Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lastekodu tn 31 ja Lastekodu tn 31a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavolikogu 12.12.2019 otsus number 163
Redaktsiooni kehtivus:12.12.2019 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

12. detsember 2019 nr 163

Lastekodu tn 31 ja Lastekodu tn 31a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 10 lg 61 p 2 ja § 24 lg-te 3 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kesklinnas Keldrimäe asumis Tartu maantee ja Lastekodu tänava vahelises kvartalis Lastekodu tänava ja Odra tänava nurgal. Planeeritud maa-ala maakasutuse juhtotstarvet Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringus määratud ei ole;

- Lastekodu tn 31 ja Lastekodu tn 31a kinnistute detailplaneeringus (edaspidi ka detailplaneering) muudetakse Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbeta ala kesklinna segahoonestusalaks, s.o alaks, kuhu võib ehitada kõiki hooneid, v.a keskkonda saastavaid ettevõtteid.

Tegemist on kesklinna segahoonestusala juhtotstarbega ala laiendamisega planeeritud ala võrra. Planeeritud alast põhjapoole jäävale Tartu mnt 60a kinnistule on Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2018 otsusega nr 74 vastu võetud Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringus tehtud ettepanek määrata sama juhtotstarve. Planeeritud ala asub Tallinna bussijaama lähedal aktiivselt kasutatava Odra tänava ääres. Määratav juhtotstarve on ala asukohta arvestades põhjendatud;

- valglinnastumise vähendamiseks on otstarbekas kesklinna piirkonnas maakasutuse intensiivsust ja hoonestuse tihedust suurendada, samuti ehitada hooneid, milles on nii töö- kui ka elukohti. Tallinna üldplaneeringu muutmine detailplaneeringus tehtud ettepaneku kohaselt on eespool kirjeldatud eesmärgiga kooskõlas;

- detailplaneeringu lahenduse elluviimisel paraneb ala üldilme ja heakorrastus. Samuti muutub maakasutus efektiivsemaks - maad ja muid ressursse kasutatakse senisest otstarbekamalt, parandades ala arhitektuurset ja haljastuslikku ilmet;

- arvestades planeeritud maa-ala asukohta, head ligipääsu ja ümbritsevat hoonestust, on detailplaneeringus kavandatud kuni 6-korruseline ja kuni 5-korruseline äriruumidega korterelamu siinsesse linnaruumi sobiv;

- kõik tänavamaal kasvavad puud on ette nähtud alles jätta ja Lastekodu tänava äärsesse puuderitta on ette nähtud istutada 2 uut puud;

- kõik kavandatud hoonete juurde vajalikud parkimiskohad on planeeritud maa-alusesse parklasse;

- Rahandusministeerium on tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 111 lõikest 3 ja kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 23 lõikest 6 andnud detailplaneeringule oma heakskiidu.

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 0,70 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Lastekodu tn 31 ja Lastekodu tn 31a kinnistute detailplaneering, Arhitekt Martin Aunini töö nr 11-03. Detailplaneering on koostatud eesmärgil liita sotsiaalmaa - ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Lastekodu tn 31 ja riigikaitsemaa sihtotstarbega Lastekodu tn 31a kinnistud üheks vähemalt 90% elamumaa ja kuni 10% ärimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus ühe kuni 6 maapealse korrusega ja 1 maa-aluse korrusega ning ühe kuni 5 maapealse korrusega ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ehitamiseks, mida ühendab maa-alune sõidukite parkimiseks ettenähtud korrus ning krundi kasutamise tingimused.

2. Detailplaneeringuga muudetakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarbeta ala planeeritud maa-ala piires kesklinna segahoonestusalaks, s.o alaks, kuhu võib ehitada kõiki hooneid, v.a keskkonda saastavaid ettevõtteid.

3. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st sõidu- ja kergliiklustee ning parkimiskohad), üldkasutatava haljastuse ja sademeveekanalisatsiooni väljaehitamine tagatakse vastavalt Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel 6. veebruaril 2018 sõlmitud halduslepingule nr TKA176.

4. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teateid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2019
otsuse nr 163
LISA

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Lastekodu tn 31 ja Lastekodu tn 31a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Kesklinnas asuva 0,70 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Lastekodu tn 31 ja Lastekodu tn 31a kinnistute detailplaneering, Arhitekt Martin Aunini töö nr 11-03. Detailplaneering on koostatud eesmärgil liita sotsiaalmaa - ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Lastekodu tn 31 ja riigikaitsemaa sihtotstarbega Lastekodu tn 31a kinnistud üheks vähemalt 90% elamumaa ja kuni 10% ärimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus ühe kuni 6 maapealse korrusega ja 1 maa-aluse korrusega ning ühe kuni 5 maapealse korrusega ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ehitamiseks, mida ühendab maa-alune sõidukite parkimiseks ettenähtud korrus ning krundi kasutamise tingimused.

Detailplaneeringuga muudetakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarbeta ala planeeritud maa-ala piires kesklinna segahoonestusalaks, s.o ala, kuhu võib ehitada kõiki hooneid, v.a keskkonda saastavaid ettevõtteid.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas Keldrimäe asumis Tartu maantee ja Lastekodu tänava vahelises kvartalis Lastekodu tänava ja Odra tänava nurgal.

Planeeritud maa-alal asub sotsiaalmaa - ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Lastekodu tn 31 kinnistu, mis kinnistusraamatu andmete kohaselt kuulub Aktsiaseltsile Merko Ehitus Eesti. Ehitisregistri andmete kohaselt asub kinnistul 2-korruseline administratiivhoone ja 1-korruseline abihoone.

Planeeritud maa-alal asub riigikaitsemaa sihtotstarbega Lastekodu tn 31a kinnistu, mis kinnistusraamatu andmete kohaselt kuulub Aktsiaseltsile Merko Ehitus Eesti. Ehitisregistri andmete kohaselt asub kinnistul kaks 2-korruselist administratiivhoonet, 2-korruseline olmehoone, 1-korruseline garaa˛ ning 1-korruseline abihoone.

Lisaks jääb planeeritud maa-alale transpordimaa sihtotstarbega Lastekodu tänav T2 kinnistu osa ja Odra tänav kinnistu osa. Mõlemad kinnistud kuuluvad Tallinna linnale.

Hoonestatud kruntidel kasvavad üksikud puud. Lastekodu tänava ääres on dekoratiivne puuderida.

Planeeritud maa-alale ulatub kultuuriministri 30. augusti 1996 määrusega nr 10 „Kultuurimälestiseks tunnistamine“ 13.-16. sajandist pärit asulakoha lisa 1 arheoloogiamälestise nr 7 kaitsevöönd.

Planeeritud maa-ala jääb Tallinna linnapea 3. jaanuari 2017 käskkirjaga nr LSB-28/2 kinnitatud „Tallinna riskianalüüsi 2016“ kohasesse AKTSIASELTSI TALLINNA VESI Järvevana tee 3 kinnistul asuva veepuhastusjaama kloorilao ohualale.

Planeeritud ala jääb riigikaitselise objekti piiranguvööndisse.

Juurdepääs planeeritud maa-alale toimub Lastekodu tänavalt.

2. Tallinna üldplaneering ja Tallinna üldplaneeringu muutmise põhjendused

Planeeritud maa-ala maakasutuse juhtotstarvet Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringus määratud ei ole.

Kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 9 lõike 7 kohaselt on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine vastava maa-ala üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringus määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Sama seaduse § 8 lõige 31 sätestab, et maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav territooriumi kasutamise valdav otstarve, mis annab kogu määratletud piirkonnale või kvartalile edaspidise maakasutuse põhisuunad.

Detailplaneeringus on tehtud ettepanek Tallinna üldplaneeringu muutmiseks. Ettepanek on määrata planeeritud maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks kesklinna segahoonestusala, s.o ala, kuhu võib ehitada kõiki hooneid, v.a keskkonda saastavaid ettevõtteid. Tegemist on kesklinna segahoonestusala juhtotstarbega ala laiendamisega planeeritud ala võrra. Planeeritud alast põhjapoole jäävale Tartu mnt 60a kinnistule on Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2018 otsusega nr 74 vastu võetud Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringus tehtud ettepanek määrata sama juhtotstarve. Planeeritud ala asub Tallinna bussijaama lähedal aktiivselt kasutatava Odra tänava ääres. Määratav juhtotstarve on ala asukohta arvestades põhjendatud.

3. Kehtiv detailplaneering

Planeeritud maa-ala kohta ei kehti varem kehtestatud detailplaneeringut.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Detailplaneering on koostatud eesmärgil liita sotsiaalmaa - ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Lastekodu tn 31 ja riigikaitsemaa sihtotstarbega Lastekodu tn 31a kinnistud üheks vähemalt 90% elamumaa ja kuni 10% ärimaa maakasutuse sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus ühe kuni 6 maapealse korrusega ja 1 maa-aluse korrusega ning ühe kuni 5 maapealse korrusega ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ehitamiseks, mida ühendab maa-alune sõidukite parkimiseks ettenähtud korrus.

Sisehoovi planeeritud hoone on kuni 5 maapealse korrusega ja Odra tn 4 eluruumides Eesti standardi kohase insolatsiooni kestuse tagamiseks osalt kuni kahe maapealse korrusega. Tänavaäärne hoone on kuni 6 maapealse korrusega ja on liigendatud madalamate osadega. Hoonetele on planeeritud ühine maa-alune korrus. Hoonete suurim lubatud kõrgus on 22,5 meetrit maapinnast ja kujunev hoonestustihedus on 2,2.

Planeeritud alale on kavandatud kokku kuni 110 korterit. Osa äriruume on mõeldud kasutamiseks büroodena, osa kaubandusruumidena või koolieelse eralasteasutuse, tervisekeskuse, spaa või muu tervishoiuasutuse tarbeks.

Lastekodu tänav T2 ja Odra tänav kinnistu piire ei ole ette nähtud muuta.

Parkimiskohtade arv on määratud, lähtudes Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ toodud põhimõtetest. Planeeritud alale on kavandatud kokku 138 parkimiskohta, millest 120 parkimiskohta on krundil positsioon 1, 13 avalikuks kasutamiseks mõeldud parkimiskohta Lastekodu tänaval ja 5 avalikuks kasutamiseks mõeldud parkimiskohta Odra tänaval.

Puittaimede haljastusliku hinnangu planeeritud ala kohta on koostanud maastikuarhitekt Piret Kümmel. Kõrghaljastust hinnati vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määrusele nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“. Planeeritud alal on II, III, IV ja V väärtusklassi kuuluv kõrghaljastus. Kokku kasvab alal 17 haljastuslikku objekti. Enamik puid kasvab Lastekodu tänava ääres. Kokku on planeeritud alalt kavas likvideerida 6 haljastuslikku objekti, mis kuuluvad II, III ja IV väärtusklassi. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“. Kompenseerimiseks vajalik haljastuse ühikute lõplik arv selgub raieloa menetlemisel pärast ehitusloa väljaandmist.

Insolatsioonianalüüsi kavandatud hoonete mõju kohta on koostanud OÜ FASSADIPROJEKT vastavalt Eesti standardile EVS 894:2008 A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“. Planeeritud hoonete puhul on tagatud alates teisest korrusest rahuldav insolatsiooni kestus, mis võimaldab alates teisest korrusest rajada korterid. Esimesele korrusele on planeeritud äriruumid. Planeeritud kõrgusega hoone ehitamiseks Lastekodu tänava äärde on krundi positsioon 1 igakordse omaniku kasuks seatud insolatsiooniservituudid Lastekodu tn 42 korterites 3 ja 7 ning Lastekodu tn 44 // Odra tn 8 korterites 7, 8, 12 ja 15 Eesti standardi kohasest lühema insolatsiooni kestuse talumiseks.

Akukon OY Eesti Filiaal on hinnanud liiklusmürast põhjustatud müratasemeid detailplaneeringu alal. Müra taset on hinnatud atmosfääriõhu kaitse seaduse ja keskkonnaministri 16. detsembri 2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ järgi. Hinnangu kohaselt peaks hoonete välispiirete heliisolatsiooni määramisel ja üksikute elementide valikul arvestama transpordimüraga. Vastavad nõuded ehitusprojekti koostamiseks on määratud.

Osaühingu Tulelaev koostatud radooniriski mõõtmise tulemustest lähtuvalt asub planeeritud maa-ala kohas, kus esineb kõrge radooniriskiga pinnas. Detailplaneeringus on määratud nõue, et ehitusprojekti koostamisel ja ehitamisel tuleb tagada hea ehituskvaliteet, kasutada radoonikaevusid, radoonikile tuleb hoolikalt paigaldada koos kõikide läbiviikude hermetiseerimisega ning rajada kõikides ruumides hea ventilatsioon, mis komplektselt tagab madala radoonitaseme hoones.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 21. septembril 2010 algatamisettepanekuga Aktsiaselts MERKO EHITUS (kehtiv ärinimi Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti) esindaja I. Tarto, kes soovis Lastekodu tn 31 ja Lastekodu tn 31a kinnistute liitmist, sihtotstarvete muutmist elamu- ja ärimaaks ning moodustatavale kinnistule ehitusõiguse määramist äriruumidega korterelamu ehitamiseks.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Aktsiaselts MERKO EHITUS ja Arhitekt Martin Aunin sõlmisid 13. septembril 2012 planeeringu koostamise õiguse üleandmise lepingu nr 3-6/163.

Detailplaneeringu koostamine algatati ja keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata Tallinna Linnavalitsuse 20. märtsi 2013 korraldusega nr 347-k „Lastekodu tn 31 ja Lastekodu tn 31a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“. Detailplaneeringu koostamine algatati eesmärgil liita sotsiaalmaa - ühiskondlike ehitiste maa maakasutuse sihtotstarbega Lastekodu tn 31 ja riigikaitsemaa maakasutuse sihtotstarbega Lastekodu tn 31a kinnistud üheks 90% elamumaa ja 10% ärimaa maakasutuse sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus kahe kuni 6 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ehitamiseks ja kruntide kasutamise tingimused.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 23. märtsil 2013 ja Tallinna linna veebilehel.

Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtadega sai tutvuda 10. kuni 17. aprillini 2013 Tallinna Kesklinna Valitsuses. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 18. aprillil 2013, vastav teade ilmus Tallinna linna veebilehel, ajalehes Pealinn 1. aprillil 2013 ja ajalehes Eesti Päevaleht 1. aprillil 2013.

Eskiislahenduse kohta esitas A. Puusepp ettepanekuid, mis puudutasid planeeritava ala suurust, kaugküttega liitumist, sademe- ja pinnasevee ärajuhtimist, hoonete maksimaalset kõrgust, insolatsiooni ning lammutatavaid hooneid. Tallinna Linnaplaneerimise Amet (edaspidi amet) vastas esitatud ettepanekutele 24. aprilli 2013 kirjaga nr 3-2/1745-11. Amet selgitas oma vastuskirjas planeeritava ala suuruse otstarbekust, kaugküttega liitumise võimalusi, tehnovõrkude lahendust, hoonete korruselisust, insolatsiooni kestuse määramise põhimõtteid ja kinnistu ümberkruntimise lahendust.

Osaühing Tabal esitas samuti eskiislahenduse kohta ettepanekuid ning tegi tähelepanekuid. Amet vastas esitatud ettepanekutele 3. mai 2013 kirjaga nr 3-2/955-1. Amet arvestas märkust, mis puudutas insolatsioonianalüüsi, selgitas topo-geodeetilise alusplaani kasutamist, selgitas tehnovõrkude lahendusi ning andis selgitusi hoovihoone asukoha ja kõrguse kohta.

Lastekodu tn 29 hoone elanik esitas märkuse seoses oma korteri insolatsiooni halvenemisega. Amet vastas esitatud märkusele 24. aprilli 2013 kirjaga nr 3-2/869-1 ning selgitas, et vastuväide on põhjendatud ja amet edastab märkuse planeeringu koostajale.

18. aprillil 2013 toimunud detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade avalikul arutelul osalesid Osaühingu Tabal (Tartu mnt 60a kinnistu omanik) esindaja, Odra tn 4 elanik, Lastekodu tn 29 elanik, huvitatud isiku esindaja, planeeringu koostaja ning Tallinna Kesklinna Valitsuse esindajad. Lastekodu tn 29 elanik soovis, et planeeringulaheduses arvestataks nende hoone terrassi, Odra tn 4 elanik soovis lahendust oma hoone veevõrgu küsimusele ning Osaühingu Tabal esindaja palus eemaldada vastuolu insolatsiooni analüüsi joonisel ja kanda planeeringu geoalusele Tartu mnt 60a elektritoite õhukaabli.

Detailplaneeringu koostamise ajal esitas LASTEKODU 29 KORTERIÜHISTU (kehtiva ärinimega Lastekodu 29 mittetulundusühing) pöördumise, milles märkis, et nende hoone insolatsioon halveneb, ühtlasi paluti vähendada Lastekodu tänava äärde planeeritud 5-korruselise hoone laiust. Amet vastas esitatud pöördumisele 30. mai 2013 kirjaga nr 3-2/1167-1, milles nõustuti, et tagatud peab olema piisav insolatsioon ning selgitati planeeritava tänavapoolse hoone korruselisust ja suurust.

Detailplaneeringu koostamise ajal esitas Korteriühistu Odra 4 (kehtiva ärinimega Tallinn, Odra tn 4 korteriühistu) planeeringulahenduse kohta küsimusi ja tegi ettepanekuid, mis puudutasid müra suurenemist, valgusreostust, saastet, insolatsiooni ja planeeritud alale sissesõitu. Amet vastas esitatud küsimustele ja ettepanekutele 12. märtsi 2015 kirjaga nr 3-2/1167-4. Amet selgitas põhjalikult planeerimisseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku vastavaid sätteid ning insolatsiooni kestuse määramise põhimõtteid.

Amet esitas detailplaneeringu 24. augusti 2017 kirjaga nr 3 2/15/1167-6 Harju Maavalitsusele teiste kohalike omavalitsuste või riigiasutustega kooskõlastamise vajaduse määramiseks, kuna detailplaneering sisaldab ettepanekut muuta Tallinna üldplaneeringut.

Harju Maavalitsus vastas ameti pöördumisele 18. septembri 2017 kirjaga nr 6-7/2251. Maavalitsus määras planeerimisseaduse § 17 lõike 3 punkti 2 alusel nõude kooskõlastada detailplaneering Keskkonnaametiga.

Detailplaneeringu on koostanud Arhitekt Martin Aunin. Detailplaneering on koostatud, lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 20. märtsi 2013 korraldusest nr 347-k „Lastekodu tn 31 ja Lastekodu tn 31a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ ja detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusega nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korralduses määratud lisanõudeid on detailplaneeringu koostamisel arvestatud. Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud kehtivaid Eesti standardeid.

Detailplaneeringule on lisatud maastikuarhitekti Piret Kümmeli koostatud puittaimede haljastuslik hinnang, OÜ FASSAADIPROJEKT koostatud insolatsioonianalüüs, Akukon OY Eesti Filiaali koostatud mürahinnang ja Osaühingu Tulelaev koostatud radooniriski mõõtmise tulemused.

Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõikes 2 loetletud isikutega on detailplaneeringu koostamisel tehtud koostööd ning § 15 lõikes 3 loetletud ametid on esitanud detailplaneeringule seisukohad ja § 15 lõikes 7 toodud asutustega on detailplaneering kooskõlastatud.

Muinsuskaitseamet, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet (nüüdseks Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond), Barensholm OÜ, Päästeameti Põhja Päästekeskus, Tallinna Transpordiamet, Tallinn, Odra tn 4 korteriühistu, Tallinna Kommunaalamet (praegune Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet), Tallinna Kesklinna Halduskogu, Tallinna Kesklinna Valitsus, detailplaneeringust huvitatud isik, Kaitseministeerium ja Keskkonnaamet detailplaneeringu kohta arvamust avaldades omapoolseid tingimusi ei esitanud.

Terviseameti Põhja talitus kooskõlastas detailplaneeringu märkustega. Detailplaneeringu elluviimisel tuleb arvestada liiklusmüra ja ehitiste heliisolatsiooni, tehnoseadmete müratase ei tohi ületada tööstusmüra sihtväärtust, tagada lähiümbruse piisav insolatsioon ning kasutusele tuleb võtta radoonikaitse meetmed.

Terviseameti Põhja talituse märkusi on arvestatud ja vajalikud nõuded on ehitusprojekti koostamiseks määratud. Planeeritud kõrgusega hoone ehitamiseks Lastekodu tänava äärde on krundi positsioon 1 igakordse omaniku kasuks seatud insolatsiooniservituudid Lastekodu tn 42 korterites 3 ja 7 ning Lastekodu tn 44 // Odra tn korterites 7, 8, 12 ja 15 Eesti standardi kohasest lühema insolatsiooni kestuse talumiseks.

Tallinna Keskkonnaamet (praegune Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet), Telia Eesti AS, Elektrilevi OÜ, Aktsiaselts KH Energia-Konsult, AS Utilitas Tallinn, AKTSIASELTS TALLINNA VESI ja AS Eesti Gaas ei esitanud detailplaneeringu lahenduse kohta tingimusi. Tingimused ehitamiseks ning ehitus- ja tööprojekti koostamiseks on määratud detailplaneeringus nõuetena.

Tallinna linnaga 6. veebruaril 2018 sõlmitud halduslepinguga nr TKA176 võttis Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st sõidu- ja kergliiklustee ning parkimiskohad), üldkasutatava haljastuse ja sademeveekanalisatsiooni rajamise vastavalt lepingule lisatud skeemile.

Planeerimisseaduse § 131 lõige 6 sätestab, et planeeringu koostamise korraldaja võib detailplaneeringu kõrvaltingimusena ette näha, et planeeringu koostamise korraldajal on õigus detailplaneering kehtetuks tunnistada või keelduda planeeringualal ehitusloa andmisest, kui huvitatud isik ei ole määratud tähtajaks täitnud oma käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt võetud kohustusi.

Detailplaneeringu kõrvaltingimusena nähakse ette, et Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel 6. veebruaril 2018 sõlmitud halduslepingus nr TKA176 määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga Planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 korraldusega nr 132-k „Lastekodu tn 31 ja Lastekodu tn 31a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas“, eesmärgiga liita sotsiaalmaa - ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Lastekodu tn 31 ja riigikaitsemaa sihtotstarbega Lastekodu tn 31a kinnistud üheks vähemalt 90% elamumaa ja kuni 10% ärimaasihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus ühe kuni kuue maapealsekorrusega ja ühe kuni viie maapealse korrusega äriruumidega korterelamu ehitamiseks, mida ühendab maa-alune sõidukite parkimiseks ettenähtud korrus ning krundi kasutamise tingimused.

Teade detailplaneeringu vastuvõtmise kohta ilmus ajalehes Päevaleht 6. veebruaril 2019, ajalehes Pealinn 11. veebruaril 2019 ja Tallinna linna veebilehel.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 25. veebruarist - 24. märtsini 2019. Vastav teave ilmus ajalehes Päevaleht 7. veebruaril 2019, ajalehes Pealinn 11. veebruaril 2019, ajalehes Kesklinna Sõnumid 13. veebruaril 2019 ja Tallinna linna veebilehel. Detailplaneeringu avalikust väljapanekust teavitas Tallinna Kesklinna Valitsus puudutatud ja huvitatud isikuid 8. veebruaril 2019 kirjaga nr 4-15/519-2.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel planeeringulahenduse kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Tulenevalt asjaolust, et Lastekodu tn 31 ja Lastekodu tn 31a kinnistute detailplaneering sisaldab Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut, esitas kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 23 lõike 1 punkti 2 alusel Tallinna Linnavalitsus 25. juunil 2019 kirjaga nr LV-1/1541 detailplaneeringu Rahandusministeeriumile järelevalveks ja heakskiidu saamiseks.

Võttes aluseks ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 111 lõike 3 ja kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 23 lõike 6, andis Rahandusministeerium 23. juulil 2019 kirjaga nr 14-11/4329-2 oma heakskiidu Lastekodu tn 31 ja Lastekodu tn 31a kinnistute detailplaneeringule ning tagastas planeeringu kohalikule omavalitsusele edasiseks menetlemiseks ja kehtestamise üle otsustamiseks.

Kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 25 lõike 7 punkti 4 kohaselt teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga Lastekodu tn 31 ja Lastekodu tn 31a kinnistute detailplaneeringu kehtestamisest ühe nädala jooksul Tallinn, Lastekodu tn 26 korteriühistut, Tallinn, Lastekodu tn 29 korteriühistut, Lastekodu 29 mittetulundusühingut (likvideerimisel) (varasema nimega LASTEKODU 29 KORTERIÜHISTU), Tallinn, Lastekodu tn 44 korteriühistut, Tallinn, Tartu mnt 56 korteriühistut, KORTERIÜHISTUT TARTU MNT 62, Tallinn, Odra tn 4 korteriühistut, Osaühingut Tabal, Odra tn 4a, Lastekodu tn 31, Lastekodu tn 31a, Lastekodu tn 42, Lastekodu tn 46 ja Tartu mnt 60a kinnistute omanikke ning A. Puuseppa ja M. Männikust.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 1 kohaselt menetletakse enne käesoleva seaduse jõustumist algatatud planeeringud lõpuni, lähtudes seni kehtinud planeerimisseaduses sätestatud nõuetest.

Tallinna linna ehitusmääruse“ § 20 lõike 4 alusel kehtestab linnavolikogu detailplaneeringud juhul, kui planeeringuala kohta ei ole kehtestatud üldplaneeringut, planeeringuga soovitakse muuta kehtestatud üldplaneeringut, planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeering koostatakse olulise keskkonnamõjuga tegevuse kavandamiseks. Muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega. Kuna Lastekodu tn 31 ja Lastekodu tn 31a kinnistute detailplaneeringuga muudetakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringut, kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees