Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eesti Vabariigi omandis olevate kinnistute Tallinna linna omandisse taotlemine
Tallinna Linnavolikogu 12.12.2019 otsus number 157
Redaktsiooni kehtivus:12.12.2019 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

12. detsember 2019 nr 157

Eesti Vabariigi omandis olevate kinnistute Tallinna linna omandisse taotlemine

Asjaõigusseaduse § 641, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 35 lg 5, riigivaraseaduse § 29 lg 1 p 2, § 33 lg 1 p 1, § 49 lg 2 ja § 63 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 5 ja § 6 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

1. Taotleda tasuta Tallinna linna omandisse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1 tulenevate ülesannete täitmiseks ja avalikuks kasutamiseks Eesti Vabariigi omandis ning Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad järgmised kinnistud:

1.1 Rummu tee 3b kinnistu (kinnistusregistriosa nr 16206550, katastritunnus 78401:101:4674, pindala 35 033 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%), mis on Tallinna linnale vajalik sellel asuvate spordirajatiste avalikuks kasutamiseks;

1.2 Volmre tänav T10 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 15865350, katastritunnus 78401:101:4894, pindala 5059 m2, sihtotstarve transpordimaa 100%), mis on moodustatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 korraldusega nr 133-k kehtestatud Rannamõisa tee 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringule ja on Tallinna linnale vajalik avalikult kasutatava tänava rajamiseks;

1.3 Koidu tn 24 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 9619050, katastritunnus 78401:101:3144, pindala 723 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) jagamisel tekkiv transpordimaa sihtotstarbega Koidu tänav T2 kinnistu ligikaudse pindalaga 87 m2, mis moodustatakse Tallinna Linnavalitsuse 23. oktoobri 2019 korralduse nr 1359-k „Koidu tn 24 katastriüksuse jagamine Kesklinnas“ alusel ja on Tallinna linnale vajalik avalikult kasutatava kõnnitee laiendamiseks;

1.4 Raja tn 21/2 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 26321801, katastritunnus 78405:502:3410, pindala 5897 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) jagamisel tekkiv transpordimaa sihtotstarbega Raja tänav T3 kinnistu ligikaudse pindalaga 549 m2, mis moodustatakse Tallinna Linnavalitsuse 13. novembri 2019 korralduse nr 1474-k „Raja tn 21/2 katastriüksuse jagamine Mustamäe linnaosas“ alusel ja on Tallinna linnale vajalik avalikult kasutatava kergliiklustee rajamiseks.

2. Punktis 1 nimetatud kinnistud omandada järgmiste tingimustega:

2.1 kinnistutel ei lasu kolmandate isikute, sh kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate isikute õigusi, välja arvatud tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks seatud servituudid;

2.2 muude riigivara valitseja või Vabariigi Valitsuse poolt riigivaraseaduse kohaselt määratavate tingimustega.

3. Määrata Tallinna Spordi- ja Noorsooamet punktis 1.1 nimetatud Rummu tee 3b kinnistu valitsejaks kinnistu Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet punktides 1.2 kuni 1.4 nimetatud Volmre tänav T10, Koidu tänav T2 ja Raja tänav T3 kinnistute valitsejaks kinnistute Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 esitada vastav dokumentatsioon Keskkonnaministeeriumile;

5.2 korraldada kinnistute tasuta omandamise asjaõiguslepingu sõlmimine;

5.3 tasuda kinnistute omandamisega seotud kulud (sh notari tasu ja riigilõiv);

5.4 teha otsus teatavaks Keskkonnaministeeriumile, Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees