Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruse nr 29 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 12.12.2019 määrus number 27 [RT IV, 20.12.2019, 5]
Jõustumine:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2020 - ... [RT IV, 20.12.2019, 5]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  12. detsember 2019 nr 27

Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruse nr 29 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ muutmine

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 13 lg 1 p-de 8, 10 ja 11 ja lg-te 2-4 ning § 31 lg 2 p 4 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruses nr 29 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolev kord määrab kindlaks sõidusoodustuse saamise ja sõidu eest tasumise korra ning kehtestab Tallinna ühtse piletisüsteemi bussi-, trammi- ja trolliliinide ning avaliku laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad.“;

2) paragrahvi 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) e-piletisüsteem on Tallinna ühtne veebipõhine piletisüsteem, milles kehtivad elektroonilised piletid, QR-piletid ja ühissõiduki juhilt ostetud paberpiletid;“;

3) paragrahvi 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) Ühiskaart on kontaktivaba isikustatud või isikustamata kiipkaart, mis vastab raadiosageduslikku tuvastamist ehk RFID-tehnoloogiat toetavale standardile. Ühiskaart ei ole sõidupilet ega muu sõiduõigust tõendav dokument. Ühiskaart ja muud e-piletisüsteemiga ühilduvad andmekandjad on seotud veebilehe www.pilet.ee kontoga (edaspidi Ühiskaardi konto), millele saab laadida raha ja osta perioodipileteid ning kus saab aktiveerida sõidusoodustusi. Valideeritud isikustamata Ühiskaardiga saab tõendada elektroonilise sõidupileti olemasolu Ühiskaardi kontol ning valideeritud isikustatud Ühiskaardiga (kehtib koos isikut tõendava dokumendiga) saab tõendada nii elektroonilise sõidupileti kui ka aktiveeritud sõidusoodustuse olemasolu Ühiskaardi kontol;“;

4) paragrahvi 2 punktid 6, 7 ja 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) validaator on ühissõiduki iga ukse juures paiknev e-piletisüsteemi elektrooniline seade. Validaator tuvastab ja registreerib sõiduõiguse ning vajaduse korral müüb Ühiskaardi kontol oleva raha eest tunnipileteid. Ühissõiduki esiukse juures oleva validaatori abil saab osta tunnipileti ka kontaktivaba pangakaardiga ja valideerida QR-pileteid. Sõiduõiguse olemasolust või puudumisest annavad märku seadme ekraanil kuvatav tekst ning heli- ja valgussignaalid;

7) valideerimine on validaatori abil sõiduõiguse tuvastamine ja registreerimine ning elektroonilise sõidupileti ostmine. Sõiduõiguse peab ühissõidukisse sisenedes tuvastama või elektroonilise sõidupileti ostma iga sõitja, kellele see kohustus laieneb. Olenevalt pileti liigist tuleb sõitjal valideerida kas Ühiskaart või muu e-piletisüsteemiga ühilduv andmekandja, Tallinn Card, kontaktivaba pangakaart või QR-pilet;

8) sõidupiletid on tunnipilet, perioodipilet, ühispilet, konverentsipilet ja Tallinn Cardi pilet;“;

5) paragrahvi 2 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 2 punktid 10, 11 ja 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) tunnipilet on sõidupilet (paberpilet, elektrooniline pilet või QR-pilet), mille esimese ja viimase valideerimise ajavahe võib olla kuni 60 minutit. Pilet aktiveerub esimese valideerimise hetkel ja kehtib piiramatu arvu sõidukordi kuni viimase valideeritud sõidu lõpuni;

11) perioodipilet on elektrooniline sõidupilet, mis annab sõitjale õiguse kasutada ühistransporti piiramatu arv sõidukordi määratud aja jooksul;

12) „Pargi ja reisi“ (P&R) süsteemi kasutaja on P&R parklasse pargitud sõiduki (sõiduauto või kaubiku) juht ja tema kaassõitjad, kes liiguvad sihtpunkti ja tagasi ühistranspordiga;“;

7) paragrahvi 2 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„14) Elroni ja Tallinna ühispilet on e-piletisüsteemi kaudu ostetud elektrooniline sõidupilet, mis annab õiguse kasutada ühistransporti ja sõita ASi Eesti Liinirongid reisirongidega. Elroni ja Tallinna ühispilet võimaldab sõita määratud tsoonides määratud aja jooksul piiramatu arv sõidukordi;“;

8) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 181 järgmises sõnastuses:

„181) puuet tõendav dokument on Sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõend puude raskusastme kohta;“;

9) paragrahvi 2 punkt 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„31) QR-pilet on masinloetava koodiga sõidupilet, mis kuvatakse nutiseadme ekraanil või prinditakse paberile. Sõiduõiguse annab valideeritud QR-pilet. Paberil QR-pileti koodi loetavuse eest vastutab pileti kasutaja. QR-piletit ei osteta tagasi ega vahetata ümber.“;

10) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 32 järgmises sõnastuses:

„32) konverentsipilet on konverentsil või muul suurüritusel osalejale mõeldud sõidupilet, mis annab tasuta sõidu õiguse ja kehtib piletil näidatud kuupäevade jooksul. Konverentsipilet väljastatakse korraldajale Tallinna Linnavalitsuse korralduse alusel QR-piletina.“;

11) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) E-piletisüsteemi piletid jagunevad järgmiselt:

1) tunnipiletid;

2) perioodipiletid;

3) Elroni ja Tallinna 30 päeva ühispiletid;

4) Tallinna-Harjumaa 30 päeva ühispiletid;

5) Tallinn Cardi piletid.“;

12) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Perioodipiletid jagunevad järgmiselt (kehtivuse aja alusel):

1) 1 päeva pilet (24 tundi);

2) 3 päeva pilet (72 tundi);

3) 5 päeva pilet (120 tundi);

4) 30 päeva pilet;

5) 30 päeva sooduspilet;

6) P&R 1 päeva pilet;

7) konverentsipilet.“;

14) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Avaliku laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletid jagunevad järgmiselt:

1) edasi-tagasisõidu pilet;

2) ühe suuna pilet;

3) edasi-tagasisõidu sooduspilet;

4) ühe suuna sooduspilet;

5) edasi-tagasisõidu jalgrattapilet;

6) ühe suuna jalgrattapilet.“;

15) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Sõidupiletite hinnad

(1) Sõidupiletite hinnad (kõik hinnad sisaldavad käibemaksu):

1) 1 tunni pilet (ühissõiduki juhilt) 2,00 eurot;

2) 1 tunni sooduspilet (ühissõiduki juhilt) 1,00 eurot;

3) 1 tunni pilet (Ühiskaardi, pangakaardi või mobiiliga, QR-piletina) 1,50 eurot;

4) 1 tunni sooduspilet (isikustatud Ühiskaardiga) 0,75 eurot;

5) 1 päeva pilet (24 tundi) 4,50 eurot;

6) 3 päeva pilet (72 tundi) 7,50 eurot;

7) 5 päeva pilet (120 tundi) 9,00 eurot;

8) 30 päeva pilet 30,00 eurot;

9) 30 päeva sooduspilet (isikustatud Ühiskaardiga) 13,00 eurot;

10) P&R 1 päeva pilet (isikustatud Ühiskaardiga) 3,00 eurot.

(2) Avaliku laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad (kõik hinnad sisaldavad käibemaksu):

1) edasi-tagasisõidu pilet 6,00 eurot;

2) ühe suuna pilet 4,00 eurot;

3) edasi-tagasisõidu sooduspilet 3,80 eurot;

4) ühe suuna sooduspilet 2,00 eurot;

5) edasi-tagasisõidu jalgrattapilet 1,90 eurot;

6) ühe suuna jalgrattapilet 1,20 eurot.

(3) Elroni rongide teenindatavate peatuste sõidutsoonidesse jagunemise aluseks on majandus- ja taristuministri määrus. Elroni ja Tallinna ühispiletitele kehtivad Tallinna Linnavalitsusega sõlmitud kokkuleppe alusel ASi Eesti Liinirongid kehtestatud hinnad.

(4) Tallinna Linnavalitsuse ja Maanteeametiga sõlmitud kokkuleppe kohaselt kehtestab Tallinna-Harjumaa sõidutsoonid ja sõidupiletite hinnad Maanteeameti peadirektor käskkirjaga.

(5) Tallinn Cardi piletite hinnad kehtestatakse Tallinna Linnavalitsuse korraldusega.“;

16) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) koolieelik - dokumenti ei nõuta;“;

17) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13) Tallinna linna ametiasutuse teenistuja (s.o linnavolikogu kantselei, linnakantselei, linnaarhiiv, linnavalitsuse ametid ja linnaosade valitsused) tööülesannete täitmisel − valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;“;

18) paragrahvi 5 lõike 1 punktid 14 ja 17 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 5 lõike 6 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Ühe tunni sooduspiletit, 30 päeva sooduspiletit ning Elroni ja Tallinna soodusühispiletit on ühistranspordis elukohast sõltumata õigus kasutada järgmistel isikutel allnimetatud dokumentide alusel:“;

20) 3. peatükki täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Sõidusoodustuse õigus ja seda tõendavad dokumendid avalikul laevaliinil Tallinn-Aegna-Tallinn

(1) Tasuta sõidu õigus on järgmistel isikutel:

1) koolieelik - dokumenti ei nõuta;

2) kuni 16-aastane puudega isik ja tema saatja - Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta;

3) 16-aastane ja vanem sügava puudega isik ja tema saatja - Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta;

4) sügava või raske nägemispuudega isik ja tema saatja - Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta.

(2) Sooduspiletit on õigus kasutada järgmistel isikutel (kelle rahvastikujärgne elukoht on Eesti Vabariik):

1) õpilane - Eesti õpilaspilet, ISICu õpilaspilet (ISIC Scholar) või IYTC noortekaart;

2) 65-aastane ja vanem isik - isikut tõendav dokument.

(3) Sõidusoodustust kasutaval sõitjal peab olema sõidusoodustuse õigust tõendav dokument. Sõidusoodustuse õiguse tõendamiseks tuleb kontrolliõigusega isikule esitada sõidupilet koos sõidusoodustuse õigust tõendava dokumendiga. Kui sõidusoodustuse õigust ei saa elektroonilistest registritest kontrollida, tuleb esitada muu sõidusoodustuse õigust tõendav dokument.“;

21) paragrahvi 6 punktid 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„2) valideerima Ühiskaardi või samaväärse andmekandja või QR-pileti koodi igal ühissõidukisse, v.a laeva sisenemisel. Ühiskaardi kontol olev sõidupilet ja/või aktiveeritud sõidusoodustus annab sõiduõiguse pärast Ühiskaardi või samaväärse andmekandja valideerimist. QR-pilet annab sõiduõiguse pärast koodi valideerimist. Juhi poolt müüdavat ribakoodiga tunnipiletit peab valideerima järgnevatel sisenemistel pileti kehtivusaja jooksul;

3) tuvastama sõiduõiguse olemasolu, mille olemasolust või puudumisest annavad valideerimisel märku heli- ja valgussignaal ning seadme ekraanil kuvatav tekst. Avalikul laevaliinil Tallinn-Aegna-Tallinn tuvastab sõitja sõiduõiguse kontrolliõigusega isik.“;

22) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Validaatori juhtpaneelil on ekraan, puutenupud ja indikaatortuled ning helisignaali väljundid. Ühissõiduki esiukse juures oleval validaatoril on lisaks optiline QR-koodi lugeja ja pangakaartide kleebised (Visa/MasterCard).“;

23) paragrahvi 7 lõiked 7 ja 8 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Indikaatortulede tähendused:

1) roheline tuli - sõiduõigus kehtib või tunnipileti müük õnnestus;

2) punane tuli - sõiduõigus puudub ning Ühiskaardi kontol ei ole piisavalt raha tunnipileti ostmiseks või pangakaart on blokeeritud.

(8) Helisignaalide tähendused:

1) üks pikk signaal - sõiduõigus kehtib (Ühiskaardi kontol on kehtiv sõidupilet või on aktiveeritud sõidusoodustus) või tunnipileti müük õnnestus;

2) kaks lühikest signaali - sõiduõigus puudub (Ühiskaardi kontol ei ole piisavalt raha tunnipileti ostmiseks või viga andmekandja või QR-pileti lugemisel või pangakaart on blokeeritud).“;

24) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ühissõiduki juhilt saab sularaha eest osta ühe tunni pileti või ühe tunni sooduspileti.“;

25) paragrahvi 8 lõiked 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Validaatori abil saab osta:

1) Ühiskaardi kontol oleva raha eest endale ühe tunni pileti või ühe tunni sooduspileti ning kuni viiele kaaslasele tunnipileti;

2) kontaktivaba pangakaardiga endale ja kuni viiele kaaslasele tunnipileti.

(4) QR-pileti saab osta:

1) veebilehelt www.pilet.ee (pilet saadetakse ostja e-posti aadressile ja kuvatakse veebilehel www.pilet.ee);

2) nutiseadme rakenduse pilet.ee kaudu;

3) piletiautomaadist tavalise või kontaktivaba pangakaardiga.“;

26) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Tallinn Cardi saab osta veebilehelt www.tallinncard.ee või Tallinn Cardi müügipunktidest.“;

27) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 10, 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(10) Kontaktivaba pangakaardi asetamisel sõiduki esiukse juures oleva validaatori ekraani juurde müüakse kaardiomanikule ühe tunni pilet. Pangakaardiga ei saa osta ühe tunni sooduspiletit. Pangakaardiga ostetud ühe tunni pileti kehtivuse ajal tuleb pangakaart valideerida igal ühissõidukisse sisenemisel. Kui transpordipäeva jooksul pangakaardiga ostetud tunnipiletite maksumus ületab ühe päeva pileti maksumuse, siis arvestatakse tunnipiletid ümber ühe päeva piletiks.

(11) Sõitja vastutab õige andmekandja valideerimise ja pangakaardi juhusliku valideerimisega sooritatud soovimatu piletiostu eest. Piletit tagasi ei osteta.

(12) Avalikul laevaliinil Tallinn-Aegna-Tallinn korraldab sõidupiletite müüki vedaja, kellega on sõlmitud avaliku teenindamise leping. Käesoleva paragrahvi lõiked 1-11 ei laiene avalikul laevaliinil Tallinn-Aegna-Tallinn sõitjatele.“;

28) paragrahvi 12 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ühiskaardi isikustamise hind müügipunktis on üks euro. Veebilehel www.pilet.ee ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis (Vabaduse väljak 7) on Ühiskaardi isikustamine tasuta.“;

29) paragrahvi 13 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kaardi hinda ei tagastata Ühiskaardi eest, mis on füüsiliselt rikutud, märgistatud või tasuta väljastatud.“;

30) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Ühiskaardi kontole laaditud rahaga ei saa osta sõidupileteid avalikul laevaliinil Tallinn-Aegna-Tallinn.“.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 15. mai 2014 määrus nr 10 „Avaliku liiniveo laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees