Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Staadioni tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavolikogu 12.12.2019 otsus number 167
Redaktsiooni kehtivus:12.12.2019 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

12. detsember 2019 nr 167

Staadioni tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 10 lg 61 p 2 ja § 24 lg-te 3 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kesklinnas Filtri tee, Võistluse ja Staadioni tänava ning Siselinna kalmistu vahelisel alal Juhkentali asumis. Planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu (edaspidi ka üldplaneering) kohane maakasutuse juhtotstarve on ühiskondlike ja puhkeehitiste ala, mis on mõeldud põhiliselt haridus-, teadus-, tervishoiu-, kultuuri- või spordi jm asutustele, samuti samalaadsete teenustega või vaba aja veetmisega seonduvatele ettevõtetele;

- Staadioni tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringus (edaspidi ka detailplaneering) muudetakse Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve kruntide positsioon (edaspidi pos) 2 ja pos 3 osas ühiskondlike ja puhkeehitiste alast kesklinna segahoonestusalaks ning loobutakse magistraaltänava rajamisest läbi Staadioni tn 3 kinnistu. Varem on Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsuse nr 145 „Võistluse tn 4a // Filtri tee 8a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ kohaselt juba loobutud nimetatud magistraaltänava osa rajamisest Võistluse tn 4a // Filtri tee 8a kinnistu detailplaneeringus planeeritud maa-ala ulatuses. Üldplaneeringus kavandatud Lõunaväila kompleksi kuuluva tänava ehitamist ei ole ette nähtud Ülemiste liiklussõlme ehitamiseks koostatud ehitusprojektides. Üldplaneeringu muutmine loob võimaluse kruntidele pos 2 ja pos 3 kavandada lisaks kultuuri- ja spordiasutustele ka sporti toetavaid ja teenust pakkuvaid ettevõtteid ja asutusi, nt majutusasutused, kohvikud, sporditarbeid müüvad poed jms. Muuhulgas loob maakasutuse juhtotstarbe muutmine võimaluse staadioni ja sporti toetavate tegevuste ning asutuste kavandamiseks ja ala väljaarendamiseks, arvestades ala jätkusuutlikku arengut. Planeeritud alale, kruntidele pos 2 ja pos 3, määratav juhtotstarve võimaldab krunte edaspidi kasutada piirkonda sobival viisil ja on kooskõlas linna arengueesmärkidega;

- detailplaneering on koostatud eesmärgil rekonstrueerida Kalevi staadion rahvusvaheliste võistluste ja tantsupidude korraldamiseks, kavandada praegusele staadioni alale polüfunktsionaalsed hooned, kus asuvad nii treening- kui ka klubiruumid ning spordikompleksi teenindavad äriruumid, parandada staadionile juurdepääsu- ning parkimisvõimalusi ning kavandada alale mugavad liikumisteed ja kvaliteetne avalik ruum;

- Kalevi staadioni parima terviklahenduse saamiseks korraldati arhitektuurivõistlus, mille võidutööks osutus töö märgusõnaga „Katel“ lahendus. Detailplaneering on koostatud arhitektuurivõistluse võidutöö alusel koostatud eskiisprojekti lahendusest lähtuvalt;

- detailplaneeringu koostamisel on arvestatud muinsuskaitse eritingimusi;

- kergliiklejatele on tagatud liikumise mugavus ja ette nähtud kogunemis- ja hajumisalad;

- parandatud on liikluskorraldust ning parkimisvõimalusi krundil. Samuti on kavandatud täiendav juurdepääs Filtri teelt, mis praeguseks on valmis ehitatud;

- ette on nähtud laiendada Võistluse tänava sõiduteed ja rajada Võistluse tänava äärde kõnnitee;

- planeeringu elluviimine tõstab lähipiirkonna linnakeskkonna kvaliteeti ja atraktiivsust avalikke huve arvestavalt;

- detailplaneeringus avalikuks kasutamiseks ettenähtud alade avaliku kasutamise tagamiseks on vastavad lepingud sõlmitud;

- Rahandusministeerium on tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 111 lõikest 3 ja kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 23 lõikest 6 andnud oma heakskiidu Staadioni tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringule.

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 8,03 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Staadioni tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering, OÜ Urban Management töö nr 09/13. Detailplaneering on koostatud eesmärgil moodustada üks ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunt, kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti ja kaks 0-100% äri- ja/või 0-100% ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunti ning määrata ehitusõigus Kalevi staadioni rekonstrueerimiseks rahvusvaheliste võistluste ja tantsupidude korraldamiseks, staadioni tribüünide alla spordirajatise teenindamiseks vajalike ruumide ehitamiseks ja nendega seotud kuni 6 maapealse ja kuni 3 maa-aluse korrusega äri ja/või ühiskondlike hoonete ehitamiseks, tribüünide osaks oleva kuni 6 korruselise väravahoone, ühe eraldiseisva kuni 3 maapealse korrusega hoone ehitamiseks ja olemasoleva staadionit teenindava hoone rekonstrueerimiseks või asendamiseks kuni 3 maapealse korrusega hoonega ning kruntide kasutamise tingimused. Krundile pos 1 planeeritud ehitised ja nende teenindamiseks vajalikud rajatised võib valmis ehitada ja kasutusele võtta detailplaneeringukohaseid krunte moodustamata, st Staadioni tn 3 kinnistut jagamata.

2. Detailplaneeringuga muudetakse planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve kruntide pos 2 ja pos 3 osas ühiskondlike ja puhkeehitiste alast kesklinna segahoonestusalaks ja loobutakse magistraaltänava rajamisest läbi Staadioni tn 3 kinnistu.

3. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st kõnni-, sõidu- ja kergliiklustee ning panduse) valmisehitamine tagatakse vastavalt Tallinna linna ja detailplaneeringust huvitatud isiku vahel 5. juulil 2018 sõlmitud lepingule nr TKA121 ja selle lisadele, sh lisaks olevale skeemile.

4. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud punktis 3 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist. Ühtlasi tuleb järgida detailplaneeringu kehtestamisel seatud lisatingimust ehituslubade menetlemisel.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teateid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2019
otsuse nr 167
LISA

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Staadioni tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Kesklinnas asuva 8,03 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Staadioni tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering, OÜ Urban Management töö nr 09/13. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada üks ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunt, kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti ja kaks 0-100% äri- ja/või 0-100% ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunti ning määrata ehitusõigus Kalevi staadioni rekonstrueerimiseks rahvusvaheliste võistluste ja tantsupidude korraldamiseks, staadioni tribüünide alla spordirajatise teenindamiseks vajalike ruumide ehitamiseks ja nendega seotud kuni 6 maapealse ja kuni 3 maa-aluse korrusega äri ja/või ühiskondlike hoonete ehitamiseks, tribüünide osaks oleva kuni 6 korruselise väravahoone, ühe eraldiseisva kuni 3 maapealse korrusega hoone ehitamiseks ja olemasoleva staadionit teenindava hoone rekonstrueerimiseks või asendamiseks kuni 3 maapealse korrusega hoonega ning kruntide kasutamise tingimused.

Detailplaneeringuga muudetakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve kruntide positsioonide 2 ja 3 osas ühiskondlike ja puhkeehitiste alast kesklinna segahoonestusalaks ja loobutakse magistraaltänava rajamisest läbi Staadioni tn 3 kinnistu. Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsuse nr 145 „Võistluse tn 4a // Filtri tee 8a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ kohaselt on juba loobutud nimetatud magistraaltänava osa rajamisest Võistluse tn 4a // Filtri tee 8a kinnistu detailplaneeringus planeeritud maa-ala ulatuses. Üldplaneeringus kavandatud Lõunaväila kompleksi kuuluva tänava ehitamist ei ole ette nähtud Ülemiste liiklussõlme ehitamiseks koostatud ehitusprojektides.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud ala, suurusega 8,03 ha, asub Kesklinnas Filtri tee, Võistluse ja Staadioni tänava ning Siselinna kalmistu vahelisel alal Juhkentali asumis. Piirkond on polüfunktsionaalne - siin paikneb nii ärihooneid kui ka korterelamuid, spordirajatisi, õppeasutus ja Siselinna kalmistu.

Planeeritud alal asuvad:

- ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Staadioni tn 3 kinnistu, mis kuulub Tallinna linnale. Kinnistule on seatud hoonestusõigus Mittetulundusühingu EESTI SPORDISELTS KALEV kasuks. Kinnistul asub staadion ja staadioni teenindamiseks vajalike (spordi)hoonete kompleks. Juurdepääs on Staadioni ja Võistluse tänavatelt;

- elamumaa sihtotstarbega Toonela tee 4 kinnistu, mis on Tallinna linna omandis. Kinnistul asunud garaa˛iboksid on praeguseks lammutatud;

- elamumaa sihtotstarbega Toonela tee 4a kinnistu, mis on Tallinna linna omandis. Kinnistul asunud garaa˛iboksid on praeguseks lammutatud;

- elamumaa sihtotstarbega Toonela tee 4b kinnisasi, mis on jagatud korteriomanditeks, mille omanik on Tallinna linn. Kinnistul asunud garaa˛iboksid on praeguseks lammutatud;

- elamumaa sihtotstarbega Toonela tee 4c kinnisasi, mis on jagatud korteriomanditeks, mille omanik on Tallinna linn. Kinnistul asunud garaa˛iboksid on praeguseks lammutatud;

- transpordimaa sihtotstarbega Toonela tee 2b kinnistu ja Filtri tee T1 // Toonela tee kinnistu osa. Kinnistud on Tallinna linna omandis ja nendel asuvad teerajatised;

- üldkasutatava maa sihtotstarbega Filtri tee 8c kinnistu osa. Kinnistu on Tallinna linna omandis ja sellel asuvad jalgteed ja haljasala ning jäätmemaja, mida kasutab Korteriühistu Filtri tee 8. Korteriühistu kasuks on seatud isiklik kasutusõigus.

Planeeritud ala jääb Tallinna linnapea 3. jaanuari 2017 käskkirjaga nr LSB-28/2 kinnitatud „Tallinna riskianalüüsi 2016“ kohasele AKTSIASELTSI TALLINNA VESI Järvevana tee 3 kinnistul asuva veepuhastusjaama kloorilao ohualale ja kultuuri- ja haridusministri 19. juuli 1995 määrusega nr 19/2 „Kultuurimälestiseks tunnistamine“ ajaloomälestiseks tunnistatud Tallinna Siselinna kalmistu kaitsevööndisse, mille ulatus on 50 meetrit mälestise välispiirist. Alale ulatub ka kultuuriministri 30. augusti 1996 määrusega nr 10 „Kultuurimälestiseks tunnistamine“ arheoloogiamälestiseks tunnistatud I at eKr pärit asulakoha kaitsevöönd (reg-nr 2592). Osa planeeritud alast jääb riigikaitseliste ehitiste piiranguvööndisse.

2. Tallinna üldplaneering ja Tallinna üldplaneeringu muutmise põhjendused

Planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on ühiskondlike ja puhkeehitiste ala, mis on mõeldud põhiliselt haridus-, teadus-, tervishoiu-, kultuuri- või spordi jm asutustele, samuti samalaadsete teenustega või vaba aja veetmisega seonduvatele ettevõtetele.

Üldplaneeringu kohaselt on ette nähtud rajada magistraaltänav Püssirohu tänava pikendus Toonela teele üle Staadioni tn 3 kinnistu.

Detailplaneeringus on tehtud ettepanek muuta Tallinna üldplaneeringut ja loobuda magistraaltänava rajamisest läbi Staadioni tn 3 kinnistu. Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsuse nr 145 „Võistluse tn 4a // Filtri tee 8a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ kohaselt on juba loobutud nimetatud magistraaltänava osa rajamisest Võistluse tn 4a // Filtri tee 8a kinnistu detailplaneeringus planeeritud maa-ala ulatuses. Üldplaneeringus kavandatud Lõunaväila kompleksi kuuluva tänava ehitamist ei ole ette nähtud Ülemiste liiklussõlme ehitamiseks koostatud ehitusprojektides.

Detailplaneeringus on tehtud ettepanek muuta Tallinna üldplaneeringu kohane juhtotstarve kruntide positsioon (edaspidi pos) 2 ja pos 3 osas ühiskondlike ja puhkeehitiste alast kesklinna segahoonestusalaks. Üldplaneeringu muutmine loob võimaluse pos 2 ja pos 3 kruntidele kavandada lisaks kultuuri- ja spordiasutustele ka sporti toetavaid ja teenust pakkuvaid ettevõtteid ja asutusi, nt majutusasutused, kohvikud, sporditarbeid müüvaid poode jms. Maakasutuse juhtotstarbe muutmine loob võimaluse staadioni ja sporti toetavate tegevuste ning asutuste kavandamiseks ja ala väljaarendamiseks arvestades ala jätkusuutlikku arengut.

Planeeritud alale, kruntidele pos 2 ja pos 3, määratav juhtotstarve võimaldab krunte edaspidi kasutada piirkonda sobival viisil ja on kooskõlas linna arengueesmärkidega.

3. Kehtiv detailplaneering

Planeeritud maa-ala kohta ei ole varem kehtestatud detailplaneeringut.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneering on koostatud eesmärgil rekonstrueerida Kalevi staadion rahvusvaheliste võistluste ja tantsupidude korraldamiseks, kavandada praegusele staadioni alale polüfunktsionaalsed hooned, kus asuvad nii treening- ja klubiruumid kui spordikompleksi teenindavad äriruumid, parandada staadionile juurdepääsu- ning parkimisvõimalusi ning kavandada alale mugavad liikumisteed ja kvaliteetne avalik ruum.

Kalevi staadioni parima terviklahenduse saamiseks korraldati arhitektuurivõistlus, mille võidutööks osutus töö märgusõnaga „Katel“ lahendus. Detailplaneering on koostatud arhitektuurivõistluse võidutöö alusel koostatud eskiisprojekti lahendusest lähtuvalt.

Krundi pos 1 planeeritud sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa ja ehitusõigus määratakse tribüünide osaks oleva kuni 6-korruselise väravahoone, kuni 3-korruselise staadioni teenindushoone, kuni 3-korruselise ühiskondliku hoone ja tribüünide alla jäävale kolmele korrusele ruumide ehitamiseks. Hoonete kõrgus maapinnast võib olla kuni 21 meetrit, absoluutkõrgus (edaspidi abs kõrgus) kuni 40 meetrit ja hoonestustihedus 0,40. Planeeritud ehitusõigust on võimalik ellu viia (planeeritud ehitisi ja nende teenindamiseks vajalikke rajatisi valmis ehitada ja kasutusele võtta) detailplaneeringukohaseid krunte moodustamata, st Staadioni tn 3 kinnistut jagamata. Krundi lõunaosas paikneva olemasoleva staadioni teenindushoone võib osaliselt või täielikult lammutada ja asendada uue hoonega. Uus hoone on kavandatud kalmistu piirist vähemalt 3 m kaugusele. Krundi põhjaossa, osaliselt Võistluse tänava äärde, on kavandatud avalikult kasutatav kergliikluse ala (kõnnitee), mis ühendab Võistluse tänavat Staadioni tänavaga. Krundi lõunaossa on kavandatud avalikult kasutatav kergliiklusala, mis tagab jalakäijatele päevasel ajal liikumisvõimaluse Toonela teelt läbi krundi pos 1 Staadioni tänavale ja on ühtlasi terviseraja osa. Öisel ajal on lõunaossa kavandatud läbipääs suletud.

Krundi pos 2 planeeritud sihtotstarve on 0-100% ärimaa ja/või 0-100% ühiskondlike ehitiste maa. Krundi sihtotstarve võib olla 100% ärimaa või 100% ühiskondlike ehitiste maa või krundil võivad olla mõlemad sihtotstarbed osakaaluga 5-100%. Ehitusõigus on määratud ühe kuni 6 maapealse ja 3 maa-aluse korrusega ühiskondliku- ja/või ärihoone ehitamiseks. Hoone kõrgus maapinnast võib olla kuni 28 meetrit, abs kõrgus kuni 50 m ja hoonestustihedus 1,91.

Krundi pos 3 planeeritud sihtotstarve on 0-100% ärimaa ja/või 0-100% ühiskondlike ehitiste maa. Krundi sihtotstarve võib olla 100% ärimaa või 100% ühiskondlike ehitiste maa või krundil võivad olla mõlemad sihtotstarbed osakaaluga 5-100%. Ehitusõigus on määratud ühe kuni 5 maapealse ja 3 maa-aluse korrusega ühiskondliku- ja/või ärihoone ehitamiseks. Hoone kõrgus maapinnast võib olla kuni 28 meetrit, abs kõrgus kuni 50 meetrit ja hoonestustihedus 1,92. Krundile on kavandatud päevasel ajal avalikult kasutatav kõnnitee, millega on tagatud jalakäijatele liikumisvõimalus Toonela teelt läbi krundi pos 3 Võistluse tänavale.

Kruntide pos 2 ja 3 piire võib täpsustada ehitusprojekti koostamisel, kuna maapealse ja maa-aluse hoonestuse konstruktiivne osa on keerukas ning edaspidisel projekteerimisel võib vajalikuks osutuda täpsustada krundiga pos 1 külgnevat piiri (täiendavad toestused, vundamendid, korruste vahelised pääsud jne).

Kruntide pos 4 ja pos 5 planeeritud sihtotstarve on transpordimaa. Hooneid kruntidele kavandatud ei ole. Krundile pos 5 on planeeritud Võistluse tänava laiendus.

Filtri tee 8c kinnistu sihtotstarve on üldkasutatav maa. Krundil asuv jäätmemaja on ette nähtud alles jätta.

Filtri tee T1 // Toonela tee kinnistu sihtotstarve on transpordimaa. Detailplaneeringu kohaselt on ette nähtud liita Filtri tee T1 // Toonela tee kinnistule Toonela tee 4, Toonela tee 4a, Toonela tee 4b ja Toonela tee 4c kinnistud. Hooneid ei ole krundile kavandatud. Moodustatavale krundile jäävad garaa˛id on praeguseks lammutatud. Krundile kujundatakse staadioni peasissepääs ja hajumisväljak ning pääs Siselinna kalmistule. Krundile on planeeritud peatumiskohad staadionil toimuvaid üritusi ja kalmistut teenindavate busside tarbeks ning samuti avalikult kasutatavad parkimiskohad sõiduautodele (12 parkimiskohta). Praeguseks on tänavarajatised ja parkimiskohad valmis ehitatud. Kinnistule on planeeritud osa pandusest pääsuks pos 3 krundile kavandatud maa-alusele korrusele.

Detailplaneeringus kavandatu on planeeritud ehitada järgnevate etappidena:

- esimeses etapis jääb Staadioni tn 3 krunt olemasolevate piiride ja maakasutuse sihtotstarbega. Eesmärk on rekonstrueerida staadion ja tribüünid ning ehitada hooned C (staadioni teenindushoone) ja D (uus staadioni väravahoone).

- teises etapis moodustatakse krundid pos 1, pos 2 ja pos 3 ning ehitatakse ülejäänud hooned. Kruntide pos 2 ja pos 3 ette nähtud sihtotstarve on äri ja ühiskondlike hoonete maa. Sihtotstarvete osakaalu võib lahendusest lähtuvalt muuta 0-100% vahemikus mõlema sihtotstarbe liigi osas.

Juurdepääs kruntidele pos 1 ja pos 3 on kavandatud Filtri teelt Toonela tee kaudu. Lisaks säilivad juurdepääsud Staadioni ja Võistluse tänavatelt. Juurdepääs krundile pos 2 on Staadioni tänavalt. Juurdepääsu ehituslik lahendus antakse ehitusprojektis. Seoses staadionikompleksile uue sissepääsu kavandamisega Filtri teelt on detailplaneeringu lahenduse kohaselt ette nähtud lammutada Toonela tee 4, Toonela tee 4a, Toonela tee 4b ja Toonela tee 4c asuvad garaa˛id ja nimetatud kinnistud liita Filtri tee T1 // Toonela tee kinnistuga.

Toonela tee 4, Toonela tee 4a, Toonela tee 4b ja Toonela tee 4c asuvad garaa˛id on käesolevaks ajaks likvideeritud. Samuti on rekonstrueeritud Toonela tee ja ehitatud valmis uus jalakäijate juurdepääs Staadioni tn 3 kinnistule.

Parkimiskohtade arv on määratud, lähtudes Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ toodud põhimõtetest. Planeeritud ala jääb vahevööndisse. Planeeritud alale on kavandatud kokku 367 parkimiskohta, millest 344 parkimiskohta on kavandatud kruntide pos 2 ja pos 3 asuvate hoonete maa-alustesse parklatesse ja 11 parkimiskohta krundile pos 1. Lisaks on Filtri tee T1 // Toonela tee krundile kavandatud teeprojekti alusel 12 parkimiskohta, mis on ette nähtud avalikuks kasutamiseks. Kruntide pos 2 ja pos 3 rajatavad parkimiskohad on ette nähtud ristkasutusse ja võimaldavad krundi pos 1 teenindamist. Kavandatud on äri- ja ühiskondlike hoonete tarbeks (pos 2 ja pos 3) vajalik arv parkimiskohti. Pos 1 hoonete teenindamiseks ja tribüünehitisele ei ole parkimiskohti 100% ulatuses tagatud. Tegu on kesklinnas asuva olemasoleva staadioniga, mis on planeeritud rekonstrueerida. Tribüünide 100% täituvusega üritusi korraldatakse mõnel korral aastas. Staadioni paiknemise tõttu kesklinnas ei ole võimalik rajada suuri parkimisalasid ning suurürituste korraldamisel tuleb inimeste juurdepääs tagada erilahendusega, muutes liikluskorraldust jms. Olemas on hea ühissõidukiühendus ning hea jalgsiühendus Tallinna bussijaama ja kesklinnaga. Vastavalt Osaühingu Stratum koostatud liiklusuuringule ja mudelile on väiksemate suurürituste (orienteeruvalt 3500 pealtvaatajat) korral parkimiskohti piisavalt ilma igapäevast liiklusskeemi muutmata. Seejuures suuremate ürituste korral peab vastavalt publikuarvu prognoosile rakendama spetsiaalseid liiklusskeeme. Nimetatud arengukava punkti 4.1.10 kohaselt ei rakendata parkimisnormatiivi muu hulgas riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndis. Planeeritud ala jääb osaliselt Siselinna kalmistu kaitsevööndisse ja arheoloogiamälestise kaitsevööndisse.

Haljastuse hinnangu on planeeritud ala kohta koostanud dendroloog O. Abner. Kõrghaljastust hinnati vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määrusele nr 34Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“. Planeeritud alal on II, III, IV ja V väärtusklassi kuuluv kõrghaljastus. Kavandatu ellu viimiseks tuleb likvideerida 57 puud, sh 5 II, 39 III ja 13 IV väärtusklassi kuuluvat puud. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“. Kompenseerimiseks vajalik haljastuse ühikute lõplik arv selgub raieloa menetlemisel pärast ehitusloa väljaandmist.

Osaühing Stratum on koostanud „Staadioni tn 3 detailplaneeringu liiklusuuringu“. Uuringust selgus, et olulisi liiklusmõjusid planeeritud objektide valmis ehitamine kaasa ei too. Juurdepääsutänavate (Staadioni ja Võistluse tänavate ja Toonela tee) liiklussagedus kasvab, kuid läbilaskevõime probleeme sellest ei teki. Ristmikute liikluskoormus mõnevõrra suureneb, kuid juurdepääsude arv on piisav, et lisanduv liiklus hajuks juurdepääsuteede ristmike vahel ja liikluse sujuvuse seisukohalt mittesoovitavat kontsentratsiooni ühele ristmikule ei teki.

Adepte Ekspert OÜ (praegu LEMMA OÜ) on koostanud keskkonnaseisundi hinnangu. Hinnangu käigus tehti ka reostusuuring. Ala visuaalsel ülevaatusel probleemseid kohti ei tuvastatud. Samas ei ole välistatud, et edaspidiste ehitustööde käigus tuvastatakse reostus Toonela tee garaa˛ide juures. Kaevetöid peab tegema pädeva keskkonnaeksperdi juuresolekul. Vastav nõue on detailplaneeringus määratud.

Osaühing Tulelaev on teinud uuringu „Staadioni 3 DP, Tallinnas radoonitaseme määramine ning radooniohtlikkuse hinnang pinnasest“. Planeeritud ala paikneb kogu ulatuses kõrge radooniriski piirkonnas. Ehitusprojekti koostamiseks on uuringu alusel määratud nõuded, mida tuleb radooniohu vältimiseks rakendada.

S.P. Geouuringud OÜ on koostanud rekonstrueeritava keskstaadioni ehitusgeoloogilise uuringu. Uuringus toodud järelduste kohaselt saab hoonete ehitussüvendite rajamisel välja kaevatud täitepinnast kasutada mullete kujundamisel. Ehitussüvendi kaevamisel pinnasevee tasemest sügavamale tuleb organiseerida veetõrje. Süvendi vertikaalsed seinad tuleb toestada sulundseinaga või kohtvaiadest seinaga ja ankurdada. Ehituse ajaks ja ekspluatatsiooni ajaks tuleb rajada pinnasevee ja sademevee kogumis- ja ärajuhtimissüsteem.

Vastavad nõuded on detailplaneeringus määratud.

Muinsuskaitse eritingimused on koostanud Purest OÜ. Muinsuskaitse eritingimusi on arvestatud detailplaneeringu koostamisel, lisaks on detailplaneeringus määratud eritingimustest tulenevad nõuded ehitusprojektide koostamiseks.

Insolatsiooni analüüsi koostas OÜ FASSAADIPROJEKT. Insolatsiooni analüüsist on näha milline võib olla krundile pos 3 kavandatud hoone osade kõrgus, et Võistluse tn 6 kinnistule ehitatavates eluruumides jääks insolatsiooni kestus Eesti standardile vastavaks.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 25. septembril 2013 registreeritud algatamisettepanekuga Mittetulundusühingu EESTI SPORDISELTS KALEV esindaja J. Kurm.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet (edaspidi ka Amet), Mittetulundusühing EESTI SPORDISELTS KALEV ja OÜ Urban Management sõlmisid 29. aprillil 2015 planeeringu koostamise õiguse üleandmise lepingu nr 3-6/91.

12. veebruaril 2015 sõlmisid Tallinna linn ja MTÜ EESTI SPORDISELTS KALEV heade kavatsuste kokkuleppe, mille eesmärk on aidata kaasa Kalevi keskstaadioni rekonstrueerimisele rahvusvahelistele nõuetele vastavaks Eesti rahvusstaadioniks. Osapooled soovivad suurendada Eesti Vabariigi ja Tallinna linna tuntust, parandades Eesti rahvusstaadionil rahvusvaheliste võistluste ja tantsupidude korraldamise võimalusi ning pakkudes linlastele tipptasemel spordi- ja kultuurielamusi. Kokkuleppe kohaselt oli ette nähtud kaasata detailplaneeringu koostamisse erinevad huvirühmad, sh Eesti Olümpiakomitee, spordialaliidud, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts.

Detailplaneeringu koostamise algatamise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 27. mail 2015 ja ajalehes Pealinn 1. juunil 2015.

Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 16.-22. septembrini 2015 Tallinna Kesklinna Valitsuses. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 23. septembril 2015. Vastavasisuline teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 2. septembril 2015, ajalehes Pealinn 7. septembril 2015 ja Tallinna veebilehel.

Arutelul osalesid detailplaneeringu koostaja, Tallinna Kesklinna Valitsuse esindajad, Filtri tee 6, Püssirohu tn 7, A. Lauteri tn 8, Võistluse tn 9, Põlendiku tn 12, Veerenni tn 15 kinnistute omanikud, Mittetulundusühing EESTI SPORDISELTS KALEV, Võimlemisklubi Piruett, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus ja Juhkentali Selts.

Arutelul käsitleti valdavalt liiklust, insolatsiooni, juurdepääse, staadioni kõrval asunud garaa˛ide säilitamist, hoonete suurust ja kruntide täisehitust puudutavaid küsimusi.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Detailplaneeringu eskiislahenduse kohta esitasid kirjalikud ettepanekud ja vastuväited Stadium Real Estate OÜ ja KÜ Juhkentali tn 20 (praegu Tallinn, Juhkentali tn 20 korteriühistu) juhatuse liige M. Olt. Amet vastas ettepanekutele ja vastuväidetele 16. oktoobri 2015 kirjaga nr 3-2/264-15.

Stadium Real Estate OÜ soovis teada, kas Staadioni tn 3 kinnistule kavandatavate äriruumide osakaalu kohta on olemas äriplaan või tehtud uuringud.

Amet selgitas, et Tallinna Linnavalitsuse 20. mai 2015 korralduses nr 776-k, millega algatati Staadioni tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine, on detailplaneeringu koostamiseks määratud lisatingimus esitada planeeringu elluviimise kava osana äriplaan spordirajatiste majandamise põhimõtete kohta. Äriplaanist selgub äriruumide suurus, millest saadav tulu on piisav staadioni ülalpidamiseks ja milliseid teisi vahendeid staadioni rekonstrueerimiseks ja ülalpidamiseks saab veel kasutada.

Stadium Real Estate OÜ soovis teada, keda nähakse kavandatavate äriruumide kasutajatena.

Amet vastas, et eelkõige nähakse äriruumide kasutajatena majutusteenuse pakkujaid, sporditarvete müüjaid ja laenutajaid, tervisetoodete müüjaid, spordiklubisid, toitlustusettevõtteid jt, kellele äriruumid selles piirkonnas sobivad. Eeldatakse, et huvitatuid on piisavalt, sest läheduses paiknevad ka Kalevi spordihall, Tallinna kergejõustikuhall, Tallinna Kalevi Tenniseklubi tenniseväljakud ja Staadioni tn 3 staadioni juurde kavandatakse Ülemiste järve ümbrusesse tulevate terviseradade algus.

Stadium Real Estate OÜ soovis selgitust, kuidas kavandatakse sõidukite parkimine suurürituste ajal.

Amet juhtis tähelepanu, et detailplaneeringu koostamist alles alustatakse ja avalikul arutelul oli esialgne lahendusettepanek. Planeeringu koostaja tähelepanu on juhitud vajadusele parandada eelkõige jalakäijate juurdepääse staadionile samuti pöörata tähelepanu suurürituste aegsele liikluskorraldusele. Amet selgitas, et arvestades suurürituste toimumise sagedust ei ole kindlasti eesmärk tagada suurürituste ajal kõigile osalejatele ja pealtvaatajatele parkimiskohad staadioni vahetus läheduses. Linna keskus, kus on ühissõidukite liikluse sõlmpunkt ja liiklus on hästi korraldatud, jääb staadionist mõistliku jalgsikäigu kaugusele.

Stadium Real Estate OÜ tegi ettepaneku vähendada kavandatud hoonestust jättes ära äriruumid, kuna eeldab, et lähiaastatel hakkab nende ruumide pakkumine ületama nõudlust. Teiseks tegi ettepaneku vähendada staadioni lääneküljele kavandatavate hoonete kõrgust. Alternatiivina soovitas kaaluda kõrgemate hoonete planeerimist staadioni idaküljele. Samuti pidas vajalikuks, et lahendatakse parkimine suurürituste ajal ja laiendatakse planeeritavat ala selliselt, et see hõlmaks ümbritsevat tänavavõrku.

Amet vastas, et ettepanekud edastatakse planeeringu koostajale. Lisaks juhtis amet tähelepanu, et planeeritava ala laiendamine ei ole vajalik. Detailplaneeringu lisade hulgas tuleb esitada nii või teisiti lähiala linnaehituslik analüüs. Liiklusskeemide koostamiseks ei ole planeeringuala vaja laiendada ja tänavate rekonstrueerimiseks ei ole detailplaneeringu olemasolu nõutav.

KÜ Juhkentali tn 20 (praegu Tallinn, Juhkentali tn 20 korteriühistu) juhatuse liige M. Olt juhtis tähelepanu, et toimunud tantsupeo järel tekkisid maja seina praod ja likvideerida tuli kanalisatsioonitorustiku pragunemise tagajärjel tekkinud lekkeid. Vältimaks sarnase olukorra tekkimist, tegi ettepaneku piirata järgnevate tantsupidude etteastete kavandamisel esitajate arvu vähemalt varasemate aastate osalejate arvu tasemele. Samuti palus edastada vastav info järgnevate tantsupidude lavastajatele.

Tegemist ei olnud detailplaneeringu lahendust puudutava ettepanekuga.

Detailplaneeringu on koostanud OÜ Urban Management. Detailplaneering on koostatud, lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 20. mai 2015 korraldusest nr 776-k „Staadioni tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas“ ja detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusega nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

Detailplaneeringule on lisatud dendroloog O. Abner koostatud haljastuse hinnang, Adepte Ekspert OÜ (praegu LEMMA OÜ) koostatud keskkonnaseisundi hinnang, Osaühing Stratum koostatud liiklusuuring, S.P. Geouuringud OÜ koostatud rekonstrueeritava keskstaadioni ehitusgeoloogiline uuring, Osaühingu Tulelaev tehtud uuring „Staadioni 3 DP, Tallinnas radoonitaseme määramine ning radooniohtlikkuse hinnang pinnasest“, Purest OÜ koostatud Staadioni tn 3 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused ja OÜ FASSAADIPROJEKT tehtud insolatsioonianalüüs.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korralduses määratud kahte lisanõuet on detailplaneeringu koostamisel arvestatud osaliselt.

Tingimus jätta Härjapea jõeorg hoonestusest vabaks on täidetud osaliselt. Hoonestusala on määratud Härjapea jõesängi ala osale, kus praegu asub olemasolev hoone.

Tingimust, kavandada ehitiste kompleksi toimimiseks vajalik arv parkimiskohti, on arvestatud osaliselt. Kavandatud on äri- ja ühiskondlike hoonete tarbeks (pos 2 ja pos 3) vajalik arv parkimiskohti. Pos 1 hoonete teenindamiseks ja tribüünehitisele ei ole parkimine 100% tagatud. Tegu on kesklinnas asuva olemasoleva staadioni ja tribüünide rekonstrueerimisega. Tribüünide 100% täituvusega üritusi korraldatakse mõnel korral aastas. Paiknemine kesklinnas ei võimalda rajada suuri parkimisalasid ning suurürituste korraldamisel tuleb inimeste juurdepääs tagada erilahendusega, muutes liikluskorraldust jms. Olemas on hea ühistranspordi ühendus ning hea jalgsiühendus Tallinna bussijaama ja kesklinnaga. Lisaks ei rakendata „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ punkti 4.1.10 kohast parkimisnormatiivi muu hulgas riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndis. Planeeritud ala jääb osaliselt Siselinna kalmistu kaitsevööndisse.

Tingimus, planeerida Poolamäelt Siselinna kalmistu peaväravani haljaskoridor kergliiklusteega, on täidetud osaliselt (vt põhijoonis, pos 1) ala läbiva kergeliiklustee kõrvale ei ole võimalik haljaskoridori kavanda. Kergliiklustee kulgeb olemasoleval teel.

Teised lisanõuded on täidetud.

Pärast detailplaneeringu eskiislahenduse avalikku väljapanekut esitasid arvamused ja ettepanekud 12. juunil 2016 OTRADA OÜ, 30. septembril 2016 Juhkentali Selts ja 6. novembril 2017 Staadioni tn 1 // Võistluse tn 1 korteriomandi omanik. Amet vastas arvamustele ja ettepanekutele 12. juuli 2016 kirjaga nr 3-2/2113-1, 28. oktoobri 2016 kirjaga nr 3-2/2112-5 ja 1. detsembri 2017 kirjaga nr 3-2/2822-16.

Tallinna linna ehitusmääruse“ § 14 lõikes 2 loetletud isikutega on detailplaneeringu koostamisel tehtud koostööd ja § 15 lõikes 3 loetletud ametid on detailplaneeringule seisukohad esitanud.

Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinna Kesklinna halduskogu (praegu Tallinna Kesklinna linnaosakogu), Muinsuskaitseamet, Tallinna Kommunaalamet (praegu Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet), Tallinna Kultuuriamet (alates 1. jaanuarist 2016 kuulub muinsuskaitse- ja miljööalade osakond Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koosseisu), Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Mittetulundusühing EESTI SPORDISELTS KALEV, Põhja-Eesti Päästekeskus (praegu Põhja Päästekeskus) ja Kaitseministeerium kooskõlastasid detailplaneeringu lisatingimusteta.

Maa-amet ei pidanud vajalikuks anda detailplaneeringu kohta arvamust, sest planeeritud alale ei jää maareformi seaduse § 31 lg 2 nimetatud maad ega Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevaid maaüksusi, mille volitatud asutus on Maa-amet.

Tallinna Transpordiamet kooskõlastas detailplaneeringu, kuid märkis, et avaliku kõnnitee rajamisega planeeritud ala põhjaküljele tuleb ette näha piirdeaia ümberpaigutamine.

Piirdeaia asukohta on muudetud.

Tallinna Linnavaraamet kooskõlastas detailplaneeringu, kuid palus ametil näha detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses ette Tallinna Linnavaraametile ülesanne leppida Mittetulundusühinguga EESTI SPORDISELTS KALEV enne detailplaneeringu kehtestamist kokku hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmise tingimused.

Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2019 otsuse nr 135 „Staadioni tn 3 kinnisasjale seatud hoonestusõiguse tingimuste muutmine“ alusel sõlmiti 15. novembril 2019 hoonestusõiguse tingimuste muutmise võlaõiguslik leping.

Tallinna Linnavalitsuse 23. oktoobri 2019 korraldusega nr 1357-k „Staadioni tn 3 kinnisasja koormavale hoonestusõigusele isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine“ taotleti detailplaneeringuga kavandatud staadioni kinnistut läbivate kõnni- ja kergliiklusteede avaliku kasutamise tagamiseks Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist. Vastav leping sõlmiti 15. novembril 2019.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI, AS Utilitas Tallinn, Terviseameti Põhja talitus, Elektrilevi OÜ ja Telia Eesti AS detailplaneeringu lahenduse kohta tingimusi ei esitanud, kuid määrasid nõuded ehitus- ja tööprojektide koostamiseks. Vastavad nõuded on detailplaneeringus määratud.

Tallinna Kommunaalameti ja Mittetulundusühingu EESTI SPORDISELTS KALEV vahel on 5. juulil 2018 sõlmitud haldusleping nr TKA121, mida on muudetud 14. oktoobril 2019 sõlmitud lepingu lisaga 2, mille kohaselt tagab huvitatud isik lepingu ja väljastatud ehituslubade alusel Tallinnas detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st kõnni-, sõidu- ja kergliiklustee ning panduse) ehitamise vastavalt lepingu lisaks 3 olevale skeemile.

Planeerimisseaduse § 131 lõike 6 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise korraldaja detailplaneeringu kõrvaltingimusena ette näha, et planeeringu koostamise korraldajal on õigus detailplaneering kehtetuks tunnistada või keelduda planeeringualal ehitusloa andmisest, kui huvitatud isik ei ole määratud tähtajaks täitnud oma sama paragrahvi lõike 2 kohaselt võetud kohustusi.

Detailplaneeringu kehtestamisel määratakse kõrvaltingimuseks Tallinna linna õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel 5. juulil 2018 sõlmitud halduslepingu nr TKA121 ja 14. oktoobril 2019 sõlmitud lepingu lisa nr TKA121 lisa 2 määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 13. märtsi 2019 korraldusega nr 353-k „Staadioni tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas“. Detailplaneering võeti vastu eesmärgil moodustada üks ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunt, üks transpordimaa sihtotstarbega krunt ja kaks 0-100% äri- ja/või 0-100% ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunti ning määrata ehitusõigus Kalevi staadioni rekonstrueerimiseks rahvusvaheliste võistluste ja tantsupidude korraldamiseks, staadioni tribüünide alla spordirajatise teenindamiseks vajalike ruumide ehitamiseks ja nendega seotud kuni 6 maapealse ja kuni 3 maa-aluse korrusega äri ja/või ühiskondlike hoonete ehitamiseks, tribüünide osaks oleva kuni 6 korruselise väravahoone, ühe eraldiseisva kuni 3 maapealse korrusega hoone ehitamiseks ja olemasoleva staadionit teenindava hoone rekonstrueerimiseks või asendamiseks kuni 3 maapealse korrusega hoonega ning kruntide kasutamise tingimused.

Detailplaneeringu vastuvõtmise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 19. märtsil 2019, ajalehes Pealinn 25. märtsil 2019 ja Tallinna veebilehel.

Avaliku väljapaneku tulemused

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 18. aprillist kuni 15. maini 2019. Selle kohane teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 28. märtsil 2019, ajalehes Pealinn 1. aprillil 2019 ja ajalehes Kesklinna Sõnumid 10. aprillil 2019. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati üks vastuväidet ja ettepanekuid sisaldav pöördumine.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet kaalus (edaspidi amet) esitatud vastuväiteid ja ettepanekuid ning andis nende kohta vastused ja tegi ettepanekud 27. mai 2019 kirjaga nr 3-2/2822-21.

R. Sabolotny (edaspidi vastuväite esitaja) märkis, et seletuskirjast jääb arusamatuks selgitus, et Võistluse tänava poolne piirdeaed likvideeritakse ning uus piirdeaed kavandatakse jalgtee lõunaküljele. Samuti on põhijoonisel tähistatud jalgtee asukoht. Jalgtee jääb Staadioni tn 3 kinnistule, kuid on määratud avalikult kasutatavaks.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet selgitas, et põhijoonisel on Staadioni tn 3 piirdeaia uus asukoht tähistatud ja see on kavandatud praegusest piirdeaiast oluliselt lõuna poole.

Vastuväite esitaja juhtis tähelepanu vastuolule planeeringu seletuskirjas, mis puudutas piirdeaia asukohta.

Amet nõustus vastuväite esitajaga ja nimetatud vastuolu on seletuskirjast kõrvaldatud.

Vastuväite esitaja tegi ettepanku laiendada Võistluse tänava sõiduteed.

Amet pidas vastuväite esitaja ettepanekut põhjendatuks. Planeeringut täiendati ja Staadioni tn 3 kinnistust nähakse ette transpordimaa sihtotstarbega krunt suuruses, mis võimaldab Võistluse tänava sõidutee vahemikus Püssirohu tänavast kuni Staadioni tn 1 kinnistuni laiendada 5,5 m laiuseks (s.o sama laiaks, kui Staadioni tn 1 kinnistule kavandatud sõidutee).

Osa Võistluse tänava põhjaküljele ehitatud kõnniteest on ette nähtud Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 otsusega nr 96 kehtestatud Staadioni tn 1, Võistluse tn 3 ja Võistluse tn 7 kinnistute ning lähiala detailplaneeringus (DP031110) ja valmis ehitatud nimetatud detailplaneeringu elluviimiseks sõlmitud halduslepingu alusel. Võistluse tänava lõunaküljele on kõnnitee ette nähtud Staadioni tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringus. Kõnnitee asukohta Staadioni tn 3 kinnistul täpsustatakse nii, et sõiduteed saaks laiendada eespool kirjeldatud viisil. Vastav täpsustus on tehtud.

Vastuväite esitaja tegi ettepaneku keelata läbiv liiklus Võistluse tänaval Püssirohu ja Staadioni tänava vahelisel lõigul, piirata liikluskiirus Võistluse tänaval 30km/h ja soovitatavalt rakendada ka muid liikluse rahustamise meetmeid.

Amet selgitas, et Võistluse tänav ei jää Staadioni tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringus planeeritud maa-alale. Liikluskiirust piiravate liiklusmärkide ja muude liikluse rahustamise vahendite vajaduse ja asukoha määramine ei ole detailplaneeringu ülesanne ja selleks ei ole ka detailplaneeringu olemasolu vajalik. Liiklusmärkide paigaldamise taotlusega palus amet pöörduda Tallinna Transpordiametisse.

Staadioni tn 1, Võistluse tn 3 ja Võistluse tn 7 kinnistute ning lähiala detailplaneeringus on Staadioni tn 1 kinnistut läbiv sõidutee määratud õuealaks, mis iseenesest tähendab piiratud liikluskiirusega ala. Õuealal on lubatud liikluskiirus 20 km tunnis. Jalakäija või robotliikuri vahetus läheduses tohib sõiduk liikuda jalakäija või robotliikuri kiirusega. Sõidukiiruse piirang õuealal on piisav takistus, selleks et vältida läbivat liiklust Võistluse tänaval Püssirohu ja Staadioni tänava vahelisel lõigul.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 20. juunil 2019. Vastav teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 4. juunil 2019, ajalehes Pealinn 10. juunil 2019 ja Tallinna veebilehel. Vastuväite esitaja vastas 19. juuni 2019 e-kirjaga, et väljapakutud lahendus Võistluse tänava laiendamise osas Võistluse 9/1 ees (kõnnitee-tee-kõnnitee 2m 5,5m 3m) on vastuvõetav.

Tulenevalt asjaolust, et Staadioni tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering sisaldab Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut esitas kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 23 lõike 2 punkti 1 alusel Tallinna Linnavalitsus 25. juuli 2019 kirjaga nr LV-1/1745 detailplaneeringu Rahandusministeeriumile järelevalveks ja heakskiidu saamiseks.

Võttes aluseks ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 111 lõike 3 ja kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 23 lõike 6, andis Rahandusministeerium 14. augusti 2019 kirjaga nr 14-11/4920-2 oma heakskiidu Staadioni tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringule ning tagastas planeeringu linnale edasiseks menetlemiseks ja kehtestamise üle otsustamiseks.

Kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 25 lõike 7 punkti 4 kohaselt teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga Staadioni tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest ühe nädala jooksul Herne tn 28, Staadioni tn 1 // Võistluse tn 1, Võistluse tn 3, Võistluse tn 6, Võistluse tn 7, Võistluse tn 8, Võistluse tn 9, Võistluse tn 15, Võistluse tn 21, Võistluse tn 23, Filtri tee 8, Püssirohu tn 6, Püssirohu 7 // Võistluse 13, Toonela tee 3, Toonela tee 5, Staadioni tn 8 ja Filtri tee 8b kinnistute omanikke, asutust Tallinna Kalmistud, Mittetulundusühingut EESTI SPORDISELTS KALEV, Juhkentali Seltsi, OTRADA OÜ-d, Kultuuriministeeriumit, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutust, Eesti Jalgpalli Liitu, Eesti Kergejõustikuliitu, Eesti Olümpiakomiteed, Tallinn, Võistluse tn 8 korteriühistut ning vastuväited esitanud Stadium Real Estate OÜ-d, Tallinn, Juhkentali tn 20 korteriühistut (Juhkentali tn 20 kinnistu omanike esindaja), M. Olti ja R. Sabolotnyt.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 1 kohaselt menetletakse enne käesoleva seaduse jõustumist algatatud planeeringud lõpuni, lähtudes seni kehtinud planeerimisseaduses sätestatud nõuetest.

Tallinna linna ehitusmääruse“ § 20 lõike 4 alusel kehtestab linnavolikogu detailplaneeringu juhul kui planeeringuala kohta ei ole kehtestatud üldplaneeringut, planeeringuga soovitakse muuta kehtestatud üldplaneeringut, planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeering koostatakse olulise keskkonnamõjuga tegevuse kavandamiseks. Kuna Staadioni tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga muudetakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringut“, kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees