Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eesti Vabariigi omandis oleva Tuukri tn 21a kinnisasja omandamine ning kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine
Tallinna Linnavolikogu 28.11.2019 otsus number 147
Redaktsiooni kehtivus:28.11.2019 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

 

 

Tallinn

28. november 2019 nr 147

 

 

 

 

Eesti Vabariigi omandis oleva Tuukri tn 21a kinnisasja omandamine ning kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 641, § 179 lg 1, § 225, § 228, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 35 lg 5, riigivaraseaduse § 29 lg 1 p 2, § 33 lg 1 p 1, § 49 lg 2 ja § 63 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määrusega nr 51 „Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord“, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 5 ja § 6 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ning tulenevalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 15. veebruari 2018 ettepanekust

 

 

     

1. Taotleda tasuta Tallinna linna omandisse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1 tulenevate ülesannete täitmiseks - teehoiu korraldamiseks ja tee avaliku kasutamise tagamiseks Eesti Vabariigi omandis ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel olev Tuukri tn 21a kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 26819001, katastritunnus 78401:114:0132, pindala 1515 m2, sihtotstarve transpordimaa) edaspidi kinnisasi, järgmiste tingimustega:

1.1 kinnisasjal ei lasu kolmandate isikute, sh kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslikke kolmandate isikute, õigusi, välja arvatud tehnovõrkude ja rajatiste talumiseks seatud servituudid;

1.2 muude riigivara valitseja või Vabariigi Valitsuse poolt riigivaraseaduse kohaselt määratavate tingimustega.

2. Seada punktis 1 nimetatud kinnisasjale isiklik kasutusõigus aktsiaseltsi TALLINNA SADAM (registrikood 10137319), edaspidi õigustatud isik, kasuks tähtajaga kuni 31. detsember 2020 järgmiste tingimustega:

2.1 õigustatud isik isikliku kasutusõiguse eest kinnisasja omanikule tasu ei maksa;

2.2 isikliku kasutusõiguse ala hõlmab kogu kinnisasja;

2.3 õigustatud isikul on õigus omada ja kasutada kinnisasjal paiknevaid rajatisi: teed (ehitisregistri kood 220715068), tänavavalgustust (ehitisregistri kood 220715067), piirdeaeda (ehitisregistri kood 220715070) ja sademeveekanalisatsiooni (ehitisregistri kood: 220715066), kõik koos edaspidi rajatised;

2.4 isikliku kasutusõiguse ala jääb õigustatud isiku ja Tallinna linna kaaskasutusse;

2.5 õigustatud isik kohustub:

2.5.1 tagama tee avaliku kasutamise ööpäevaringselt piiramatu arv kordi avalikult kasutatava teena (ehitusseadustiku § 92 lõike 8 kohase avalikkusele ligipääsetava erateena), st et teel võivad liigelda sõidukitega, jalgsi ja jalgrattaga kõik isikud vastavalt kinnisasja omaniku poolt määratud liikluskorraldusele;

2.5.2 kasutama kinnisasja heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

2.5.3 esitama isikliku kasutusõiguse tähtaja saabumisel kinnistamisavalduse isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatust kustutamiseks 10 päeva jooksul tähtaja saabumisest arvates;

2.5.4 andma Tallinna linnale (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile) tasuta üle rajatiste valduse üleandmise-vastuvõtmise aktiga koos rajatiste teostusjooniste (DWG või DNG formaadis), spetsifikatsiooni rajatiste nimekirja ja mahtudega ning projektdokumentatsiooniga 30 päeva jooksul arvates isikliku kasutusõiguse tähtaja saabumisest;

2.6 kinnisasja omanikul on õigus korraldada kinnisasjal liiklust liikluskorraldusvahenditega;

2.7 kinnisasja omanik kohustub:

2.7.1 hoidma oma kulul rajatised korras vastavalt seaduse nõuetele;

2.7.2 remontima oma kulul rajatisi ja tagama nende toimimise;

2.7.3 kinnisasja koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, käesolevas punktis 2 nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

2.8 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

2.9 isikliku kasutusõiguse seadmisega ja isikliku kasutusõiguse lõppemisel selle kinnistusraamatust kustutamisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub õigustatud isik.

3. Määrata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet punktis 1 nimetatud kinnisasja valitsejaks kinnisasja Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil võtta vastu rajatiste valdus vastavalt punktile 2.5.4.

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 esitada vastav dokumentatsioon Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile;

5.2 korraldada Tuukri tn 21a kinnisasja tasuta omandamise lepingu, isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingute sõlmimine ning kinnistamisavalduste esitamine;

5.3 tasuda kinnisasja omandamisega seotud kulud (sh notari tasu ja riigilõiv).

6. Teha otsus teatavaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Tallinna Transpordiametile, aktsiaseltsile  TALLINNA SADAM ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees