Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Tallinna Linnavalitsus 13.11.2019 määrus number 32 [RT IV, 20.11.2019, 5]
Jõustumine:01.01.2020
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivus:15.05.2020 - 01.01.2021 [RT IV, 12.05.2020, 30]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 21.10.2020 nr 30 [RT IV, 29.10.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
REDAKTSIOON:
Tlv m 11.05.2020 nr 13 [RT IV, 12.05.2020, 29 - jõust. 15.05.2020]
Tlv m 22.04.2020 nr 10 [RT IV, 23.04.2020, 11 - jõust. 26.04.2020]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  13. november 2019 nr 32

2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 10 lg 2 alusel.

§ 1.  Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Määrusega kehtestatakse 2020. aastaks alljärgnevad mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused:

1) mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused (lisa 1);

2) linnaosade valitsuste poolt mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 2);

3) ettevõtlusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 3);

4) haridusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 4);

5) keskkonnavaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 5);

6) kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 6);

7) turvalisusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 7);

8) linnamajanduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 8);

9) sotsiaalvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 9);

10) noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 10);

11) spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 11);

12) Kodurahuprogrammi mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 12);

13) linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 13).

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 21. Mittetulundustegevuse toetuse taotluste menetlemine eriolukorra ajal ja järel
[RT IV, 12.05.2020, 29 - jõust. 15.05.2020]

(1) Linna ametiasutustel menetleda eriolukorra lõppemiseni mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbelisi projekti- ja tegevustoetuste taotlusi, milles kavandatud tegevusi on võimalik eriolukorras ellu viia. Pärast eriolukorra lõppemist menetleb linna ametiasutus projekti- ja tegevustoetuste taotlusi, milles kavandatud tegevusi on võimalik ellu viia, arvestades pärast eriolukorra lõppu kehtivaid Vabariigi Valitsuse, peaministri, linnavolikogu ja linnavalitsuse seatud piiranguid ja koroonaviirusega seotud kriisi leevendamise meetmeid ja muid õigusnorme.
[RT IV, 12.05.2020, 29 - jõust. 15.05.2020]

(2) Kui mittetulundustegevuseks antud toetust kasutati enne eriolukorra väljakuulutamist sihtotstarbeliselt, siis loetakse see abikõlblikuks kuluks.
[RT IV, 23.04.2020, 11 - jõust. 26.04.2020]

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Mihhail Kõlvart

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4
Lisa 5
Lisa 6 [RT IV, 23.04.2020, 11 - jõust. 26.04.2020]
Lisa 7
Lisa 8
Lisa 9
Lisa 10 [RT IV, 23.04.2020, 11 - jõust. 26.04.2020]
Lisa 11 [RT IV, 23.04.2020, 11 - jõust. 26.04.2020]
Lisa 12
Lisa 13