Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Riigimaa 104 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Haabersti ja Põhja-Tallinna linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 02.12.2019 korraldus number 1560
Redaktsiooni kehtivus:02.12.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

2. detsember

2019 nr

1560-k

Riigimaa 104 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Haabersti ja Põhja-Tallinna linnaosas

Planeerimisseaduse § 134 ja § 135 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 17 lg 3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud Haabersti linnaosa üldplaneeringuga ja Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ning lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2017 korraldusest nr 1075-k „Riigimaa 104 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas

1. Suurendada Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2017 korraldusega nr 1075-k algatatud Riigimaa 104 kinnistu ja lähiala detailplaneeringus planeeritud maa-ala suurust 2,21 hektarilt 3,11 hektarini vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele.

2. Võtta vastu Haabersti ja Põhja-Tallinna linnaosas asuva 3,11 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Riigimaa 104 kinnistu ja lähiala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 17015. Detailplaneering on koostatud eesmärgil moodustada Riigimaa 104 ja Paldiski mnt 74a kinnistust kolm äri- ja elamumaa, kaks elamumaa, üks üldkasutatava maa või transpordimaa ja üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt ning määrata ehitusõigus kahe kuni 4 maapealse ning ühe kuni 3 maapealse korrusega äriruumidega elamu ning ühe kuni 4 maapealse ja ühe kuni 3 maapealse korrusega elamu ning alajaama ehitamiseks ja määrata kruntide kasutamise tingimused. Hoonetele, v.a alajaam, on kavandatud ka üks maa-alune korrus.

3. Tallinna Linnavaraametil korraldada enne detailplaneeringu kehtestamist Riigimaa 104 kinnistu omanikuga võlaõigusliku lepingu sõlmimine detailplaneeringukohase krundi positsioon 6 tasuta võõrandamiseks Tallinna linnale.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil,  Haabersti Linnaosa Valitsusel ja Põhja-Tallinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

5. Haabersti Linnaosa Valitsusel ja Põhja-Tallinna Valitsusel teavitada avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast planeerimisseaduse § 135 lõikes 6 nimetatud isikuid.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teateid.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär