.2019 korraldus number 1651
Redaktsiooni kehtivus:18.12.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. detsember

2019 nr

1651-k

Endla tn 8 ja Endla tn 8a kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg-te 3 ja 4, § 3 lg-te 3 ja 4, § 4 lg 1 p 8 ja § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 641, § 179 lg 1, § 225, § 228, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ §-ga 2, § 4 lg-ga 5 ja § 6 lg-ga 1, Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 2019 korraldusest nr 921-k „Endla tn 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas

1. Taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks Endla tn 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringust, edaspidi detailplaneering, tulenevalt isikliku kasutusõiguse seadmist ehitatava kõnnitee, edaspidi tee, avaliku kasutamise tagamiseks Endla tn 8 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 217301, katastritunnus 78401:108:0390, pindala 3533 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) ja Endla tn 8a kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 263950, katastritunnus 78401:101:0495, pindala 621 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) järgmiste tingimustega:

1.1 isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult;

1.2 õigustatud isik isikliku kasutusõiguse eest kinnisasjade omanikule tasu ei maksa;

1.3 isikliku kasutusõiguse aladeks on kinnisasjade järgmised osad:

1.3.1 Endla tn 8 kinnisasja 265 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala II;

1.3.2 Endla tn 8a kinnisasja 37 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud ruudustusega - isikliku kasutusõiguse ala I;

1.4 tulenevalt detailplaneeringu menetluses sõlmitud halduslepingust ehitab isikliku kasutusõiguse aladele tee detailplaneeringust huvitatud isik;

1.5 õigustatud isikul on õigus:

1.5.1 kasutada ööpäev läbi isikliku kasutusõiguse aladele ehitatavat teed avalikult kasutatava kõnniteena, st et teel võivad liigelda kõik isikud piiramatu arv kordi vastavalt liikluskorraldusele;

1.6 õigustatud isik kohustub:

1.6.1 remontima isikliku kasutusõiguse aladel teed, nõudmata kinnisasjade omanikult remondikulude hüvitamist;

1.6.2 kasutama isikliku kasutusõiguse alasid heaperemehelikult ja vastavalt nende otstarbele;

1.7 kinnisasjade omanik kohustub:

1.7.1 esitama Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) tee kohta vastavalt kas väljatrüki ehitisregistrist kandega „kasutusel“ või kasutusloa koos digitaalse teostusjoonisega;

1.7.2 andma isikliku kasutusõiguse alade valduse Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) üleandmise-vastuvõtmise aktiga üle ühe kuu jooksul arvates tee kohta ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa väljastamisest;

1.7.3 tagama isikliku kasutusõiguse aladel tee heakorra, nõudmata õigustatud isikult korrashoiukulude hüvitamist;

1.7.4 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab tee sihipärast kasutamist;

1.7.5 kinnisasja(de) koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasjad koormatakse, käesolevas punktis 1 nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.7.6 kinnisasja(de) võõrandamisel andma isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikust kokkuleppest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnisasja(de) omandaja(te)le;

1.8 Endla tn 8 ja Endla tn 8a kinnisasjade ühendamisel jääb isiklik kasutusõigus koormama moodustatavat kinnisasja, mis on detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 1;

1.9 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

1.10 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

2. Nõustuda Endla tn 8 ja Endla tn 8a kinnisasjade koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

3. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet punktis 1 nimetatud isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil:

4.1 võtta isikliku kasutusõiguse alade valdus üle vastavalt punktile 1.7.2;

4.2 edastada isikliku kasutusõiguse alade valduse üleandmise-vastuvõtmise akti(de) koopia Tallinna Linnavaraametile.

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduste tegemine;

5.2 tasuda punktis 1.10 nimetatud kulud;

5.3 teha korraldus teatavaks Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa